Interpretacje do przepisu
art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


83/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3

2015.03.04 - Minister Finansów - DD3.8222.2.128.2015.MCA
     ∟Czy udostępnianie wybranym klientom Banku bonów i kodów opisanych powyżej, w związku z aktywnym nabywaniem przez klientów produktów bankowych, będzie świadczeniem w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w związku z tym Bank obowiązany będzie na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do pobrania zryczałtowanego 19% podatku dochodowego od wartości tych świadczeń?

2015.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-927/14-3/JK
     ∟Czy po dniu 1 stycznia 2015 r. na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy PDOF w brzmieniu obejmującym zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy PDOF, Bank jako płatnik podatku zryczałtowanego z tytułu świadczeń otrzymanych od banków w związku z oferowanymi promocjami będzie zobowiązany do poboru podatku w wysokości 19% w odniesieniu do świadczeń otrzymanych od Banku przez podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej w ramach akcji promocyjnych przedstawionych w stanie faktycznym (kwalifikowanych przez Bank jako sprzedaż premiowa), jeżeli jednorazowa wartość świadczenia (nagrody) nie przekroczy 760 zł oraz jeżeli świadczenia te nie zostaną otrzymane przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą?

2015.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1358/14-3/EC
     ∟Czy po dniu 1 stycznia 2015 r. na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4b znowelizowanej ustawy PDOF w brzmieniu obowiązującym zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy PDOF, Bank będzie zobowiązany do poboru podatku w wysokości 19% w odniesieniu do świadczeń otrzymanych od Banku w związku z promocjami oferowanymi przez Bank. które to świadczenia, otrzymują obecni lub przyszli klienci Banku w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą?

2015.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-947/14-2/MS
     ∟1) Czy świadczenia przekazywane przez Bank w ramach akcji stanowiących konkurs, sprzedaż premiową lub loterię promocyjną opodatkowane powinny być według stawki przewidzianej w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z zastrzeżeniem możliwości skorzystania ze zwolnień z opodatkowania przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dla tych kategorii akcji?

2015.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-947/14-3/MS
     ∟2) Czy świadczenia przekazywane w ramach organizowanych akcji promocyjnych niestanowiących sprzedaży premiowej, konkursu lub loterii promocyjnej będą korzystać ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jako świadczenia związane z promocją organizatora (Banku)?

2015.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1082/14/IB
     ∟Czy Bank w 2015 r. będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego w formie ryczałtu od wartości świadczenia opłacenia łącznej składki na rzecz klientów (w tym członków i pracowników) w wysokości 19% na podstawie pkt 4b w ust. 1 w art. 30, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328) i wykazywania należności w poz. 48 PIT-8A zatytułowanej "Inne należności", oraz wykazanie tego podatku w rocznej deklaracji PIT-8AR?

2015.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1289/14-2/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z udzieleniem Klientom rabatu w koszcie udzielonych kredytów lub pożyczek.

2015.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1255/14-3/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank premii w ramach Programów Cash Back do kwoty 760 zł, skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank premii w ramach Programów Cash Back ponad kwotę 760 zł, skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank nagród rzeczowych/dodatkowych usług w ramach promocji do kwoty 760 zł, skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank nagród rzeczowych/dodatkowych usług w ramach promocji ponad kwotę 760 zł, skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank prezentów w związku z programami polegającymi na promocji i reklamie oferty produktowej Banku, skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem potencjalnym Klientom przez Bank prezentów w związku z programami polegającymi na promocji i reklamie oferty produktowej Banku.

2015.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1255/14-5/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank premii w ramach Programów Cash Back do kwoty 760 zł, skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank premii w ramach Programów Cash Back ponad kwotę 760 zł, skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank nagród rzeczowych/dodatkowych usług w ramach promocji do kwoty 760 zł, skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank nagród rzeczowych/dodatkowych usług w ramach promocji ponad kwotę 760 zł, skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank prezentów w związku z programami polegającymi na promocji i reklamie oferty produktowej Banku, skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem potencjalnym Klientom przez Bank prezentów w związku z programami polegającymi na promocji i reklamie oferty produktowej Banku.

2015.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1255/14-4/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank premii w ramach Programów Cash Back do kwoty 760 zł, skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank premii w ramach Programów Cash Back ponad kwotę 760 zł, skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank nagród rzeczowych/dodatkowych usług w ramach promocji do kwoty 760 zł, skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank nagród rzeczowych/dodatkowych usług w ramach promocji ponad kwotę 760 zł, skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank prezentów w związku z programami polegającymi na promocji i reklamie oferty produktowej Banku, skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem potencjalnym Klientom przez Bank prezentów w związku z programami polegającymi na promocji i reklamie oferty produktowej Banku.

2015.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1232/14-2/AMN
     ∟Czy Nagrody o maksymalnej wartości jednostkowej 760 zł wydawane przez Wnioskodawcę na rzecz Klientów w ramach Akcji Promocyjnych wypełniających znamiona sprzedaży premiowej będą korzystać od dnia 1 stycznia 2015 r. ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT?

2015.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-826/14-2/MG
     ∟w zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z przekazywaniem Klientom będącym osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej premii z tytułu nabycia określonej w regulaminie ilości lub wartości usług płatniczych

2015.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-835/14/JP
     ∟Czy udostępnianie wybranym klientom Banku bonów i kodów opisanych powyżej, w związku z aktywnym nabywaniem przez klientów produktów bankowych, będzie świadczeniem w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w związku z tym Bank obowiązany będzie na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do pobrania zryczałtowanego 19% podatku dochodowego od wartości tych świadczeń?

2015.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1200/14/ESZ
     ∟Czy świadczenia dokonywane w związku z promocją oferowaną przez Wnioskodawcę przekazane osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą należy zakwalifikować do źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof, czy też jako inne źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof? Czy w przypadku zakwalifikowania świadczeń przekazanych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, w związku z promocją oferowaną przez Wnioskodawcę, do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof, przychody te nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o pdof i na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego?

2015.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-838/14/AŻ
     ∟opodatkowanie przychodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową

2015.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-840/14/AŻ
     ∟opodatkowanie przychodów z tytułu świadczeń przekazywanych w ramach promocji.

2015.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-987/14/BD
     ∟Czy do nieodpłatnego świadczenia dokonanego po dniu 1 stycznia 2015 r. w związku z promocją oferowaną przez Bank, a rozpoczętą przed dniem 1 stycznia 2015 r., znajdzie zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-834/14/JP
     ∟Czy udostępnianie wybranym klientom Banku kodów pozwalających na nieodpłatne lub częściowo odpłatne nabycie programu komputerowego od osoby trzeciej współpracującej z Bankiem będzie świadczeniem w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w związku z tym Bank obowiązany będzie na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do pobrania zryczałtowanego 19% podatku dochodowego od wartości tych świadczeń?

2015.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-836/14/JP
     ∟Czy udostępnianie wybranym klientom Banku kodów pozwalających na nieodpłatne lub częściowo odpłatne nabycie programu komputerowego od osoby trzeciej współpracującej z Bankiem będzie świadczeniem w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w związku z tym Bank obowiązany będzie na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do pobrania zryczałtowanego 19% podatku dochodowego od wartości tych świadczeń?

2015.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-837/14/AŻ
     ∟opodatkowanie przychodów z tytułu wygranych w grach

2015.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-839/14/AŻ
     ∟opodatkowanie przychodów z tytułu wygranych w konkursach

2015.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-841/14/BD
     ∟Czy świadczenia dokonywane przez Bank na rzecz pracowników w związku z promocją organizowaną przez Bank powinny być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-759/14-4/MG
     ∟w zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z opodatkowaniem świadczeń dokonywanych na rzecz klientów w ramach organizowanych przez Spółkę programów premiowych i akcji promocyjnych

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj