Interpretacje do przepisu
art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


970/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.312.2019.4.DP
     ∟Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, zbycie przez Wnioskodawcę ogółu praw i obowiązków w Spółce, nabytego w drodze spadkobrania po zmarłym ojcu Wnioskodawcy i otrzymanie zapłaty z tego tytułu, będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.118.2019.4.HS
     ∟Zachowanie prawa do ulgi mieszkaniowej.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.95.2019.2.JKU
     ∟nie dojdzie do ponownego powstania oraz ustalenia zobowiązania podatkowego. Jak wynika z cyt. art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w opisanej sytuacji nie będzie miało miejsca tzw. odnowienie obowiązku podatkowego. Według brzmienia art. 6 ust. 4 zdanie drugie ustawy o podatku od spadków i darowizn – obowiązującego do końca 2006 r. (a właśnie przepisy w tym stanie prawnym mają zastosowanie w niniejszej sprawie) – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przed organem podatkowym tylko na okoliczność dokonania darowizny – jeżeli nabycie w drodze darowizny nie zostało zgłoszone do opodatkowania. Przepis ten w takim stanie prawnym nie dotyczył nabycia w drodze dziedziczenia (spadku).

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.102.2019.2.JKU
     ∟w opisanej sytuacji nie będzie więc miało miejsca tzw. odnowienie obowiązku podatkowego (ponowne jego powstanie) w związku z czynnościami dotyczącymi działu spadku czy sprzedaży w trakcie których Wnioskodawca będzie powoływał się na opisane nabycie tytułem spadku i restytucji prawa własności do nieruchomości. Wynika to z już przywołanego powyżej art. 6 ust. 4 zdanie drugie ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązującego do końca 2006 r. (a właśnie przepisy w tym stanie prawnym mają zastosowanie w niniejszej sprawie). Przepis ten w takim stanie prawnym nie dotyczył nabycia w drodze dziedziczenia, które miało miejsce przed 2007 r.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.119.2019.1.PB
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.321.2019.1.MKA
     ∟Dopłata do ceny akcji otrzymana przez spadkobiercę.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.81.2019.1.ASZ
     ∟1. Czy nabycie przez Wnioskodawczynię składników majątku Trustu (środków pieniężnych) w wyniku ich przekazania przez Trust, który ustanowił Spadkodawca, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na zasadach określonych dla nabycia rzeczy lub praw majątkowych tytułem zapisu zwykłego? 2. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania składników majątku Trustu przez Wnioskodawczynię?

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.225.2019.2.DW
     ∟1) Czy spadkobiercy podatnika przejmujący przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy przejmują prawo do wyłączenia przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w warunkach, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f. nie powodującym powstania obowiązku podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia? 2) Czy realizując postanowienia umowy przedwstępnej zawartej przez spadkodawcę i zawierając umowę przyrzeczoną sprzedaży nieruchomości przez spadkobierców, w następstwie której dojdzie do sprzedaży tej nieruchomości przed upływem 5 lat od daty nabycia, Wnioskodawca oraz Zainteresowana jako spadkobiercy będą zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego z tytułu zbycia tej nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia w drodze spadkobrania testamentowego?

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.83.2019.2.MZ
     ∟Czy w przypadku zdarzenia przyszłego, jakim jest nabycie środków pieniężnych przez Fundację w drodze dziedziczenia testamentowego od osoby fizycznej podlega ona zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn?

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.68.2019.1.MM
     ∟Czy w sytuacji zbycia lokalu mieszkalnego, po upływie 5 lat od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu – przyznana Wnioskodawczyni Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego ulga mieszkaniowa nie podlega zwrotowi?

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.59.2019.1.HS
     ∟Skutki podatkowe nabycia spadku.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.119.2019.2.AK
     ∟Opodatkowanie dochodu z rekompensaty uzyskanego za utratę uprawnienia do nieodpłatnego nabycia udziałów spółki po śmierci męża.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.43.2019.1.BB
     ∟Wnioskodawczyni nie jest więc obowiązana do zgłoszenia w urzędzie skarbowym faktu nabycia omawianego świadczenia na formularzu SD-Z2 oraz do uiszczenia podatku od spadków i darowizn z tytułu środków uzyskanych z ubezpieczenia renty odroczonej, którym była objęta zmarła matka Wnioskodawczyni. Takie nabycie nie mieści się bowiem w katalogu tytułów wymienionych w ustawie o podatku od spadków i darowizn, jako podlegających opodatkowaniu. Otrzymanie przez Wnioskodawczynię wskazanych środków nie rodzi żadnych obowiązków w podatku od spadków i darowizn.

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.42.2019.1.MD
     ∟Czy po otrzymaniu w przyszłości spadku w wartości netto – po opłaceniu podatku od spadku według prawa brytyjskiego, Wnioskodawca będzie zobowiązany również do zapłaty podatku od spadku według prawa polskiego?

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.36.2019.1.HS
     ∟Zachowanie prawa do ulgi mieszkaniowej.

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.145.2019.1.ACZ
     ∟Skutki podatkowe otrzymania spłaty w związku z działem spadku

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.636.2018.2.MP
     ∟skutki podatkowe związane z otrzymaniem spłaty z tytułu działu spadku

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.632.2018.2.EC
     ∟Skutki podatkowe otrzymania spłaty w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.28.2019.1.LB
     ∟Moment nabycia spadku przez Wnioskodawczynię – zgodnie z powołanymi wyżej przepisami prawa – jest wyznaczony przez datę śmierci spadkodawcy. To oznacza, że nabycie spadku przez Wnioskodawczynię po zmarłym ojcu datowane jest na 1990 r. Zatem w przedmiotowej sprawie, mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Powołany przez Wnioskodawczynie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn ma natomiast zastosowanie do nabycia począwszy od 01 stycznia 2007 r.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.32.2019.2.ASZ
     ∟Czy z tytułu nabycia spadku z Austrii Wnioskodawczyni ma obowiązek złożyć w Polsce deklarację SD-3 i zapłacić podatek?

2019.03.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.21.2019.2.ASZ
     ∟Czy w wypadku dokonania wyceny wartości składników majątku nabytych w drodze spadku Wnioskodawca może dokonać korekty zgłoszenia SD-Z2 i czy korekta ta nie wpłynie na zwolnienie od podatku od spadków i darowizn?

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.24.2019.1.MM
     ∟Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego (w tym również jej zwaloryzowana wartość) wypłacona została przez TBS osobie będącej spadkobiercą, która nabyła do niej prawo na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia, zatem podlega ona przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, a w konsekwencji - w związku z wypełnieniem dyspozycji art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zatem na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wykazania wartości tego świadczenia w informacji, o której mowa w art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.629.2018.2.KO
     ∟Skutki podatkowe związane z nabyciem roszczenia do wypłaty równowartości pieniężnej wartości udziału w spółce jawnej po zmarłym mężu

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.2.2019.1.MZ
     ∟Czy Wnioskodawca jako spadkobierca po przeprowadzeniu postępowania spadkowego po swojej matce (po wydaniu aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego przez notariusza) zgłaszając właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na odpowiednim formularzu podatkowym SD-Z2 nabycie spadku po matce w terminie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego – powinien również zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie otrzymanych w drodze spadku przez jego matkę środków pieniężnych i czy z tytułu otrzymania przez matkę Wnioskodawcy środków pieniężnych w drodze spadku po zmarłym bracie jej ojca – po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu podatku od spadków i darowizn?

2019.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.503.2018.1.ENB
     ∟Skutki podatkowe realizacji roszczenia.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.170.2018.4.LB
     ∟Czy zwrot wkładów członkowskich z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej po śmierci ojca podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn (w przypadku jeżeli będzie przeprowadzone postępowanie spadkowe lub w przypadku uznania, że przelane pieniądze są wkładem oszczędnościowym ojca)?

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.625.2018.2.ACZ
     ∟Skutki podatkowe otrzymania spłaty w związku z działem spadku

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.158.2018.2.DK
     ∟1. Czy po przejęciu spadku, Wnioskodawca ma złożyć za matkę zeznanie podatkowe na formularzu SD-3, czy też urząd skarbowy samodzielnie naliczy wysokość zobowiązania podatkowego dla matki Wnioskodawcy wraz z należnymi odsetkami ? 2. Czy Wnioskodawca może się ubiegać o ewentualne zwolnienie z płatności odsetek od niezapłaconego przez matkę podatku ? 3. Czy sprzedając mieszkanie, będące przedmiotem spadku, Wnioskodawca będzie mógł dopiero wtedy pokryć powyższe zobowiązania wobec urzędu skarbowego? 4. Czy po przejęciu spadku po matce, Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od podatku niezapłaconego przez matkę poniesione koszty, tj. zadłużenie czynszu w spółdzielni, zadłużenia płatności za prąd i gaz oraz płacony przez Wnioskodawcę czynsz za mieszkanie od 2015?

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.577.2018.2.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych stanowiących zwrot ceny nieruchomości

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.88.2018.2.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia spadku z Austrii.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj