Interpretacje do przepisu
art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1788/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.8.2018.2.EA
     ∟Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktury wystawionej przez członka Zarządu, prowadzącego działalność gospodarczą i zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT, na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.42.2018.1.SJ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czynności wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania za odpłatne świadczenie usług wykonywane w ramach działalności gospodarczej, a w konsekwencji opodatkowania tych czynności podatkiem od towarów i usług.

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.21.2018.1.IF
     ∟w zakresie możliwości opodatkowania wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług doradczych tzw. podatkiem liniowym

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.57.2018.1.KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika oraz skutków podatkowych.

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.112.2017.10.RH
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym w zakresie czynności jakie zamierza wykonywać Wnioskodawca na podstawie „Umowy o świadczenie usług zarządzania”, Wnioskodawca powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 oku o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa VAT), a tym samym czy wykonywane przez Wnioskodawcę czynności będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2018.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.24.2018.1.EA
     ∟Brak opodatkowania usług zarządzania świadczonych na podstawie zawartej umowy.

2018.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.7.2018.1.AK
     ∟konsekwencje podatkowe w związku z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania

2018.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.2.2018.1.BM
     ∟Niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT czynności wykonywanych przez Zarządzającego na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, a tym samym nieuznania Zarządzającego za podatnika podatku VAT.

2018.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.19.2018.1.KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu świadczeń pozapłacowych wypłacanych lub udzielanych w naturze w związku z realizacją Umowy.

2018.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.9.2018.2.AO
     ∟W okolicznościach przedmiotowej sprawy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki na podstawie zawartej w dniu 6 września 2017 r. umowy o świadczenie usług zarządzania nie mieszczą się w definicji działalności gospodarczej określonej w ustawie o podatku od towarów i usług. Analiza przedmiotowej umowy (stosunku prawnego) zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką wskazuje, że spełnione są wszystkie przedstawione powyżej warunki wyłączające, które określone zostały w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem z tytułu realizacji ww. umowy Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i przychód z czynności realizowanych przez Menedżera na podstawie tej Umowy nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.821.2017.2.WL
     ∟konsekwencje podatkowe w związku z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.759.2017.4.ICz
     ∟Opodatkowanie usług zarządzania wykonywanych przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Zarządzania.

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.358.2017.2.MS
     ∟obowiązki płatnika w związku z udziałem Członków Zarządu w szkoleniach

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.820.2017.1.KT
     ∟w zakresie konsekwencji podatkowych w związku z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania

2018.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.427.2017.1.WR
     ∟Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym dochodów ze świadczenia usług doradczych.

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.892.2017.2.DM
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez menedżera.

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.474.2017.1.DJD
     ∟Czy Wnioskodawca, stosownie do art. 30c oraz art. 9a ust. 2 i 3 u.p.d.o.f, będzie mógł zastosować do dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia usług w ramach własnej pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz Spółki, w której jest i będzie jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku dyrektora handlowego, stawkę liniową podatku w wysokości 19%?

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.877.2017.1.EA
     ∟Czy w związku z podpisanym Aneksem do umowy o świadczenie usług zarządzania Wnioskodawcę nadal należy uznać za podatnika podatku VAT?

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.420.2017.4.WN
     ∟uznanie czy czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług zarządzania, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.876.2017.1.EA
     ∟Czy w związku z podpisanym Aneksem o świadczenie usług zarządzania Wnioskodawcę nadal należy uznać za podatnika podatku VAT?

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.558.2017.2.AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie nieuznania czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania za samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej o której mowa w art. 15 ustawy, a w konsekwencji nieuznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT.

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.439.2017.2.IF
     ∟W związku z wypłatą wynagrodzenia za czynności wykonywane na podstawie umowy o współpracę z Farmaceutą prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.468.2017.1.AC
     ∟skutki podatkowe dokonywania przez Spółkę zwrotu Zarządzającemu kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych i zamiejscowych (pytania oznaczone we wniosku nr 12 i nr 13)

2018.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.469.2017.1.AC
     ∟skutki podatkowe udzielania przez Spółkę Zarządzającemu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 14)

2018.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.467.2017.1.AC
     ∟obowiązki płatnika z tytułu pokrywania przez Spółkę kosztów szkoleń BHP Zarządzającego oraz kosztów wstępnych i okresowych badań lekarskich (pytania oznaczone we wniosku nr 10 i nr 11)

2018.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.466.2017.1.AC
     ∟obowiązki płatnika z tytułu zwrotu przez Spółkę kosztów związanych z udziałem w konferencjach i szkoleniach (pytanie oznaczone we wniosku nr 8)

2018.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.465.2017.1.AC
     ∟obowiązki płatnika z tytułu zwrotu przez Spółkę związanych z podróżami służbowymi (pytania oznaczone we wniosku nr 6 i nr 7)

2018.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.464.2017.1.AC
     ∟obowiązki płatnika z tytułu świadczenia w ramach udostępnienia biura wraz z zapleczem biurowym oraz z tytułu opłacenia przez Spółkę Zarządzającemu ubezpieczenia typu D&O (pytania oznaczone we wniosku nr 5 i nr 9)

2018.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.393.2017.2.AC
     ∟obowiązki płatnika z tytułu świadczeń pozapłacowych wypłacanych lub udzielanych w naturze (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.463.2017.1.AC
     ∟obowiązki płatnika z tytułu pokrywania przez Spółkę kosztów szkoleń BHP Zarządzającego oraz kosztów wstępnych i okresowych badań lekarskich (pytania oznaczone we wniosku nr 10 i nr 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj