Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: aktywa

 

aktywa 579 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.357.2019.1.AM
     ∟W zakresie ustalenia czy wartość przekazanych Wnioskodawcy Aktywów w celu zwolnienia się z zobowiązania wynikającego z Porozumienia, wobec zaliczenia ich wartości w całości na poczet spłaty należności głównej nie będzie stanowić przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4016.4.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy aktywa Oddziału (w tym należności kredytowe i inny majątek ruchomy Oddziału) podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem bankowym w Polsce.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4016.5.2019.2.IZ
     ∟W zakresie ustalenia, czy: - Spółki są podatnikami zależnymi w świetle art. 5 ust. 2 ustawy o podatku od aktywów, - Spółki są podatnikami współzależnymi w świetle art. 5 ust. 2 ustawy o podatku od aktywów, - czy jeżeli Spółki nie są ani podatnikami zależnymi, ani podatnikami współzależnymi w świetle art. 5 ust. 2 ustawy o podatku od aktywów, to czy mają prawo pomniejszyć podstawę opodatkowania z tytułu podatku od aktywów liczoną jako suma wartości aktywów, wynikająca z zestawienia obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, o całą kwotę 2 mld zł

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4016.3.2019.1.MBD
     ∟Czy stosowany przez Zainteresowanych sposób ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych, tj. poprzez ustalanie jej w sposób łączny dla wszystkich Zainteresowanych oraz podział między nich kwoty wolnej od podatku, jest prawidłowy?

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4016.1.2017.9.S/AG
     ∟w zakresie nie uznania Wnioskodawcy za podatnika zależnego i współzależnego oraz w zakresie możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych o całą kwotę 2 mld zł

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4016.2.2019.2.MS
     ∟Czy na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o podatku od aktywów: Wnioskodawca, TUZ, EH oraz AWP - powinny odrębnie od siebie ustalać kwotę wolną od podatku, jako podmioty niebędące podatnikami zależnymi (współzależnymi) od jednego podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych ze sobą w rozumieniu tego przepisu?

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4016.1.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy: - Spółka jest podatnikiem zależnym w świetle art. 5 ust. 2 Ustawy o podatku od aktywów, - Spółka jest podatnikiem współzależnym w świetle art. 5 ust. 2 Ustawy o podatku od aktywów, - czy jeżeli Spółka nie jest ani podatnikiem zależnym, ani podatnikiem współzależnym w świetle art. 5 ust. 2 Ustawy o podatku od aktywów, to czy na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy o podatku od aktywów, ma prawo pomniejszyć podstawę opodatkowania z tytułu podatku od aktywów Spółki liczoną jako suma wartości aktywów, wynikającą z zestawienia obrotów i sald, ustalona na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, o całą kwotę 2 mld zł.

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.186.2019.1.JG
     ∟Skutki podatkowe związane ze sprzedażą Aktywów.

2019.03.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.837.2018.3.SR
     ∟Uznanie transakcji zbycia Pakietu biznesowego za czynność podlegającą opodatkowaniu na gruncie ustawy o VAT

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.97.2019.1.SJ
     ∟skutki podatkowe związane z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych, po cenie emisyjnej odbiegającej od przypadającej na certyfikat wartości aktywów netto funduszu

2019.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4016.3.2018.1.APO
     ∟- Czy Spółka jest podatnikiem zależnym w świetle art. 5 ust. 2 Ustawy o podatku od aktywów? - Czy Spółka jest podatnikiem współzależnym w świetle art. 5 ust. 2 Ustawy o podatku od aktywów? - Jeżeli Spółka nie jest ani podatnikiem zależnym, ani podatnikiem współzależnym w świetle art. 5 ust. 2 Ustawy o podatku od aktywów, to czy na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy o podatku od aktywów, ma prawo pomniejszyć podstawę opodatkowania z tytułu podatku od aktywów Spółki liczoną jako suma wartości aktywów, wynikającą z zestawienia obrotów i sald, ustalona na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, o całą kwotę 2 mld zł?

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4016.2.2018.1.AG
     ∟Nie uznanie Wnioskodawcy za podatnika zależnego i współzależnego oraz możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych o całą kwotę 2 mld zł.

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.777.2018.1.EK
     ∟Brak zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. b usług wyceny aktywów Funduszu realizowanych na rzecz Funduszu.

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.776.2018.1.EK
     ∟Brak zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. b usług wyceny aktywów Funduszu realizowanych na rzecz Funduszu.

2018.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.593.2018.1.MG
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych, po cenie emisyjnej odbiegającej od przypadającej na certyfikat wartości aktywów netto funduszu.

2018.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4016.2.2018.2.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy Spółki są podatnikami zależnymi lub współzależnymi wobec Akcjonariusza - podmiotu zagranicznego z siedzibą na terytorium Austrii - w rozumieniu art. 5 ust. 2 upnif, oraz jeżeli Spółki nie są podatnikami zależnymi ani współzależnymi w świetle art. 5 ust. 2 upnif, to czy każda ze Spółek ma prawo pomniejszyć podstawę opodatkowania z tytułu podatku od aktywów Spółki, liczoną jako suma wartości aktywów, wynikająca z zestawienia obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości o kwotę 2 mld zł.

2018.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.450.2018.2.MC
     ∟Ustalenie, czy w przedmiotowej sprawie czynność sprzedaży w ramach Transakcji nie będzie zbyciem przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, natomiast będzie stanowiła odpłatną sprzedaż aktywów i w związku z tym będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT; ustalenie, czy transfer potencjału zysku, z którym związane jest powstrzymanie się Zbywcy od wykonywania określonych funkcji gospodarczych i za który otrzyma wynagrodzenie w formie exit fee będzie stanowił odpłatne świadczenie usług; prawo do odliczenia podatku VAT przez Nabywcę, wykazanego na fakturze/fakturach dokumentujących planowaną sprzedaż oraz związanego z nabyciem od Zbywcy usługi polegającej na powstrzymaniu się przez Niego z pełnienia określonych funkcji gospodarczych (exit fee), w związku z dokonaniem planowanej sprzedaży.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.295.2018.2.MCZ
     ∟skutki podatkowe sprzedaży aktywów spółki

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4016.1.2018.1.AG
     ∟Nieuznanie Spółek za podatników zależnych oraz współzależ-nych oraz możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowa-nia podatkiem od niektórych instytucji finansowych o całą kwotę 2 mld zł.

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.107.2018.2.JK
     ∟Opodatkowanie dostawy ruchomości i nieruchomości oraz prawo do odliczenia.

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.71.2018.1.AS
     ∟Prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4016.1.2018.2.MS
     ∟W świetle art. 5 ust. 9 upnif, papiery wartościowe wyemitowane przez Unię Europejską (obligacje o stałym kuponie odsetkowym) nie są skarbowymi papierami wartościowymi w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zatem nie będą pomniejszać po stronie Wnioskodawcy podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych.

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.75.2018.1.KM
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy opisana Transakcja sprzedaży Aktywów będzie stanowić zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa i opodatkowania tej Transakcji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych Aktywów.

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.9.2018.2.IP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie nieuznania sprzedaży przez Wnioskodawcę 1 Zbywanych Aktywów za zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wskazania, czy czynność ta podlega opodatkowaniu; w zakresie opodatkowania dostawy Działki wraz z Budynkami i Naniesieniami oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości przez Wnioskodawcę 2.

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4016.5.2017.1.MBD
     ∟Czy opisany wyżej sposób postępowania Spółki w zakresie ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych jest prawidłowy?

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4016.4.2017.1.IZ
     ∟Czy opisany wyżej sposób postępowania Spółki w zakresie ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych jest prawidłowy?

2018.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4016.2.2017.1.MS
     ∟W świetle art. 5 ust. 9 upnif, papiery wartościowe wyemitowane przez Bank Rozwoju Rady Europy nie są skarbowymi papierami wartościowymi w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zatem nie będą pomniejszać po stronie Wnioskodawcy podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych.

2018.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4016.1.2017.1.MS
     ∟W odniesieniu do Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (EISF) należy wskazać, że RP nie jest stroną umowy międzynarodowej dot. utworzenia EISF. Brak jest zatem podstawy prawnej wynikającej z umowy międzynarodowej, której stroną jest RP, dla specjalnego traktowania pod względem podatkowym w Polsce zobowiązań i papierów wartościowych emitowanych przez EISF. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że w świetle art. 5 ust. 9 upnif, papiery wartościowe Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej nie są skarbowymi papierami wartościowymi w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zatem nie będą pomniejszać po stronie Wnioskodawcy podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych.

2018.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.368.2017.1.JF
     ∟Wydzielane składniki przedsiębiorstwa dotyczące Nieruchomości N oraz pozostające w spółce wydzielonej aktywa i zobowiązania/prawa i obowiązki odnoszące się do Nieruchomości M nie stanowią jego zorganizowanych części, wspólnik Spółki dzielonej (Wnioskodawca) w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie będzie zobowiązany rozpoznać przychód, w wysokości wartości emisyjnej udziałów spółki przejmującej wydzielonych ww. wspólnikowi (Wnioskodawcy) ustalonej na dzień podziału.

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.626.2017.2.NK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym oddanie przez Finansującego środków trwałych do odpłatnego korzystania na rzecz Spółki na podstawie Umowy zawierającej Opcję wykupu będzie stanowiło dostawę towarów w rozumieniu przepisów ustawy oraz stwierdzenia, czy po otrzymaniu od Finansującego faktury potwierdzającej dokonanie dostawy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z przyjęciem środków trwałych do korzystania na podstawie Umowy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj