Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


43/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.98.2019.2.BD
     ∟Czy w związku z nieodpłatnym zniesieniem współwłasności Nieruchomości, bez spłat i dopłat na rzecz Byłej Partnerki, w sytuacji, gdy kwota hipoteki przypadająca na nabyty udział Wnioskodawcy w Nieruchomości będzie wyższa od wartości udziału w Nieruchomości, podstawa opodatkowania wyniesie zero i nie będzie obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn?

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.75.2019.1.LB
     ∟Czy Wnioskodawczyni zobowiązana będzie do zapłaty podatku od spadków i darowizn od wartości darowizny, którą wykona na jej rzecz Pan P.Z.?

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.76.2019.1.MD
     ∟Darowizna środków pieniężnych od osoby z III grupy podatkowej z poleceniem na spłatę kredytu (darowizna z uwagi na obciążenie poleceniem nie podlega opodatkowaniu)

2019.05.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.48.2019.1.MCZ
     ∟ustalenie podstawy opodatkowania przy darowiźnie obciążonej poleceniem darczyńcy

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.47.2019.1.BB
     ∟Zatem, skoro Wnioskodawca przedmiotową darowiznę w postaci środków pieniężnych w całości (zgodnie ze wskazaniem darczyńców) przeznaczył na zakup mieszkania, to zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 7 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wartość wykonanego polecenia darczyńcy obniża bowiem podstawę opodatkowania z tytułu darowizny, w związku z tym Wnioskodawca jako obdarowany nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn z tytułu otrzymanej darowizny.

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.42.2019.1.MD
     ∟Czy po otrzymaniu w przyszłości spadku w wartości netto – po opłaceniu podatku od spadku według prawa brytyjskiego, Wnioskodawca będzie zobowiązany również do zapłaty podatku od spadku według prawa polskiego?

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.37.2019.2.BB
     ∟Wykonanie polecenia darczyńcy skutkować będzie powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn w zakresie tej części polecenia, co do której Wnioskodawca jest beneficjentem. Obciążenie darowizny poleceniem nie będzie więc skutkowało wyeliminowaniem podatku, a jedynie zmianą tytułu, z którego powinien zostać uiszczony.

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.8.2019.1.PB
     ∟Kiedy należy zgłosić do urzędu skarbowego informację, iż Wnioskodawczyni wykonała polecenie darczyńcy, tj. zakupiła mieszkanie?

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.109.2018.1.BD
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn na skutek otrzymania darowizny od partnera siostry w wyżej opisanej sytuacji, a jeśli tak to jaka kwota powinna być podstawą opodatkowania? Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do złożenia zeznania podatkowego na skutek otrzymania darowizny, jeśli wykona polecenie w terminie 21 dni od otrzymania darowizny, a jeśli tak to jaką kwotę wartości darowizny powinna wykazać w tym zeznaniu?

2018.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.30.2018.2.PM
     ∟Czy Spadkobierczynie są zobowiązane do zapłaty w Polsce podatku od spadków i darowizn? W przypadku ustalenia, że Spadkobierczynie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn w Polsce, jaka kwota – wartość nieruchomości (domu) w Raumbach powinna zostać przyjęta jako podstawa opodatkowania? Czy jest to kwota z wyceny rzeczoznawcy – 65.000,00 euro, czy jest to kwota oszacowana w decyzji tymczasowej niemieckiego urzędu skarbowego? Czy jest to kwota pozostała po odliczeniu od wartości domu podatku zapłaconego w Niemczech? W przypadku uznania, że w Polsce podatek od spadków i darowizn powinien być zapłacony od kwoty 89.000,00 euro (udział 44,500,00 euro) i następnie zmiany decyzji w Niemczech z uwagi na sprzedaż domu po niższej cenie, czy w Polsce Spadkobierczyniom przysługiwał będzie zwrot nadpłaconego podatku?

2017.03.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.34.2017.1.BJ
     ∟Czy Wnioskodawczyni, jako Obdarowana, jest zwolniona z obowiązku zapłaty podatku od otrzymanej w drodze darowizny kwoty pieniędzy będącej przedmiotem darowizny od Darczyńców będących jej biologicznym ojcem, siostrą i bratem oraz dziadkiem?

2017.03.23 - Minister Finansów - PS1.845.31.2016
     ∟Czy wnioskodawczyni ma zapłacić podatek w Polsce w związku z otrzymaniem spadku z Niemiec i opodatkowaniu go w Niemczech?

2017.02.27 - Minister Finansów - PS1.845.19.2017
     ∟Czy zapłacenie przez obywatela polskiego w Wielkiej Brytanii podatku od nabycia spadku w skład którego wchodzi mieszkanie położone w Polsce zwalnia od zapłaty podatku od spadków i darowizn od tego nabycia?

2017.02.27 - Minister Finansów - PS1.845.20.2017
     ∟Czy wnioskodawczyni ma zapłacić podatek w Polsce za pieniądze otrzymane w spadku położonym za granicą?

2017.01.26 - Minister Finansów - PS1.845.7.2017
     ∟spadek z Niemiec

2016.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.372.2016.1.HK
     ∟Czy zapłacony przez Wnioskodawczynię w Niemczech w związku z nabyciem spadku podatek należy do kategorii obciążeń, o których mowa w art. 7 ust. 1-3 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2016.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.371.2016.1.MCZ
     ∟określenie podstawy opodatkowania w związku z nabyciem spadku z Niemiec

2016.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-209/16-2/MD
     ∟Opodatkowanie spadku otrzymanego z Wielkiej Brytanii

2015.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4515-1-6/15-2/MK
     ∟Podatek od spadków i darowizn w zakresie podstawy opodatkowania.

2015.04.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4515-1-3/15-2/MK
     ∟Podatek od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania nabycia spadku.

2015.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-705/14-2/MZ
     ∟ Należy wskazać, że nabycie mieszkania wraz z miejscem postojowym (udziału 1/2 cz.) w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. A zatem, w przypadku nabycia mieszkania wraz z miejscem postojowym (udziału w mieszkaniu) obciążonego hipoteką, jak w niniejszej sprawie, obciążenie to stanowi ciężar w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W konsekwencji, ustalając podstawę opodatkowania wartość udziału w nieruchomości powinna być pomniejszona o tę część wartości hipoteki, która odpowiada wielkości udziału przypadającego nabywcy, tj. o połowę. Podstawę opodatkowania w analizowanej sytuacji stanowi zatem czysta wartość udziału w nieruchomości (po odliczeniu wartości 1/2 hipoteki). W rezultacie, jeśli wysokość zadłużenia hipotecznego przekroczy wartość nabytej rzeczy (udziału w rzeczy) wówczas podstawa opodatkowania wyniesie 0. Tym samym nie dojdzie do powstania zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn.

2014.09.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-151/14-2/WS
     ∟Podstawa opodatkowania – darowizna nieruchomości obciążonej hipoteką.

2014.09.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-424/14-2/AF
     ∟Ustalając podstawę opodatkowania wartość udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego powinna być pomniejszona o tę część wartości hipoteki, która odpowiada wielkości udziału przypadającego nabywcy, tj. o połowę. Podstawę opodatkowania w analizowanej sytuacji stanowi zatem czysta wartość udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego (po odliczeniu wartości 1/2 hipoteki), ponieważ dla kwestii ustalenia podstawy opodatkowania nie ma znaczenia jaka kwota kredytu pozostała do spłacenia (całość, część lub został on całkowicie spłacony). W rezultacie, jeśli wysokość zadłużenia hipotecznego przekroczy wartość nabytej rzeczy (udziału w rzeczy) wówczas podstawa opodatkowania wyniesie 0. Tym samym w przedmiotowej sprawie nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn.

2014.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-372/14-2/MZ
     ∟Ustalając podstawę opodatkowania wartość udziału w nieruchomości powinna być pomniejszona o tę część wartości hipoteki, która odpowiada wielkości udziału przypadającego nabywcy, tj. o połowę. Podstawę opodatkowania w analizowanej sytuacji stanowi zatem czysta wartość udziału w nieruchomości (po odliczeniu wartości 1/2 hipoteki), ponieważ dla kwestii ustalenia podstawy opodatkowania nie ma znaczenia jaka kwota kredytu pozostała do spłacenia (całość, część lub został on całkowicie spłacony). W rezultacie, jeśli wysokość zadłużenia hipotecznego przekroczy wartość nabytej rzeczy (udziału w rzeczy) wówczas podstawa opodatkowania wyniesie 0. Tym samym w przedmiotowej sprawie nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn.

2014.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-35/14-2/MK
     ∟Czy przyjmując darowiznę od szwagra podatek powinien być pomniejszony o hipotekę, a w przypadku gdyby przewyższała ona wartość nieruchomości podatek od spadków i darowizn z tytułu nabycia nieruchomości będzie równy 0 zł.?

2014.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-314/13-2/WS
     ∟Darowizna części nieruchomości obciążonej hipoteką kaucyjną.

2013.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-249/13-4/MK
     ∟1. Czy przy ustalaniu podstawy opodatkowania wartość 1/2 udziału nieruchomości może być pomniejszona o kwotę 1/2 wartości ustanowionej hipoteki obciążającej nieruchomość, której udział ma być przedmiotem darowizny?2. Czy w tym konkretnym przypadku, gdzie 1/2 wartości hipoteki przewyższa wartość 1/2 udziału w nieruchomości, podatek od spadków i darowizn będzie równy 0 zł?3. Czy ciężarem o który może być pomniejszona wartość 1/2 udziału będącego przedmiotem darowizny będzie 1/2 wartości hipoteki ustanowionej na nieruchomości, czy 1/2 wartości aktualnego zadłużenia kredytobiorców względem banku?

2013.04.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-98/13-2/MK
     ∟Czy odziedziczone prawo majątkowe do takiej „renty” po zmarłym mężu, otrzymywanej z Niemiec, winno być opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn w Polsce?

2013.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-13/13/MCZ
     ∟ustalenie podstawy opodatkowania nieruchomości nabytej w spadku, obciążonej hipoteka, zapisem i poleceniem testamentowym

2013.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-323/12-4/MK
     ∟Zwolnienie przedmiotowe – art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu do 31 grudnia 2006 r.

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj