Interpretacje do przepisu
art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


61/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2 3

2015.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4515-35/15/BD
     ∟Czy w opisanym przypadku można przyjąć, że zgromadzone środki stanowią darowiznę podlegającą zwolnieniu z opodatkowania?

2015.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4515-1-30/15-4/WM
     ∟Opodatkowanie świadczeń otrzymanych w zamian za możliwość oglądania transmisji rozgrywek komputerowych.

2015.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-359/14/MCZ
     ∟skutki podatkowych otrzymania tytułem darowizny produktu leczniczego

2014.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-219/14/ASz
     ∟Jaka kwotę podatku Wnioskodawca zapłaci, jeżeli otwarcie spadku nastąpi po dniu 23 sierpnia 2015 r., przy założeniu, że jest jedynym spadkobiercą?

2014.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-303/13/BD
     ∟Czy należy obliczyć i wpłacić podatek od darowizn poszczególnych darczyńców-uczestników zbiórki internetowej opartej na zasadzie crowdfundingu, o ile każda z nich przekracza wysokość podaną w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy?

2013.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-115/13/DSZ
     ∟Brak umowy o opiekę zawartej ze spadkodawcą pozbawia podatnika możliwości skorzystania z ulgi określonej w art. 16 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Dla zastosowania wskazanej ulgi nie ma również znaczenia samo faktyczne sprawowanie opieki nad spadkodawcą bez zawarcia stosownej umowy, niezależnie od długości okresu, w jakim opieka ta była wykonywana.

2013.08.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-133/13-2/ES
     ∟Podatek od spadków i darowizn w zakresie obowiązku podatkowego.

2013.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-13/13/MCZ
     ∟ustalenie podstawy opodatkowania nieruchomości nabytej w spadku, obciążonej hipoteka, zapisem i poleceniem testamentowym

2013.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-428/12/MCZ
     ∟skorzystania z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 16 tej ustawy przez osobę zaliczaną do III grupy podatkowej

2012.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-207/12/MCZ
     ∟skutki podatkowe darowizny otrzymanej od osoby obcej

2012.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-99/12/MCZ
     ∟skutki podatkowe nabycia spadku od osoby obcej

2012.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-32/12/MZ
     ∟Czy z tytułu darowizny udziału w nieruchomości, dokonanego na rzecz Wnioskodawcy przez osobę z nim nie spokrewnioną i zaliczoną do III grupy podatkowej, Wnioskodawca będzie zwolniony od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2011.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-381/11/AŻ
     ∟w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania pojazdu

2011.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-225/11/AA
     ∟Czy przekazanie w formie darowizny samochodu osobowego z majątku spółki do majątku osobistego wspólników rodzi obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn?W razie braku zwolnienia z obowiązku zapłaty ww. podatku, czy jest możliwość zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy w związku z dokonaną samym sobie darowizną samochodu?

2011.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-182/11/MCZ
     ∟Czy w związku z zapłaceniem podatku od spadku na terenie Niemiec wnioskodawczyni podlega również jakiemukolwiek opodatkowaniu z tego tytułu na terenie Polski?

2011.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-124/11/AŻ
     ∟Czy nabycie przez zasiedzenie części działki spowoduje ustanie przesłanki zwolnienia z opodatkowania umowy darowizny i tym samym skutkować będzie obowiązkiem zapłaty podatku?

2010.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-404/10-4/MZ
     ∟Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z ulgi określonej w art. 16 ww. ustawy, po spełnieniu wszystkich wymienionych w tym przepisie warunków oraz o ile nie zmienią się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w art. 16 ww. ustawy nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

2010.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-223/10/AA
     ∟Czy dokonanie zamiany działki rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabytej w drodze darowizny spowoduje utratę zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2010.09.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-134/10/MCZ
     ∟Czy wnioskodawcy przysługuje ulga w podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 16 w ustawy od spadków i darowizn?

2010.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-120/10-2/MK
     ∟Darowizna środków trwałych od fundacji na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Czy Wnioskodawca (podatnik) zobowiązany jest zapłacić podatek od spadków i darowizn od kwoty przekraczającej zwolnienie, tj. kwoty 4902 zł czy wykazać przychód z działalności gospodarczej zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2010.08.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-118/10/AŻ
     ∟Czy Urząd Miasta powinien sporządzić dla osób, które otrzymały powyższe artykuły PIT-8C zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też zwolnić z opodatkowania na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2010.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-171/10-4/MK
     ∟zasada opodatkowania środków pieniężnych otrzymanych przez beneficjenta od fundacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego.

2010.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-36/10-2/MK
     ∟Darowizna środków pieniężnych dla byłych pracowników.

2010.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-168/09/IB
     ∟1) Czy wsparcie pacjentów objętych pomocą fundacji (osób fizycznych zamieszkujących na terytorium RP) w formie przekazania środków pieniężnych jest darowizną w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn czy też stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeśli stanowi przychód to czy korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy? 2) Czy wsparcie pacjentów objętych pomocą fundacji (osób fizycznych zamieszkujących na terytorium RP) w formie przekazania im bonów towarowych, przeznaczonych do zrealizowania w oznaczonych aptekach (zgodnie z zapisami umów zawartych pomiędzy Wnioskodawcą a podmiotami prowadzącymi aptekę oraz warunkami regulaminu realizacji bonów towarowych) jest darowizną w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn czy też stanowi przychód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeśli stanowi przychód to czy korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy?

2010.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-653/09-2/AS
     ∟Środki pieniężne otrzymane przez pracownika nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile ze sporządzonej umowy wynika, że środki te zostały przekazane w formie darowizny i podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

2009.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-524/09-3/AJ
     ∟1.Czy w świetle postanowień art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn (dalej PSD) w zw. z art. 2 ust 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej PDOF) nagroda pieniężna wypłacona klientowi, w postaci zwrotu kwoty odpowiadającej dziesięciokrotności różnicy w cenie towaru będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn jako darowizna na rzecz osoby zaliczającej się do III grupy podatkowej ? 2.Czy w razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na powyżej zadane pytanie przychód uzyskany z tytułu otrzymania nagrody pieniężnej przez Klienta nie będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych ? 3.Czy w świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej PDOP) środki przeznaczone na wypłaty nagród dla klientów w związku z akcją reklamową „10 x zwrot różnicy w cenie” Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?

2009.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-141/08-3/MK
     ∟Darowizna nieruchomości rolnej.

2008.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-33/08-4/AS
     ∟podatek od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny środków pieniężnych przekazywanych na rzecz małoletniej córki pracownicy

2006.07.14 - Urząd Skarbowy w Jaśle - PM/436/4/2006
     ∟Czy na fundacji jako osobie prawnej dokonującej darowizn na rzecz osób fizycznych ciąży obowiązek podatkowy zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2004.12.01 - Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach - OG-005/297/2004/PM-436-3/04
     ∟Czy wpłaty dokonane przez pracowników "P" na rzecz osieroconego dziecka, gdzie datki od poszczególnych osób nie przekroczyły kwoty 4.902 zł. podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn ? W nawiązaniu do pisma z dnia 27.10.2004 r., dotyczącego zapytania w sprawie podatku od spadków i darowizn

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj