Interpretacje do przepisu
art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


83/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.262.2019.4.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z opłaceniem przez Wnioskodawcę składki ubezpieczeniowej dla uczestników funduszu

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.308.2019.1.AK1
     ∟Skutki podatkowe związane z wypłatą przez Spółkę Kompensaty na rzecz Klientów przystępujących do Oferty oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika.

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.293.2019.2.JG1
     ∟Dotyczy obowiązków ciążących na Spółce, związanych z organizowaniem Konkursów.

2019.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.255.2019.1.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku organizowanymi przez Wnioskodawcę akcjami promocyjnymi (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.138.2019.1.PR
     ∟w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego i pobrania podatku w odniesieniu do klientów niebędących pracownikami banku oraz klientów będących jednocześnie pracownikami banku w związku z organizowanymi przez Wnioskodawcę konkursami i sprzedażami premiowymi

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-367/15-5/MM
     ∟Kwoty pieniężne wypłacane przez Bank - w ramach programów typu moneyback posiadaczom kart debetowych lub kredytowych oraz kwot stanowiących zwrot jednej lub dwóch rat kapitałowo-odsetkowych, jeżeli związane są one z usługą udzielenia i obsługi kredytu mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od wartości ww. nagród do których nie ma/nie będzie miało zastosowania omawiane zwolnienie przedmiotowe występuje zaś obowiązek pobrania i odprowadzenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. Natomiast od wartości bonów towarowych (np. …) lub biletów (np. do kina), przekazywanych klientom obowiązany jest naliczyć, pobrać i odprowadzić 19-towy zryczałtowany podatek dochodowy.

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.278.2017.1.MK
     ∟w zakresie skutków podatkowych wypłaty premii inwestycyjnej na rzecz uczestników IKE lub IKZE przez fundusz poprzez nabycie na jego rzecz dodatkowych jednostek uczestnictwa za kwotę tej premii oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.277.2017.1.MK
     ∟Na Spółce, jako płatniku ciążyć będzie obowiązek wynikający z art. 41 ust. 4 ww. ustawy, zgodnie z którym Spółka jest obowiązana pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy, w odniesieniu do przyznanych klientom indywidualnych świadczeń w postaci premii inwestycyjnej oraz premii dystrybucyjnej. Ponadto stosownie do art. 42 ust. 1a ww. ustawy, Spółka zobowiązana jest do sporządzenia deklaracji rocznej PIT-8AR.

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.311.2017.1.AK
     ∟Należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że do przekazywanych nieodpłatnych świadczeń dokonywanych w ramach organizowanych przez Wnioskodawcę promocji, skutkujących osiągnięciem przez potencjalnych Klientów przychodów z tytułów innych niż konkursy, loterie i sprzedaże premiowe, zastosowanie znajdują zasady opodatkowania wyrażone w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy, a tym samym Wnioskodawca zobowiązany będzie do poboru zryczałtowanego 19% podatku dochodowego, z uwzględnieniem zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy.

2017.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB1.4511.121.2017.5.MM
     ∟W zakresie skutków podatkowych otrzymania nagród z tytułu aktywności na portalu ….

2017.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB2.4511.91.2017.1.AK
     ∟w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaconych klientom nagród, związanych ze sprzedażą premiową

2017.03.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB2.4511.33.2017.1.MG
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizacją akcji promocyjnej

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1235.2016.1.MS1
     ∟w zakresie skutków podatkowych stosowania promocyjnych warunków cenowych wobec klientów banku oraz związanych z tym obowiązków płatnika

2017.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.822.2016.2.KJ
     ∟Obowiązki płatnika związane z wypłatą nagród/premii z tytułu udziału w programie partnerskim i aukcjach premiowanych.

2016.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.776.2016.1.IB
     ∟Czy świadczenia, które otrzymają członkowie Kasy w związku z działaniami wizerunkowo-promocyjnymi będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-572/16-2/AK
     ∟Obowiązki płatnika związane z prowadzoną akcją promocyjną - sprzedaż premiowa.

2016.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.788.2016.1.KO
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem nagród związanych z działaniem promocyjnym

2016.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.515.2016.2.KO
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem nagród związanych z działaniem promocyjnym

2016.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.787.2016.1.KO
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem nagród związanych z działaniem promocyjnym

2016.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-60/15/16-S/IB
     ∟Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego oraz obowiązek pobierania 19% zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku wydawania nagród przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową w ramach akcji promocyjnych na podstawie przepisów Ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.

2016.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-155/16-2/MK
     ∟w zakresie skutków podatkowych wypłaty premii inwestycyjnej uczestnikowi funduszu poprzez nabycie na jego rzecz dodatkowych jednostek uczestnictwa za kwotę tej premii oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika.

2016.04.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-79/16-2/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wydaniem nagród o wartości nieprzekraczającej 760 zł.

2016.04.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-80/16-2/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wydaniem nagród o wartości przekraczającej 760 zł.

2016.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1479/15-4/MS1
     ∟Opodatkowanie nagród pieniężnych związanych ze sprzedażą premiową.

2016.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1533/15-4/MP
     ∟Zwolnienie z opodatkowania przychodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową.

2016.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1430/15-2/EC
     ∟Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, w przypadku naród wydawanych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą w związku z akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Bank, Bank będzie zobowiązany do poboru 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z reżimem wynikającym z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm., dalej: UPIT) w związku z art. 30 ust. 1 pkt 4b UPIT?

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1445/15-6/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank akcjami promocyjnymi, w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank programami lojalnościowymi oraz w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank programami polegającymi na promocji i reklamie Banku.

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1445/15-4/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank akcjami promocyjnymi, w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank programami lojalnościowymi oraz w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank programami polegającymi na promocji i reklamie Banku.

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1445/15-2/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank akcjami promocyjnymi, w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank programami lojalnościowymi oraz w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank programami polegającymi na promocji i reklamie Banku.

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1445/15-7/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank akcjami promocyjnymi, w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank programami lojalnościowymi oraz w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank programami polegającymi na promocji i reklamie Banku.

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj