Interpretacje do przepisu
art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1788/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.719.2017.2.AK
     ∟brak opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT ww. usług świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy,

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.373.2017.1.MJ
     ∟w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania wynagrodzenia z tytułu świadczenia ww. usług 19% podatkiem liniowym

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.374.2017.1.MJ
     ∟w zakresie obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy przez Spółkę od wynagrodzeń wypłacanych z tytułu świadczenia przez członka zarządu usług doradczych, wykonywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej

2017.12.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.221.2017.1.AZE
     ∟ustalenie czy wartość sfinansowanych przez Spółkę wydatków z tytułu podróży członków zarządu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2017.12.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.521.2017.1.DS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, a w konsekwencji uznania Zarządzającego za podatnika podatku od towarów i usług.

2017.12.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.682.2017.2.KT
     ∟w zakresie zastosowania przepisów prawa dla czynności wykonywanych przez Zarządzającego na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania oraz skutków prawnych dla Nabywcy z tytułu nabycia tych usług

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.464.2017.2.ZD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy wykonując czynności w ramach umowy o świadczenie usług zarządzania Wnioskodawca działa jako podatnik VAT.

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.396.2017.4.RH
     ∟Brak opodatkowania czynności realizowanych przez Zarządzającego na podstawie kontraktu menedżerskiego i obowiązku ich fakturowania.

2017.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.447.2017.2.AWA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.430.2017.2.ZD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania.

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.251.2017.2.JŚ
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z zawarciem umowy o zarządzanie.

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.675.2017.2.JP
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących czynności zarządzania.

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.216.2017.3.MST
     ∟Czy nieodpłatne udostępnienie osobie fizycznej mienia Spółki w postaci samochodu służbowego, komputera (laptopa), telefonu komórkowego, powierzchni biurowej w siedzibie Spółki w celu wykonywania kontraktu o zarządzanie, a także wydatki poniesione przez Zarządzającego i zwrócone mu przez Spółkę w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków na eksploatację sprzętu (w tym paliwo, rozmowy telefoniczne), a także inne zwrócone mu udokumentowane i uzasadnione wydatki, poniesione w celu wykonania umowy, stanowią dodatkowy przychód osoby świadczącej usługi zarządzania i należy je doliczyć do przychodu podatnika, od którego Wnioskodawca jest zobowiązany pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.440.2017.2.JO
     ∟Zarządzający, z którymi Bank zawrze umowę o zarządzanie, będą wykonywali czynności na rzecz Banku, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT z uwagi na fakt, że nie działają oni w tym zakresie jak podatnik VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy. Tym samym, o ile Bank dysponować będzie fakturą z naliczonym podatkiem od czynności zarządzania, wystawioną przez Zarządzającego, to Bank nie będzie miała prawa do odliczenia podatku z tej faktury, gdyż wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy.

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.426.2017.2.RR
     ∟w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządzania

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.503.2017.2.RR
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług zarządzania wykonywanych przez Zarządzającego na podstawie umowy cywilnoprawnej.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.436.2017.2.IZ
     ∟w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządzania

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.199.2017.4.MW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania oraz uznania Wnioskodawcy za podatnika z tytułu świadczonych usług zobowiązanego do wystawienia faktury VAT.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.501.2017.1.IP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czynności realizowanych przez Zarządzającego na podstawie zawartej umowy o zarządzanie za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.707.2017.1.EA
     ∟Brak opodatkowania usług zarządzania świadczonych na podstawie zawartej umowy.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.657.2017.2.RH
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności zarządzania spółką.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.689.2017.1.MN
     ∟Uznanie, że czynności wykonywane na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania nie stanowią działalności gospodarczej.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.611.2017.2.AJB
     ∟opodatkowanie świadczenia usług doradczych

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.624.2017.2.WL
     ∟opodatkowanie świadczenia usług doradczych

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.432.2017.2.LM/JO
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządzania na podstawie kontraktu menedżerskiego.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.423.2017.2.JO
     ∟w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządzania na podstawie kontraktu menedżerskiego

2017.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.497.2017.2.MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu usług wykonywanych na podstawie umowy o zarządzanie.

2017.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.309.2017.1.JŚ
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z zawarciem umowy o zarządzanie.

2017.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.434.2017.2.AKR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie nieuznania świadczonych usług zarządzania za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, a w konsekwencji nieuznanie Wnioskodawcy za podatnika tego podatku.

2017.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.421.2017.2.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie nieuznania świadczonych usług zarządzania za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT a w konsekwencji nieuznanie Wnioskodawcy za podatnika tego podatku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj