Interpretacje do przepisu
art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1604/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.349.2019.2.MK
     ∟Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Uczelni będzie stanowić przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.407.2019.1.JM
     ∟Obowiązki płatnika w związku z zawarciem na rzecz członków zarządu umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.229.2019.2.KP
     ∟Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka rady uczelni

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB4/4511-755/16/19-13/S/AK
     ∟Należy stwierdzić, że zwrot kosztów z tytułu dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej i wypłacone tym tytułem należności stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do którego znajduje zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy spełnieniu warunków wynikających z art. 21 ust. 13 tej ustawy. Tym samym Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych kwot. Na Spółce nie spoczywa również obowiązek sporządzenia PIT-11.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.455.2019.1.MS
     ∟obowiązki płatnika, związane z uczestnictwem Osób Uprawnionych w programie motywacyjnym

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.297.2019.2.RS
     ∟Opodatkowanie wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Uczelni.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.437.2019.2.MK
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą prokurentowi wynagrodzenia przyznanego uchwałą zarządu

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.300.2019.2.DP
     ∟Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo rozliczając dochody z tytułu świadczonych usług na podstawie umowy opisanej we wniosku, jako przedsiębiorca w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej?

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.207.2019.2.IM
     ∟Wynagrodzenie wypłacone członkom rady uczelni.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.381.2019.3.MJ
     ∟Kwalifikacja do odpowiedniego źródła, przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę, w związku z realizacją umowy zawartej ze Spółką.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.338.2019.2.SK
     ∟Obowiązki płatnika - udział Zarządzającego w studiach podyplomowych.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.399.2019.1.GG
     ∟Przychód z tytułu zwrotu kosztów dojazdu członków rady nadzorczej na posiedzenia.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.408.2019.2.ICZ
     ∟- Opodatkowanie odprawy w wysokości 3-krotności wynagrodzenia; - Opodatkowanie wypłaconego odszkodowania z tytułu przestrzegania przez Zarządzających nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki - Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej opodatkowanie czynności, za które zostało wypłacone odszkodowanie z tytułu przestrzegania przez Zarządzających nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki. - Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wypłaty odprawy w wysokości 3-krotności wynagrodzenia.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.212.2019.1.AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka rady uczelni.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.238.2019.2.HD
     ∟Obowiązki płatnika w związku z dokonywaniem zwrotu zryczałtowanych kosztów dojazdu członkom komisji do przeprowadzenia wyborów do rad powiatowych izby rolniczej.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.367.2019.2.RR
     ∟możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.253.2019.4.WM
     ∟Czy Wnioskodawca może odprowadzać podatek liniowy?

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.132.2019.4.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku z opłaceniem menedżerowi polisy ubezpieczeniowej.

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.307.2019.2.MSO
     ∟opodatkowanie czynności wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług zarzadzania oraz określenie czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego o którym mowa w art. 113 ust. 1 w zw. z ust. 9

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.251.2019.1
     ∟Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów z tytułu kontraktu menedżerskiego.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.164.2019.2.KF
     ∟- skutki podatkowe udostępnienia Zarządzającym w celu realizacji powierzonych im funkcji zasobów Spółki, - skutki podatkowe finansowania Zarządzającym przez Spółkę kosztów szkoleń zbiorowych związanych wyłącznie z przedmiotem działalności Spółki oraz kosztów uczestnictwa w konferencjach, seminariach lub spotkaniach o charakterze biznesowym, a także związanych z nimi kosztów podróży służbowych Zarządzających, - skutki podatkowe refinansowania przez Spółkę kosztów indywidualnych szkoleń Zarządzających, - skutki podatkowe sfinansowana przez Spółkę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej D&O .

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.228.2019.2.PR
     ∟Uznanie Wnioskodawcy za podatnika w związku z realizacją postanowień umowy o współpracy.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.155.2019.2.MM
     ∟Skoro w rozpatrywanej sprawie – jak wskazuje Wnioskodawca – krąg osób objętych ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej nie tworzy zbioru zamkniętego, ubezpieczeniem są bowiem objęci także byli i przyszli członkowie zarządu, pełnomocnicy, prokurenci, którzy na dzień zapłaty składki nie są możliwi do zidentyfikowania, zaś zakres obowiązków, uprawnień decyzyjnych oraz odpowiedzialności osób objętych ubezpieczeniem jest różny i niemożliwym jest ustalenie realnej wartości świadczenia, to opłacenie przez Wnioskodawcę - Spółdzielnię Mieszkaniową - składki z tytułu umowy bezimiennego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu oraz prokurentów i pełnomocników nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.288.2018.8.19-S.ENB
     ∟Obowiązki płatnika w związku: - z udostępnieniem członkom władz do wykorzystywania do celów służbowych pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem, pojazdów, urządzeń teleinformatycznych będących mieniem Spółki, - ze sfinansowaniem kosztów obowiązkowego udziału w konferencjach, seminariach, spotkaniach o charakterze biznesowym, szkoleniach związanych z przedmiotem działalności Spółki, - ze sfinansowaniem kosztów podróży krajowych i zagranicznych oraz ubezpieczenia OC.

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.326.2019.1.AC
     ∟opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka rady uczelni

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.250.2019.2.ASY
     ∟Brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych w ramach zawartej umowy o świadczenie usług zarządzania.

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.230.2018.11.MS
     ∟Zwrot kosztów związanych z udziałem Członków Rady Nadzorczej w pracach Rady Nadzorczej

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.325.2019.3.IS
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze sfinansowaniem Członkom Zarządu kursu języka angielskiego.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.276.2019.1.RR
     ∟kwalifikacja przychodu uzyskanego na podstawie umowy o świadczenie usług na rzecz Spółki oraz innych kontrahentów

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.275.2019.1.RR
     ∟kwalifikacja przychodu uzyskanego na podstawie umowy o świadczenie usług na rzecz Spółki oraz innych kontrahentów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj