Interpretacje do przepisu
art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


543/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2014.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-340/14-3/MZ
     ∟należy stwierdzić, iż podwyższenie do wysokości kapitału zakładowego Spółki sprzed jego obniżenia jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. A zatem w powyższej sprawie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

2014.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-95/14-5/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie w zakresie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2014.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/436-42/14-5/KK
     ∟Jakie są skutki w podatku od czynności cywilnoprawnych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej?

2014.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-204/14/MCZ
     ∟skutki podatkowe zmiany umowy spółki cywilnej w wyniku podwyższenia wkładu w postaci darowanych udziałów w prawie ochrony znaku towarowego

2014.06.24 - Minister Finansów - PL/LM/830/72/KPV/14/RD-57870
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki.

2014.06.23 - Minister Finansów - PL/LM/830/71/KPV/14
     ∟Czy w przypadku wniesienia do Spółki wkładu niepieniężnego podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie wyłącznie wartość, o jaką podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego, zaś nadwyżka wartości wkładu ponad łączną wartość nominalną objętych w zamian akcji, która przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki (jako tzw. agio) nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2014.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-82/14-3/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową

2014.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-230/14-4/AF
     ∟Skutki podatkowe wniesienia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako wkładu niepieniężnego

2014.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-55/14-3/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie zmiany umowy spółki kapitałowej, a także w przedmiocie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2014.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-85/14/MZ
     ∟Czy zmiana umowy spółki akcyjnej w wyniku podwyższenia jej kapitału zakładowego, związana z wniesieniem do tej spółki w formie aportu, w zamian za jej akcje, zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki akcyjnej, będzie podlegać wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2014.05.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-46/14-4/MK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym przekształcenie Spółki w Sp. K. nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)?

2014.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-136/14-4/AF
     ∟Z uwagi na fakt, że siedzibą Spółki holenderskiej, której założenie planuje Wnioskodawca będzie Holandia - wniesienie przez Wnioskodawcę udziałów Sp. z o.o. lub ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej powstałej z przekształcenia Sp. z o.o. jako wkładu niepieniężnego do Spółki holenderskiej w zamian za jej akcje nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce, jako zamiana umowy spółki zgodnie z art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2014.05.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-29/14-5/MK
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wniesienie przez Udziałowców do Spółki opisanych powyżej udziałów w innej spółce z o.o. nie spowodowało powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych?2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że przekształcenie Spółki (spółki z o.o.) w Spółkę Przekształconą (jawną lub komandytową) w trybie art. 551 i nast. KSH nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. k) w związku z art. 1 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 1 ust. 3 pkt. 3 w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 8 lit. f) Ustawy PCC ?

2014.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-48/14/MZ
     ∟Czy podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy spółki była wyłącznie wartość, o jaką podwyższony został kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej w związku z wniesieniem do tej spółki wkładu niepieniężnego; nie podlegała natomiast opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nadwyżka wartości wkładu przekazana na kapitał zapasowy spółki komandytowo-akcyjnej?

2014.04.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-29/14/MCZ
     ∟Czy wniesienie nieruchomości zabudowanej budynkiem do spółki jawnej będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2014.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-8/14/MZ
     ∟Czy podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy spółki komandytowo-akcyjnej jest cała wartość (suma) wnoszonych wkładów bez względu na to jaki procent z tej sumy wkładów zostanie przeznaczony na kapitał zakładowy, a jaki procent przeznaczony będzie na kapitał zapasowy spółki?

2014.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-124/14-2/MZ
     ∟podatek od czynności cywilnoprawnych – skutków podatkowych wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów Sp. z o.o. lub ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej powstałej z przekształcenia Sp. z o.o. jako wkładu niepieniężnego do SCSP w zamian za jej akcje (udziały)

2014.03.20 - Minister Finansów - PL/LM/830/14/KPV/14/RD-27082
     ∟Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania zmiany umowy spółki osobowej.

2014.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-683/13-4/LS
     ∟Czy przekształcenie Wnioskodawcy w Spółkę Osobową w przypadku braku wniesienia jakichkolwiek składników majątkowych przez wspólników w procesie przekształcenia i gdy nie dochodzi do zwiększenia majątku przekształconej Spółki Osobowej, będzie skutkować obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

2014.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/436-137/13-2/JR
     ∟czy wniesienie aportem przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a jeśli tak, to jaka będzie podstawa opodatkowania i jaka stawka podatkowa?

2014.02.05 - Minister Finansów - PL/LM/830/9/KPV/14/12117
     ∟skutki podatkowe wniesienia wkładu pieniężnego do spółki osobowej

2014.02.05 - Minister Finansów - PL/LM/830/12/KPV/14/12105
     ∟podwyższenie kapitału zakładowego

2014.01.21 - Minister Finansów - PL/LM/830/10/KPV/14/RD-7945
     ∟opodatkowanie zmiany umowy spółki

2014.01.20 - Minister Finansów - PL/LM/830/7/KPV/14/RD-7964
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie podstawy opodatkowania.

2014.01.20 - Minister Finansów - PL/LM/830/3/KPV/14/RD-7972
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie podstawy opodatkowania.

2014.01.20 - Minister Finansów - PL/LM/830/1/KPV/14/RD-7954
     ∟Czy przy wniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej aportu przeznaczonego na kapitał zapasowy (tzw. agio emisyjne) będzie podlegało podatkowi od czynności cywilnoprawnych

2014.01.15 - Minister Finansów - PL/LM/830/4/KPV/14/RD-4490
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie podstawy opodatkowania.

2014.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-14/14/AA
     ∟Czy darowizna przedsiębiorstwa na rzecz wspólników spółki cywilnej powodująca podwyższenie wkładów w spółce, a co za tym idzie zmianę umowy spółki, wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

2014.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-16/14/JP
     ∟Czy darowizna przedsiębiorstwa na rzecz wspólników spółki cywilnej powodująca podwyższenie wkładów w spółce, a co za tym idzie zmianę umowy spółki, wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

2014.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-281/13-2/MK
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie stanowić wartość, o którą, w związku z wniesieniem przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego, zostanie podwyższony kapitał zakładowy SKA, natomiast nadwyżka (tzw. agio) przekazywana na kapitał zapasowy SKA nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem? Wnioskodawca zadaje powyższe pytanie na podstawie art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej jako jeden z podmiotów planujących utworzenie SKA.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj