Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: adres zamieszkania

 

adres zamieszkania 36 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2017.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.280.2017.1.AZ
     ∟w zakresie określenia czy zwrot „jednego rodzaju” odnosi się zarówno do „transakcji” jak i „innych zdarzeń”, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 updop

2016.04.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-1029/15/MS
     ∟prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie działki przeznaczonej na cele prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

2016.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-1071/15-4/RR
     ∟Prawidłowość umieszczanego adresu na fakturach VAT.

2014.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-650/14-2/IG
     ∟Jaki adres na fakturach sprzedaży powinien umieszczać i jaki adres podawać do faktur zakupu zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług prowadzący działalność gospodarczą w jednym punkcie położonym w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania?

2014.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-426/14/AT
     ∟zamieszczanie danych sprzedawcy w przypadku „prywatnego wynajmu” lokali przez podatnika VAT.

2014.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-245/14-2/AO
     ∟w zakresie prawidłowości umieszczanego adresu na fakturach VAT

2013.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-717/13-3/MM
     ∟adres na fakturach

2013.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-717/13-2/MM
     ∟adres na fakturach

2013.04.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-274/13-2/MKw
     ∟Określenie prawidłowości adresu na fakturze

2013.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-47/13-4/NS
     ∟Brak możliwości stosowania przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą adresu głównego miejsca prowadzenia działalności na fakturach sprzedaży i zakupu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2013.03.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-37/13-4/DG
     ∟W zakresie prawidłowości stosowanego adresu na fakturach.

2013.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-601/12-4/ASZ
     ∟Czy Wnioskodawca może – we wskazanym wyżej zdarzeniu przyszłym oraz przy założeniu, iż faktury za dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania wystawiane będą na Niego jako przedsiębiorcę (podmiot gospodarczy) – zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 70% kosztów dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania mimo, iż Jego adres zamieszkania nie został ujawniony w CEDIG, jako adres dodatkowego wykonywania działalności gospodarczej?

2012.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-1026/12/RSz
     ∟określenie przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą adresu na fakturze VAT

2012.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-387/12-2/RR
     ∟Stosowanie na fakturze VAT przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nazwy skróconej oraz adresu głównego miejsca prowadzenia działalności oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego

2011.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-556/11-3/MM
     ∟Pomimo braku precyzyjnego sformułowania w przepisach jaki adres (miejsca zamieszkania czy miejsca prowadzenia działalności) podatnik winien wskazać na fakturze, przyjąć należy, iż będzie to adres zgodny z dokonanym zgłoszeniem rejestracyjnym dla podatku od towarów i usług VAT-R, tj. w przypadku osób fizycznych powinien to być adres zamieszkania. Należy zauważyć bowiem, że adres zamieszkania dla podatnika będącego osobą fizyczną jest tym, czym adres siedziby dla podatnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, czyli informacją identyfikującą go jako podatnika.

2008.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1315/08-2/MK
     ∟Czy Spółka prawidłowo zakwalifikowała pracowników wpisując w informacji CIT – ST ich adresy zamieszkania tj. zarówno dla osób posiadających w umowie o pracę miejsce jej wykonywania określone jako jedno województwo oraz dla osób posiadających w umowie o pracę miejsce jej wykonywania określone jako dwa lub trzy województwa?

2008.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-643/08-2/EN
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych na jego adres zamieszkania a nie na adres domowy?

2008.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-622/07-4/BS
     ∟Art. 9 ust. 6 w związku z art. 5 ust. 4b ustawy stanowi, że w przypadku aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym, podatnicy do tego zgłoszenia dołączają uwierzytelnione lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem m. in. dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba.W druku NIP-1 w części D należy podać informację o załącznikach, w tym m.in. o dołączonym dokumencie (albo jego uwierzytelnionej lub poświadczonej urzędowo kopii) potwierdzającym uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości wskazanej w części C.5.1 formularza.Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zgłoszeniu identyfikacyjnym nie podają adr...

2007.05.11 - Urząd Skarbowy w Piasecznie - 1418/ZT/T/443-18/07/SG
     ∟W piśmie Podatnik pyta , czy faktura wystawiona na adres zamieszkania spełnia warunki podatkowe i stanowi podstawę do rozliczenia jej w działalności firmy? Zdaniem Pana taka faktura jest prawidłowa . Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U.Nr 8 z 2005 r poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie udziela pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług na żądanie zawarte we wniosku z dnia 21.02.2007r r ( data wpływu do Urzędu Skarbowego w Piasecznie 23.02.2007 r ) i stwierdza , iż stanowisko Pana w sprawie zawarte we wniosku jest prawidłowe Wnioskiem z dnia 21.02.2007 r zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu S...

2006.07.07 - Urząd Skarbowy Warszawa-Praga - US34/SL-LI/401/143P/2006
     ∟W którym urzędzie skarbowym powinien złożyć zeznanie podatkowe za rok 2005 po zmianiemiejsca zamieszkania w 2004r. - pobyt służbowy wraz z rodziną za granicą - po zwolnieniu mieszkania służbowego brak miejsca zamieszkania i zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej, jak również czy należy ponownie złożyć formularz aktualizacyjny NIP-3(przy zeznaniu za rok 2004 złożono NIP-3) W dniu 08.05.2006r. przy piśmie Nr 1449/2CF/412/IP-39/2006/MC

2006.04.21 - Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna - US-436/1/06
     ∟Czy w związku z zachowaniem 6-cio miesięcznego terminu od daty sprzedaży darowanego lokalu mieszkalnego do daty nabycia innego lokalu oraz uzasadnioną koniecznością sprzedaży wyżej wymienionego lokalu, jestem zobowiązany do uiszczenia podatku od darowizny?

2006.01.24 - Urząd Skarbowy w Elblągu - PD3/415-59/KM/05
     ∟Czy można odliczyć wydatki na remont lokali mieszkalnych?

2006.01.12 - Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie - D-2/415/1/2006
     ∟Czy dopuszczalne jest wystawienie faktury VAT dla osoby fizycznej na wykonanie usługi remontowej w lokalu mieszkalnym na adres wykonania usługi, a nie na adres zameldowania, który jest jednocześnie adresem zamieszkania podatniczki oraz czy faktura wystawiona na adres miejsca wykonania usługi ogranicza prawo osoby nabywającej usługę remontową do ujęcia jej w uldze remontowej. W dniu 15.12.2005 roku złożył Pan wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego, czy w świetle obowiązujących przepisów dopuszczalne jest wystawienie faktury VAT dla osoby fizycznej za wykonanie usługi remontowej w lokalu mieszkalnym na adres wykonania usługi, a nie na adres zameldowania, kt

2005.12.15 - Urząd Skarbowy Warszawa-Wola - US40-DF2/415-58/VII/2005
     ∟1) Czy protokół zdawczo - odbiorczy mieszkania zakupionego od developera jest wystarczającym dokumentem do skorzystania z ulgi na remont i modernizację (adaptację) nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego?2) Czy faktury dotyczące zakupu materiałów na remont i modernizację nowego lokalu powinny być wystawiane na adres mojego zamieszkania, czy tez na adres remontowanego mieszkania, w którym nie jestem zameldowana? P O S T A N O W I E N I E

2005.10.19 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/BF/4000/14-5/HK/05
     ∟dot. zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego kwestii nadania numeru identyfikacji dla odbywającego karę pozbawienia wolności w Polsce obywatela Białorusi.

2005.08.16 - Urząd Skarbowy w Siedlcach - 1426/EP/406/1/05/KM
     ∟Czy można ubiegać się o nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej pozbawionemu wolności cudzoziemcowi, który nie posiada żadnego dokumentu potwierdzającego tożsamość? Postanowienie

2005.08.01 - Urząd Skarbowy w Tychach - NUS-PP/443/43/05/GK
     ∟Czy można dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej na imię i nazwisko z podaniem adresu miejsca zamieszkania osoby prowadzącej indywidualnie działalność gospodarczą z pominięciem nazwy oraz adresu siedziby firmy ? Strona zwróciła się w dniu 16.06.2005 r. z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupu związanego z czynnościami opodatkowanymi z faktury wystawionej na imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania osoby prowadzącej indywidualnie działalność gospodarczą bez podania nazwy oraz adresu siedzi...

2005.06.05 - Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach - IIUSPBII/415-40/2005
     ∟Czy zeznanie podatkowe, zawierające odliczenia od podatku z tytułu ulgi remontowej, należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca położenia remontowanego budynku mieszkalnego czy właściwym według miejsca zamieszkania podatnika?

2005.06.03 - Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek - 1437/ZI/423/214/MJ/05
     ∟Czy w opisanej sytuacji jestem zobowiązny do złożenia zeznania podatkowego?

2005.05.20 - Urząd Skarbowy w Prudniku - PD-406/8/05
     ∟Czy dochody uzyskane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Irlandii podlegają opodatkowaniu w Polsce oraz czy wymagane jest pozwolenie na prowadzenie działalności wydane w Polsce?

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj