Interpretacje do przepisu
art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1788/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2017.11.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.468.2017.5.JP
     ∟Czy zważywszy na warunki umowy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że świadczenie wykonywania osobiście przez Wnioskodawcę nieprowadzącego działalności gospodarczej a działającego na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania nie stanowi wykonywania samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym wynagrodzenie Wnioskodawcy zarówno część stała i zmienna nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

2017.11.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.376.2017.5.RH
     ∟Opodatkowanie usług świadczonych na podstawie zawartej umowy o zarządzanie.

2017.11.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.300.2017.6.BS
     ∟Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym czy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

2017.11.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.451.2017.5.MM
     ∟Uznanie czynności realizowanych na podstawie umowy o zarządzanie za niestanowiące samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy, a tym samym niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2017.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.437.2017.2.EN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie nieuznania świadczonych usług zarządzania za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, a w konsekwencji nieuznania Wnioskodawcy za podatnika tego podatku.

2017.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.464.2017.5.BS
     ∟Czy czynności realizowane przez członka zarządu w ramach kontraktu menedżerskiego – umowy cywilnoprawnej zawartej w trybie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, podpisanej ze Spółką stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy VAT i podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

2017.11.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.573.2017.1.RW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania, a w konsekwencji obowiązku rejestracji Wnioskodawcy jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług.

2017.11.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.207.2017.4.SJ
     ∟Podatek od towarów i usług jest w zakresie opodatkowania i dokumentowania usług świadczonych przez Zarządzającego na podstawie kontraktu menedżerskiego oraz w zakresie prawa Spółki do odliczenia podatku z tytułu nabycia ww. usług.

2017.11.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.472.2017.1.PG
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czy czynności wykonywane na podstawie podpisanej umowy o świadczenie usług zarządzania stanowią samodzielną działalność gospodarczą.

2017.11.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.234.2017.4.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania Zarządzającego za podatnika w związku z czynnościami wykonywanymi na rzecz Spółki.

2017.11.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.313.2017.1.HD
     ∟1) Czy Spółka, jako płatnik, dokonując wypłaty jednej z odpraw, o których jest mowa w § 4 ust. 12 i ust. 15 Kontraktu, będzie zobowiązana do obliczenia, pobrania i wpłacenia do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych? 2) Czy Spółka, jako płatnik, w związku z opłaceniem składki na polisę ubezpieczeniową, o której jest mowa w opisie stanu faktycznego, a także w przyszłości, będzie zobowiązana do obliczenia, pobrania i wpłacenia do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych? 3) Czy Spółka, jako płatnik, w związku z zapewnieniem Menadżerowi możliwości korzystania z urządzeń technicznych oraz infrastruktury Spółki (vide: § 5 ust. 13 Kontraktu), będzie zobowiązana do obliczenia, pobrania i wpłacenia do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych? 4) Czy opłacone przez Spółkę szkolenia specjalistyczne Menadżera (vide: § 5 ust. 12 lit. c Kontraktu) stanowić będą dla Spółki jako płatnika podstawę wymiaru dla obliczenia, pobrania i wpłacenia do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych? 5) Czy w związku ze zwrotem kosztów z tytułu używania przez Menadżera pojazdu stanowiącego jego własność w jazdach lokalnych (vide: § 5 ust. 12 lit. b Kontraktu), Spółka, jako płatnik, będzie zobowiązana do obliczenia, pobrania i wpłacenia do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2017.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.217.2017.2.MST
     ∟Kwalifikacja do źródła przychodów wynagrodzenia otrzymywanego przez Zarządzających na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania i związane z tym obowiązki płatnika, możliwość powstania po stronie Zarządzających przychodu z tytułu ponoszenia przez Spółkę kosztów uczestnictwa w konferencjach, seminariach i szkoleniach oraz możliwość powstania u Zarządzających przychodu z tytułu korzystania z mienia Spółki.

2017.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.593.2017.1.KOM
     ∟w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług zarządzania wykonywanych przez Zarządzającego na podstawie umowy cywilnoprawnej

2017.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.435.2017.2.IZ
     ∟w zakresie braku opodatkowania usług świadczonych przez likwidatora Spółki

2017.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.435.2017.2.BW
     ∟Czy z tytułu wykonywania opisanych we wniosku usług zarządzania Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a w konsekwencji czy jest zobowiązany do wystawienia faktur VAT z tytułu świadczonych usług zarządzania?

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.661.2017.2.EA
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez członka zarządu z tytułu realizacji umowy, o której mowa w przedstawionym stanie faktycznym?

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.730.2017.1.KT
     ∟w zakresie braku opodatkowania i dokumentowania czynności realizowanych przez Zarządzającego na podstawie zawartej umowy

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.257.2017.1.MR
     ∟Czy świadczenie Usług zarządzania na rzecz Spółki, w oparciu o opisaną powyżej Umowę, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.11.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.636.2017.2.EA
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania realizowanych na podstawie zawartej umowy oraz brak opodatkowania usług zarządzania realizowanych na podstawie planowanej zmiany umowy.

2017.11.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.419.2017.2.AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, czy Wnioskodawca, świadcząc usługi zarządzania jest podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy i czy w związku z tym, powinien dokumentować świadczone na rzecz spółki usługi z wykazanym podatkiem należnym, ustalonym w wysokości 23%.

2017.11.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.677.2017.2.JP
     ∟Czy usługi zarządzania świadczone osobiście przez Wnioskodawcę na podstawie wskazanej powyżej umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania z dnia 18 lipca 20xx r. podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, a Wnioskodawca jest z tego tytułu podatnikiem podatku VAT?

2017.11.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.456.2017.2.WN
     ∟- opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania – jest nieprawidłowe, - prawa do zastosowania zwolnienia podmiotowego do świadczonych usług – jest prawidłowe.

2017.11.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.665.2017.2.AJ
     ∟W zakresie braku opodatkowania czynności zarządzania.

2017.11.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.352.2017.2.OA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, a w konsekwencji uznania Zainteresowanego za podatnika tego podatku; w zakresie obowiązku wystawienia faktur oraz w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

2017.11.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIl1-2.4012.338.2017.2.EK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu usług wykonywanych na podstawie umowy o zarządzanie oraz określenia, czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

2017.11.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.314.2017.4.SM
     ∟w zakresie opodatkowania i dokumentowania czynności realizowanych przez Zarządzającego na podstawie zawartej umowy oraz prawa Spółki do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej czynności wykonywane przez Zarządzającego.

2017.11.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.609.2017.2.AK
     ∟uznanie, że czynności realizowane przez Zarządzającego na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług zarządzania nie podlegają opodatkowaniu od towarów i usług, a tym samym Zarządzający nie jest z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług, brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawianych przez Zarządzającego,

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.666.2017.2.AJ
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących czynności zarządzania.

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.429.2017.2.MK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy usługi zarzadzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.374.2017.2.NF
     ∟Uznanie czynności realizowanych przez Zarządzającego na podstawie zawartej umowy o zarządzanie za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj