Interpretacje do przepisu
art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1788/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.153.2018.1.AK
     ∟Skutki podatkowe i obowiązki płatnika z tytułu pokrywania kosztów uczestnictwa Zarządzającego w Konferencjach.

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.141.2018.1.AK
     ∟Skutki podatkowe i obowiązki płatnika w związku z ponoszonymi przez Spółkę świadczeniami na rzecz Członków Zarządu, w części dotyczącej zwrotu wydatków za podróż samochodem prywatnym w celu uczestniczenia w spotkaniach, konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach oraz pokrycia wydatków noclegowych związanych z uczestnictwem w konferencji bądź seminarium dotyczących tematyki branżowej, oraz w części dotyczącej udostępnienia składników majątkowych spółki oraz pokrycia kosztów uczestnictwa w konferencji, seminarium dotyczących tematyki branżowej.

2018.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.107.2018.2.AK
     ∟Uznanie osób wykonujących usługi na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania za przedsiębiorców w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, a w konsekwencji za podatników podatku VAT oraz ustalenie czy ze względu na ewentualne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego Spółka powinna otrzymać fakturę VAT za wykonywane usługi przez osoby zarządzające czy powinien to być inny dokument księgowy, np. rachunek.

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.188.2018.2.JP
     ∟Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę jako Członka Zarządu na rzecz Spółki, na podstawie opisanej wyżej umowy o świadczenie usług zarządzania, wykonywane w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, podlegają podatkowi od towarów i usług VAT?

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.170.2018.1.MG
     ∟Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku z postanowieniami umowy o zarządzanie na rzecz Spółki.

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.187.2018.2.JP
     ∟Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę jako Członka Zarządu na rzecz Spółki, na podstawie opisanej wyżej umowy o świadczenie usług zarządzania, wykonywane w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, podlegają podatkowi od towarów i usług VAT?

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.184.2018.1.MJ
     ∟Uznanie Wnioskodawcy za podatnika w związku ze świadczeniem usług zarządzania i opodatkowanie ww. usług.

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.83.2018.2.AK
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług zarządzania świadczonych przez Wnioskodawcę, na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.167.2018.1.EA
     ∟Brak opodatkowania usług zarządzania świadczonych na podstawie zawartej umowy.

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.144.2018.2.MMA
     ∟Ustalenie, czy wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menadżerskiego czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i z tytułu ich wykonywania Wnioskodawca nie będzie podatnikiem podatku od towarów i usług.

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.136.2018.2.RSZ
     ∟w zakresie: - stwierdzenia, czy czynności realizowane przez Zainteresowanego świadczone na podstawie umowy o zarządzanie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, - braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego przez Spółkę z faktury wystawionej przez Zarządzającego.

2018.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.134.2018.2.MMA
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządzania.

2018.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.144.2018.2.EA
     ∟Brak opodatkowania usług zarządzania świadczonych na podstawie zawartej umowy.

2018.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.33.2017.9.BW
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania.

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.96.2018.1.AS
     ∟Podleganie usług zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego opodatkowaniu podatkiem VAT. Dotyczy kwestii, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1, w zw. z ust. 9 ustawy o VAT oraz czy odszkodowanie wypłacane Wnioskodawcy po zakończeniu trwania kontraktu menedżerskiego za przestrzeganie przez Wnioskodawcę powstrzymywania się od podejmowania działalności konkurencyjnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.133.2018.1.GG
     ∟możliwości uznania przychodów Wnioskodawcy uzyskiwanych ze świadczenia usług na rzecz Spółki za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.78.2018.2.RH
     ∟Brak opodatkowania czynności realizowanych przez Zarządzającego na podstawie zawartej umowy oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z wystawionej przez Zarządzającego faktury.

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.127.2018.1.MGR
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta.

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.35.2018.3.AKR
     ∟Nieuznanie czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania za samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ustawy, a w konsekwencji nieuznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT.

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-321/13/14/18-S/WS
     ∟Nabycie udziałów motywacyjnych.

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.132.2018.1.DC
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy czynności realizowane przez Wnioskodawcę świadczone na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania stanowią samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług a tym samym czy z tego tytułu będzie podatnikiem podatku od towarów i usług.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.16.2018.2.ES
     ∟Możliwości uznania przychodów z usług świadczonych na rzecz spółki za przychody z działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania 19 % podatkiem liniowym.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.107.2018.2.MC
     ∟Ustalenie, czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT; określenie, czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1, w zw. z ust. 9 ustawy; ustalenie, czy odszkodowanie wypłacane Wnioskodawcy po zakończeniu trwania kontraktu menedżerskiego za przestrzeganie przez Wnioskodawcę powstrzymywania się od podejmowania Działalności Konkurencyjnej, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.99.2018.1.EB
     ∟Opodatkowanie usług menedżerskich.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.80.2018.2.AC
     ∟Obowiązki płatnika w związku z powstaniem przychodu u Członków Zarządu z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.104.2018.2.EA
     ∟Brak opodatkowania usług zarządzania świadczonych na podstawie zawartej umowy.

2018.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.95.2018.1.MK
     ∟Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku z zawarciem Umowy o zarządzanie. Kontrakt menadżerski.

2018.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.84.2018.1.AP
     ∟Uznanie czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, określenia czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1,w zw. z ust. 9 ustawy, ustalenia, czy odszkodowanie wypłacone Wnioskodawcy po zakończeniu trwania kontraktu menedżerskiego za przestrzeganie przez Wnioskodawcę powstrzymywania się od podejmowania Działalności Konkurencyjnej, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-525/14/18-S/WS
     ∟Skutki podatkowe objęcia udziałów.

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.73.2018.1.EN
     ∟Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług zarządzania Spółką, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, a tym samym Wnioskodawca, z tytułu usług wykonywanych na podstawie ww. umowy, nie jest podatnikiem VAT, jako osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Zatem otrzymywane przez Wnioskodawcę od Spółki wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług zarządzania nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj