Interpretacje do przepisu
art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1788/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.584.2018.2.ŻR
     ∟brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych na podstawie zawartej umowy usług zarządzania i tym samym nieuznania Wnioskodawcy z tytułu świadczenia ww. usług za podatnika VAT

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.515.2018.2.KOM
     ∟Brak uznania Wnioskodawcy świadczącego usługi zarzadzania spółką na podstawie umowy o zarządzanie za podatnika podatku VAT i opodatkowania świadczonych usług.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.593.2018.1.MSU
     ∟stwierdzenie, że czynności realizowane przez Zainteresowanego będącego stroną postępowania świadczone na podstawie umowy o zarządzanie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług; brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego przez Spółkę z faktury wystawionej przez Zarządzającego;

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.530.2018.4.JK
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT usług zarządzania świadczonych na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją kultury (kontraktu menedżerskiego)

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.345.2018.3.SŻ
     ∟Określenie źródła przychodu w związku z wynagrodzeniem otrzymywanym za świadczenie usług zarządzania

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.320.2018.1.JŁ
     ∟Obowiązki Spółki jako płatnika w związku z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.531.2018.1.BS
     ∟Opodatkowanie świadczonych usług zarządzania.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.451.2018.1.MMA
     ∟Prawo Spółki do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez obecnych Członków Zarządu oraz byłych członków zarządu (wystawionych na podstawie Umów Wygasłych), poprzez skorygowanie deklaracji VAT - 7 za okres, w którym otrzymała faktury wystawione z tytułu wykonywania na jej rzecz usług zarządzania

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.582.2018.1.AK
     ∟uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług w związku ze świadczeniem usług w ramach umowy o zarządzanie

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.437.2018.2.RH
     ∟Brak opodatkowania świadczonych na podstawie zawartej umowy czynności zarządzania.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.345.2018.2.MJ
     ∟Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu usług wykonywanych na podstawie projektowanej umowy o współpracę świadczonych na rzecz Spółki stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy i mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.344.2018.2.MJ
     ∟Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu usług wykonywanych na podstawie projektowanej umowy o współpracę świadczonych na rzecz Spółki stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy i mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.343.2018.2.MJ
     ∟Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu usług wykonywanych na podstawie projektowanej umowy o współpracę świadczonych na rzecz Spółki stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy i mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.403.2018.1.MJ
     ∟Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z tytułu usług świadczonych na podstawie umowy o współpracy stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.346.2018.2.MJ
     ∟Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu usług wykonywanych na podstawie projektowanej umowy o współpracę świadczonych na rzecz Spółki stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy i mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.347.2018.2.MJ
     ∟Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu usług wykonywanych na podstawie projektowanej umowy o współpracę świadczonych na rzecz Spółki stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy i mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.233.2018.2.AS
     ∟Opodatkowanie usług zarządzania świadczonych przez likwidatora.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.275.2018.1.MM
     ∟Obowiązki płatnika w związku z udostępnieniem członkom zarządu samochodów służbowych do celów prywatnych oraz pokryciem kosztów zakupu paliwa na ww. cele.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.434.2018.2.KM
     ∟Czy czynności wykonywane przez Zarządzającego w ramach kontraktu menedżerskiego będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT?

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.415.2018.1.MJ
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia członkom zarządu.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.365.2018.2.AK
     ∟Obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne w związku z udziałem pracowników Wnioskodawcy w programie motywacyjnym.

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.253.2018.2.ZD
     ∟Uznanie Wnioskodawcy za podatnika w związku ze świadczeniem przez niego usług na podstawie umowy o zarządzanie oraz opodatkowania tych usług; stwierdzenie, czy przychody z tytułu umowy o zarządzanie należy łączyć z przychodami uzyskiwanymi z prowadzonych spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz z przychodami z tytułu wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce miejskiej celem ustalenia kwoty, powyżej której traci się zwolnienie od podatku od towarów i usług wynikające z przepisu art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.271.2018.2.KS
     ∟- Obowiązków płatnika z tytułu świadczeń pozapłacowych wypłacanych lub udzielanych w naturze w związku z realizacją Umowy,- Skutków podatkowych udostępnienia Zarządzającemu biura wraz z zapleczem biurowym, w tym urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki,- Skutków podatkowych zwrotu Zarządzającemu kosztów związanych z podróżami służbowymi (diety i inne należności),- Skutków podatkowych zwrotu Zarządzającemu kosztów parkingu, myta za korzystanie z dróg płatnych i innych podobnych świadczeń,- Skutków podatkowych pokrycia przez Spółkę kosztów konferencji oraz szkoleń, w których uczestniczy Zarządzający,- Skutków podatkowych pokrycia przez Spółkę kosztów szkoleń BHP Zarządzającego,- Skutków podatkowych pokrycia przez Spółkę kosztów wstępnych i okresowych badań lekarskich wchodzących w zakres profilaktycznej opieki medycznej.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.360.2018.1.TK
     ∟Wskazanie, czy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy o zarządzanie, stanowią działalność, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i czy Wnioskodawca jest z tego tytułu podatnikiem VAT.

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.259.2018.2.EB
     ∟Ustalenie, czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT oraz określenia, czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy.

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.366.2018.2.JO
     ∟Ustalenie, czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy o świadczenie usług zarządzania podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz określenia, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.217.2018.2.IP
     ∟Stwierdzenie, czy wykonując czynności na rzecz Spółki na podstawie Umowy, Wnioskodawca działa jako podatnik VAT, a tym samym czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz stwierdzenie, czy ww. czynności wykonane przed datą podpisania Aneksu podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.308.2018.2.AW
     ∟Brak podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT czynności świadczonych przez Wnioskodawcę.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.175.2017.8.SS
     ∟Uznanie czynności wykonywanych przez Zarządzającego za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.243.2018.2.MJ
     ∟obowiązki płatnika

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj