Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zwrot nadpłaty

 

zwrot nadpłaty 116 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4

2007.04.27 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/VUR1/443-25/3/07/AP
     ∟Czy w przypadku złożenia pisemnego wniosku o rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy nadwyżką podatku od towarów i usług, organ podatkowy jest zobowiązany do wydania postanowienia o takim zaliczeniu?Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka jest zobowiązanado obliczania i wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, a także, jako płatnik, do obliczania i pobierania od swoich pracowników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz do ich wpłacania na rachunek urzędu we właściwym terminie tj. do 20 dnia miesiąca, następu...

2007.04.27 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/VUR1/443-25/1/07/AP
     ∟Czy Spółka ma prawo rozliczyć zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych oraz pobierane od swoich pracowników zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych nadwyżką podatku naliczonego zadeklarowaną do zwrotu w deklaracji VAT-7 złożonej 20-go dnia danego miesiąca? Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe.Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka jest zobowiązanado obliczania i wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, a także, jako płatnik, do obliczania i pobierania od swoich pracowników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz do ich wpłacania na ...

2007.04.24 - Urząd Skarbowy w Sochaczewie - U.S.28.I/443-4/07
     ∟1. Czy w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, należy naliczać podatek VAT do opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, które zostało ustanowione przed dniem 1 maja 2004 r. ?2. Czy Stronie przysługuje prawo do zwrotu nadpłaty odprowadzonego podatku od towarów i usług od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu , które zostało ustanowione przed dniem 1 maja 2004 ?

2007.03.20 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPF/415-120/06/07/MJ
     ∟Czy zawyżone świadczenie chorobowe należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy pracownika?Czy prawidlowe jest stanowisko Spółki, w części dotyczącej zaliczenia zawyżonego świadczenia chorobowego do przychodu pracownika w dacie rezygnacji przez Spółkę z żądania zwrotu nadpłąconego świadczenia?P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny P O S T A N A W I A ...

2007.02.06 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/BP-I/006-976/06/ZO
     ∟dot. poniesionych wydatków na obsługę prawną związaną z uzyskaniem pozytywnego wyroku dla Spółki, na podstawie którego otrzymała zwrot nadpłaty z tyt. podatku dochodowego łącznie z odsetkami – czy są te wydatki dla spółki kosztem uzyskania przychodu. Jednocześnie Spółka uważa, że zwrócony podatek wraz z odsetkami stanowi przychód nie podlegający opodatkowaniu.

2007.01.25 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPF/415/121/06/ML/PP
     ∟Czy na tle przedstawionego stanu faktycznego Spółka ma prawo złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Dotyczy odprowadzonego podatku od zwróconych kwot netto odszkodowań z tytułu wypowiedzenia umów o pracę przez byłych pracowników na konto pracodawcy.

2006.11.24 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/DPC/415-87/06/PK
     ∟Czy w związku z przekazaniem byłemu pracownikowi nadpłaty składek społecznych nalezy korygować PIT-11/8B za lata w których powstała ta nadpłata? Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka Spółka w latach 1999-2000 wydawała kupony obiadowe osobie zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia. Od wartości tych kuponów Spółka pobierała składki na ubezpieczenie społeczne. W 2006r. Spółka uzyskała informację, iż kupony te podobnie jak umowa zlecenie nie powinny podlegać składkom na ubezpieczenie społeczne. W związku z tym w latach 1999-2000 powstała nadpłata składek na ubezpieczenie społeczne. Obecnie dokonywany jest zwrot tych nadpłaconych składek.W zwi...

2006.10.02 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1435/DP1/423-40/06/EF
     ∟Pytanie Podatnika dotyczy zakwalifikowania do przychodów zwróconej nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych i odsetek za zwłokę

2006.10.02 - Drugi Urząd Skarbowy w Opolu - PDII/415-19/AG/06
     ∟Dotyczy zwrotu nadpłaty wynikającego z rozliczenia rocznego na formularzu PIT-40.

2006.08.24 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku - WP/415-128/06/3
     ∟Czy organ podatkowy może podjąć decyzję o zaliczeniu stwierdzonej nadpłaty w zeznaniu podatkowym na konto przyszłych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych

2006.08.24 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku - WP/415-128/06/2
     ∟Czy nadpłata wynikająca z zeznania podatkowego może być przekazana na konto osobiste podatnika

2006.08.09 - Urząd Skarbowy Łódź-Widzew - IX-005/217/Z/K/06
     ∟Czy posiadając dokumenty stwierdzające poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne przysługuje zwrot całej wydatkowanej kwoty, czy wyłącznie kwota nadpłaty wynikająca ze złożonego zeznania podatkowego ?

2006.08.02 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/BF-I/4117-14/11/06/AP
     ∟Czy zwrot niesłusznie pobranych odsetek od zaliczek na podatek dochodowy oraz zwrot nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. podlega opodatkowaniu?

2006.05.31 - Urząd Skarbowy w Zawierciu - RPVI/695/06
     ∟Czy wykazana w PIT-36L nadpłata podatku winna być zwrócona na rachunek bankowy wskazany w części C..5. druku NIP-1, czy w inny sposób? Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w miesiącu marcu 2006 r. złozyła Pani zeznanie o wysokości osiągnietego dochodu za 2005 r. PIT-36L. W zeznaniu tym wykazała Pani nadpłatę w wysokości 2.937,50 zł. Jednocześnie z treści wniosku wynika, że na druku rejestracyjnym NIP-1 w części C.5. zgłosiła Pani fakt posiadania rachunku bankowego, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. W złożonym wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w Pani indywidual...

2006.05.22 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu - PD-2-415/117/06
     ∟Czy żonie przysługuje zwrot nadpłaty z rozliczenia podatkowego zmarłego męża? W dniu 21.02.2006r. podatnik złożył za 2005r. zeznanie na druku PIT-37 rozliczając się w sposób indywidualny. Dnia 24.02.2006r. podatnik zmarł. Dnia 28.03.2006 r. żona podatnika odebrała w Urzędzie Pocztowym kwotę 371,58 zł stanowiąca nadpłatę z zeznania PIT 37 za 2005r. zmarłego męża. Dnia 03.04.2006r. podatniczka złożyła w Sądzie Rejonowym wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Po otrzymaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku zobowiązała się do przedłożenia go w Urzędzie Skarbowym. W związku z tym podatniczka zwróciła się z zapytaniem czy żonie przysługuje zwrot n...

2006.05.22 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/DPC/415-26a/06/PK
     ∟Jak należy rozliczyć zwrot pracownikowi nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych? Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zatrudnia osoby na podstawie umowy zlecenia na czas nieokreślony. W związku z tym Spółka zwraca się z prośbą o wyjaśnienie jej obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych związanych z sytuacją gdy zleceniobiorca z opóźnieniem złoży oświadczenie o zmianie statusu ubezpieczonego, która to zmiana powoduje korektę rozliczenia składek do ZUS. Spółka stoi na stanowisku, iż w sytuacji gdy wskutek powyższego składki były pobierane w nadmiernej wysokości, podate...

2006.03.03 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPD2/423/161/05/JB
     ∟Czy w świetle art. 12 ust. 4 pkt. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych kwota odsetek od nadpłaty w podatku dochodowym za rok 1998 powinna być uznana za przychód podatkowy,

2005.11.11 - Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów - US33/NG/423/43/KB/2005
     ∟Czy podmiot ma prawo wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od osób prawnych, po uprzednim złożeniu odpowiednich korekt deklarcji CIT?

2005.09.30 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPD1/423/67/2005/EN
     ∟W którym okresie w spółce powstaje prawo zmniejszenia przychodu ze sprzedaży nieruchomości dla celów podatku dochodowego od osób prawnych

2005.05.24 - Urząd Skarbowy w Polkowicach - PD415/1/16/05
     ∟Pismem z dnia 31.12.2004 r. Nr PD/415/F/38/04 Podatnik uzyskał odpowiedź na pytanie dotyczące stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, która wynosi 5,5 %, za wykonywanie usług melioracyjnych na rzecz lasów państwowych. Ww. usługi Podatnik wykonuje od 2001 r. i rozliczał zryczałtowany podatek dochodowy wg stawki 8,5 %. W związku z powyższym pytanie dotyczy możliwości złożenia korekt za lata 2001, 2002 i 2003 oraz możliwości uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku.W dniu 31.01.2005 r. do

2004.11.17 - Podkarpacki Urząd Skarbowy - PUS.II/443/259-2/2004
     ∟uzupełnić

2004.10.28 - Urząd Skarbowy w Legnicy - PP/443/125/04
     ∟W jaki sposób nastąpi zwrot nadpłaconego podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu. Zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.Z kolei w myśl art. 10 ust. 1 pkt 4 tej...

2004.08.26 - Świętokrzyski Urząd Skarbowy - RO/436/173/2004
     ∟1) Czy nienależnie otrzymane kwoty stanowią "częściową zapłatę" w rozumieniu art. 19 ust. 3 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług ?2) Czy usługi świadczone przez firmę "R" stanowią usługę elektroniczną czy też telekomunikacyjną ?3) Usługi doradcze - jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego przy imporcie usług z tego tytułu i wg jakiego kursu ?4) Jak potraktować zwrot towarów za granicę do kraju UE - czy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, czy korektę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ?5) W jaki sposób należy wykazać skonta z tytułu przedterminowej płatności uzyskiwane od kontrahentów z UE w związku z zakupem towarów w ramach...

2004.08.05 - Urząd Skarbowy we Wschowie - I/415/7/2004
     ∟Czy spadkobiercy przysługuje zwrot nadpłaconego przez spadkodawcę podatku dochodowego za rok 2003? Odpowiadając, w myśl art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pismo Podatnika z dnia 20 maja 2004r. (data wpływu 4 czerwca 2004r.) uzupełnione pismem z dnia 02 lipca 2004r. (data wpływu: 07 lipca 2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej niewykorzystanej ulgi podatkowej za 2003r. w związku z odprowadzonymi zaliczkami na podatek dochodowy przez płatnika od wynagrodzenia żony zmarłej w trakcie roku podatkowego,

2004.03.19 - Izba Skarbowa w Warszawie - PD-005U-150/04/EJ
     ∟Jakie dokumenty należy przedstawić w Urzędzie Skarbowym w Polsce lub w Urzędzie Skarbowym w Singapurze, aby otrzymać zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od dywidendy wypłaconej w Singapurze przez Spółkę X za rok 2000r w/g stawki 24,5%?

2004.02.19 - Urząd Skarbowy w Brzozowie - PP/443-5/04
     ∟dotyczy stawki podatku od towarów i usług (VAT) przy sprzedaży budynku mieszkalnego wraz gruntem stanowiącego własność spółki oraz prawa do zwrotu nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego przez notariusza przy podpisywaniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości W odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004 r. (data wpływu 20.01.2004 r.) w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii: stawki podatku od towarów i usług (VAT) przy sprzedaży budynku mieszkalnego wraz gruntem stanowiącego własność spółki orazprawa do zwrotu nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego przez notariusza przy podpisywaniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości, N...

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj