Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: autobus

 

autobus 115 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.259.2019.2.AP
     ∟- prawo do odliczenia podatku naliczonego bez obowiązku stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy w zakresie zadań związanych z zakupem autobusów hybrydowych, budowy przystanków autobusowych wraz z pętlami i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zakupem systemów zarządzania organizacją ruchu; - prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy od wydatków poniesionych na działania informacyjno – promocyjne; - zastosowanie proporcji przy odliczeniu podatku naliczonego wyliczonej dla urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego lub wyliczonej dla zakładu budżetowego.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.485.2019.2.MM
     ∟Powiat ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego przy nabyciu autobusów wykorzystywanych wyłącznie do czynności opodatkowanych i prawo do odliczenia części podatku naliczonego przy nabyciu autobusów wykorzystywanych do czynności opodatkowanych i czynności niepodlegających opodatkowaniu.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.300.2019.1.DP
     ∟Czy odpisy amortyzacyjne od składników majątku (autobusów) wniesionych do spółki aportem (a wcześniej zakupionych z dofinansowaniem środków UE) stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodów w pełnej wysokości?

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.452.2019.1.AKO
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego w zw. z realizacją inwestycji

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.241.2019.2.AR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie pełnego prawa do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zakup autobusów oraz urządzenia do ładowania baterii w autobusach elektrycznych w ramach projektu pn. „...”, braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na roboty budowlane (budowa ścieżek rowerowych, modernizacja oświetlenia ulicznego), nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi oraz montaż wiat autobusowych w ramach oraz braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na opracowanie Studium Wykonalności oraz promocję projektu (artykuły prasowe, oznakowanie infrastruktury, spoty radiowe, spoty telewizyjne, tablice informacyjno-pamiątkowe) w ramach ww. projektu.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.329.2019.1.AKO
     ∟Prawo odliczenia podatku VAT naliczonego od towarów i usług od zakupu autobusów, stacji szybkiego ładowania autobusów wraz z przyłączem energetycznym, oraz z faktur wystawionych przez operatora świadczącego usługi publicznego transportu zbiorowego.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.197.2019.1.ŁS
     ∟Jeżeli przejazdy będą realizowane przez zewnętrznych przewoźników autobusami w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy Prawo o ruchu drogowym, to wartość świadczenia otrzymanego przez pracowników od Wnioskodawcy z tytułu organizowanego przez Niego przewozu do miejsca pracy, będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.203.2019.1.WB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur zakupu taboru autobusowego, opodatkowania podatkiem VAT rekompensaty, którą będzie otrzymywał MZK od Wnioskodawcy za świadczone usługi przewozu, prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez MZK z tytułu wykonywania usług transportu miejskiego.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.89.2019.2.MJ
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami bieżącymi oraz wydatkami inwestycyjnymi dotyczącymi infrastruktury autobusowej i tramwajowej.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.141.2019.1.KK
     ∟Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z zakupem paliwa do napędu autobusów MZK oraz brak obowiązku korekty podatku naliczonego z tytułu nabycia autobusów komunikacji miejskiej.

2018.12.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.532.2018.1.AS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem autobusów oraz usług służących obsłudze transportu miejskiego.

2018.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.492.2018.1.MC
     ∟Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od zakupu autobusów, powierzonych spółce komunalnej na podstawie umowy użyczenia oraz prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez Spółkę z tytułu rekompensaty za świadczenie usług komunikacji miejskiej.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.251.2018.1.AZ
     ∟Uznanie czy usługa świadczona przez Wnioskodawcę ma charakter pomocniczy w świadczeniu kompleksowym nabywanym przez osoby kupujące bilety, a w konsekwencji czy usługa ta powinna być opodatkowana taką samą stawką podatku jak usługa przewozowa

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.163.2018.1.MG
     ∟Nie podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.103.2018.1.JO
     ∟Odliczenie podatku VAT od zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy (…) poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych (…) wraz z zakupem środków transportu publicznego” środków transportowych, tj. autobusów.

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.824.2017.1.RH
     ∟Czy usługę wynajmu autobusu wraz z kierowcą należy opodatkować stawką 23% czy 8%?

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.347.2017.1.AKR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2017.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.368.2017.2.JO
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego (...)”.

2017.09.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.231.2017.2.AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, czy nieodpłatne świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego na rzecz osób uprawnionych do nieodpłatnych przejazdów, na podstawie ustaw i rozporządzeń, skutkować będzie obowiązkiem określania kwot podatku naliczonego do odliczenia zgodnie ze „sposobem określenia proporcji”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy – w stosunku do nabytych Autobusów.

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.136.2017.1.RS
     ∟Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia autobusów oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu.

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.16.2017.2.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kosztów uzyskania przychodów.

2017.03.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP1-1.4512.48.2017.1.RW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją inwestycji pn. „Centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-2.4512.209.2016.3.MŁ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu autobusu w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”.

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-1.4512.129.2016.1.MJ3063-ILPB2.4510.163.2016.1.EK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie nieodliczania podatku naliczonego z tytułu nabycia części zamiennych oraz usług dotyczących pojazdu zakupionego do celów sprzedaży zwolnionej z ewentualnym wykorzystaniem do celów sprzedaży opodatkowanej, dokonania korekty deklaracji w odniesieniu do podatku nieodliczonego od wydatków na części zamienne, usługi i paliwo, a także korekty podatku nieodliczonego w związku z nabyciem pojazdu.

2016.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-3.4512.115.2016.2.AK
     ∟Prawo do odliczenia podatku związanego z nabyciem towarów i usług w ramach planowanej inwestycji.

2016.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-310/16-2/AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od zakupionego autobusu, a także pozostałych wydatków związanych z powyższym zakupem.

2016.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-251/16/AW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu i eksploatacji samochodu konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu 15 osób o dopuszczalnej masie całkowitej 4100 kg

2016.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-268/16/MD
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

2016.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-212/16/BM
     ∟w zakresie opodatkowania podatkiem VAT i udokumentowania przez Wnioskodawcę aportu środków trwałych (autobusów) do Spółki komandytowej

2015.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-852/15/AGW
     ∟Czy transakcja sprzedaży składnika majątkowego – autobusu podlega opodatkowaniu podatkiem?

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj