Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: agencja celna

 

agencja celna 53 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.499.2018.1.PR
     ∟Odpowiedzialność przedstawiciela bezpośredniego z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.498.2018.1.AP
     ∟Odpowiedzialność przedstawiciela bezpośredniego z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy w sytuacji, gdy kwota podatku VAT należnego z tytułu importu towarów została wykazana przez Klienta w deklaracji za nieprawidłowy okres, a spełniony zostanie obowiązek, o którym mowa w art. 33a ust. 6 ustawy.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.497.2018.1.KB
     ∟Moment wygaśnięcia odpowiedzialności przedstawiciela bezpośredniego z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy oraz ograniczenie tej odpowiedzialności wyłącznie do kwoty podatku należnego wykazanego w zgłoszeniach celnych składanych przez Wnioskodawcę bądź nie wykazanego w deklaracji podatkowej Klienta

2017.08.22 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP8.8101.23.2017.WCH
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku wynikającego z decyzji organu celnego

2017.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.198.2017.1.AT
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania przy imporcie towarów.

2017.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.89.2017.2.DW
     ∟Czy strata poniesiona w związku z koniecznością zapłaty przez głównego zobowiązanego – agencję celną – zobowiązania związanego z importem towaru przez mocodawcę – importera, w sytuacji gdy importer (mocodawca) nie wywiązuje się z obowiązku celnego i podatkowego może być uznana jako koszt określony w katalogu kosztów, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

2017.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP1.4512.118.2017.2.KM
     ∟odpowiedzialność solidarna dotyczącej podatku należnego wynikającego ze zgłoszeń celnych

2016.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4512-5/16/MK
     ∟powstanie odpowiedzialności po stronie przedstawiciela bezpośredniego (w rozumieniu przepisów prawa celnego) za rozliczenia podatku od importu towarów jej kontrahenta (reprezentowanego importera)

2015.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/4512-1-310/15-5/BA
     ∟Stawka podatku dla usług agencji celnej.

2015.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-496/14/LG
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie dokumentu celnego

2014.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-95/12/14-S1/ISN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, czy obowiązek dopłaty podatku VAT w przypadku importu towarów w świetle art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług jest przypisany importerowi (lub dysponentowi towarów), czy też agencji celnej obejmującej towar procedurą uproszczoną na rzecz importera towaru objętego zgłoszeniem celnym.

2014.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-944/13-7/KC
     ∟w zakresie uznania transakcji dostawy płyt dla niemieckiego kontrahenta za eksport na podstawie dokumentów otrzymanych bezpośrednio od agencji celnej oraz dokonania korekty podatku w bieżącej deklaracji podatkowej.

2013.11.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-820/13/JS
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków poniesionych na zapłatę podatku VAT, cła i akcyzy (wraz z należnymi odsetkami), do zapłaty których Wnioskodawczyni została zobowiązana w związku z uznaniem Jej przez Urząd Celny za solidarnego dłużnika

2013.09.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-447/13-6/JN
     ∟Wnioskodawca, będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokumentu celnego w związku z dokonanym importem towarów, ponieważ towary będące przedmiotem importu będą wykorzystywane przez Spółkę do czynności opodatkowanych. Przy czym prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za miesiąc styczeń 2013 r., pod warunkiem, że nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy.

2013.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-188/13/LG
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentu celnego oraz określenie okresu za który przysługuje obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z tego dokumentu celnego

2013.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-270/13-2/KW
     ∟Czy w przypadku, gdy Spółka dokonuje importu towarów poprzez agencję celną działającą w charakterze przedstawiciela bezpośredniego, jest uprawniona do dokonania rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów?

2012.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-401/12-2/EWW
     ∟Czy przepis art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004.54.535), umożliwia Spółce korzystającej z usług agencji celnej, reprezentującej ją na podstawie przedstawicielstwa bezpośredniego, rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres miesięczny, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów?

2012.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-266/12-2/KC
     ∟Art. 33a ustawy umożliwia podatnikowi korzystającemu z usług agencji celnej, która to posiada pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w formie zgłoszenia uproszczonego, rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

2012.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1270/11/PH
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku wynikającego z decyzji organu celnego

2012.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-766/11-3/EWW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku wykazywania świadczonych usług w deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej.

2012.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-751/11-2/AW
     ∟O ile ustanowiony przez Wnioskodawcę przedstawiciel bezpośredni (w rozumieniu przepisów celnych) jest skutecznie umocowany (na podstawie stosownego oświadczenia woli Wnioskodawcy) do odbioru dokumentu celnego (SAD), to moment otrzymania tego dokumentu przez przedstawiciela, jest równoznaczny (w sensie prawnym) z otrzymaniem go przez Wnioskodawcę. Zatem Wnioskodawca jest uprawniony do dokonania obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentu celnego za okres rozliczeniowy (miesiąc), w którym ten dokument otrzymał agent celny, występujący w charakterze przedstawiciela bezpośredniego.

2012.01.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1356/11-2/SM
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w dokumencie SAD (importer nie jest właścicielem towarów)

2011.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-639/11-2/BA
     ∟Czy przedmiotowe transakcje sprzedaży towarów na rzecz kontrahentów spoza UE realizowane na warunkach FCA stanowią transakcje eksportu pośredniego, o których mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i czy w konsekwencji, na podstawie art. 41 ust 11 w związku z art. z art. 41 ust. 4 ustawy o VAT, co do zasady będą podlegały opodatkowaniu według stawki 0%?

2011.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-304/11/PS
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów długu celnego przez Agencję Celną (przedstawiciel bezpośredni).

2011.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-513/11/DG
     ∟Czy agencji celnej przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w decyzji naczelnika urzędu celnego?

2011.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-18/11-4/BM
     ∟Spółka uprawniona jest do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentu celnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy (miesiąc), w którym ten dokument otrzymała agencja celna występująca w charakterze przedstawiciela bezpośredniego. W przypadku nieobniżenia podatku należnego w terminie wskazanym wyżej, Spółka może dokonać tego obniżenia w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

2010.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-45/10-4/KB
     ∟1. Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym mamy do czynienia z eksportem bezpośrednim w rozumieniu art. 2 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 53, poz. 535 z póżn. zm. dalej: ustawa o VAT)?2. Czy dokumenty zgromadzone przez Spółkę, tj. faktura sprzedaży towarów do kontrahenta oraz elektroniczny komunikat IE-599 potwierdzający wywóz towarów poza UE są wystarczające do zastosowania 0% stawki VAT w eksporcie bezpośrednim?

2010.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1202/09-5/BS
     ∟Dotyczy rozpoznania importu usług, opodatkowania usług odprawy celnej, stawek podatku dla świadczonych usług transportu międzynarodowego oraz obowiązku podatkowego.

2010.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1135/09-3/BS
     ∟Termin obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z dokumentu celnego, który pierwotnie otrzymuje agent celny.

2009.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-774/09/RSz
     ∟czy wszelkie opłaty związane z nabyciem towaru zwiększają podstawę opodatkowania i powinny być wykazane jako WNT oraz zastosowania kursu waluty do wystawienia faktury wewnętrznej

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj