Interpretacje do przepisu
art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


16302/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.408.2019.2.EG
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków, jakie Wnioskodawca poniesie na budowę infrastruktury basenu krytego (wewnętrznego) z wykorzystaniem prewspółczynnika indywidualnego na podstawie art. 86 ust. 2h ustawy o VAT, przy założeniu, że kwota podatku VAT podlegającego odliczeniu zostanie ustalona według klucza godzinowego funkcjonowania basenu.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.472.2019.1.RR
     ∟Opodatkowanie otrzymanych od pasażerów należności za przejazdy samochodem osobowym należącym do Wnioskodawcy.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.421.2019.1.RM
     ∟brak obowiązku rozpoznania importu usług w związku z organizacją pobytu laureatów Konkursu z Polski na Węgrzech

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.474.2019.1.UNR
     ∟Brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.532.2019.2.MS
     ∟Brak obowiązku opodatkowania zbycia udziału w gruncie niezabudowanym.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.380.2019.1.MD
     ∟Możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.351.2019.3.KP
     ∟Opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości oraz prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony z tytułu tej transakcji.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.303.2019.1.MPU
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na inwestycję

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.563.2019.1.APR
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działek, które były przedmiotem dzierżawy.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.372.2019.2.RM
     ∟Opodatkowanie sprzedaż działek gruntu.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.427.2019.1.ASZ
     ∟-nieuznanie za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT prowadzenia drużyn juniorskich -brak prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku prowadzeniem drużyn juniorskich

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.494.2019.1.AP
     ∟Uznanie, że świadczenie na rzecz Odbiorców zewnętrznych odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowi/będzie stanowić czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia od podatku, braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania Infrastruktury w celu dostaw wody i odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych, prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z Infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną z zastosowaniem innego klucza odliczenia, bardziej reprezentatywnego niż wynikający z rozporządzenia, prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z Infrastrukturą wodociągową według udziału procentowego, w jakim przedmiotowa Infrastruktura wykorzystywana jest/będzie do wykonywania działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych) oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z Infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim przedmiotowa Infrastruktura wykorzystywana jest/będzie do wykonywania działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzonych ścieków od Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzonych ścieków ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych).

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/443-524/14//19-S/MN
     ∟1.Czy w przypadku zawarcia ze Spółką Umowy w zakresie (i) odpłatnego świadczenia przez Gminę na rzecz ZUW usług przesyłu wody i ścieków m.in. z wykorzystaniem wytworzonej przez Gminę Infrastruktury lub Przyszłych inwestycji, lub (ii) udostępnienia Spółce ww. majątku w oparciu o odpłatną umowę dzierżawy na rzecz ZUW, czynności wykonywane w ramach ww. umów stanowić będą czynności podlegające opodatkowaniu VAT i niekorzystające ze zwolnienia z VAT? W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, Gmina wnosi o potwierdzenie: 2.Czy w związku z zawarciem wybranej Umowy ze Spółką, dotyczącej Infrastruktury, w przypadku gdy oddanie do użytkowania nastąpi w roku poprzedzającym rok, w którym poszczególne środki trwałe wchodzące w skład Infrastruktury zostaną objęte ww. Umową, Gminie będzie przysługiwało prawo do dokonania odpowiedniej korekty – zgodnie z art. 91 ust. 7 i 7a w związku z art. 91 ust. 2 i 3 ustawy o VAT – w związku ze zmianą przeznaczenia? 3.Czy w przypadku podatku naliczonego związanego z budową Infrastruktury, zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT, długość okresu korekty wieloletniej wynosić będzie 10 lat i tym samym kwota rocznej korekty podatku naliczonego po zmianie przeznaczenia, będzie wynosiła odpowiednio 1/10 podatku naliczonego wykazanego na wszystkich fakturach zakupowych związanych z danym środkiem trwałym? 4.Który rok należy przyjmować za pierwszy rok okresu korekty wieloletniej zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT, w szczególności w odniesieniu do podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych otrzymanych w latach wcześniejszych aniżeli rok oddania do użytkowania danego środka trwałego (tj. czy będzie to rok otrzymania poszczególnych faktur, czy też będzie to dla wszystkich faktur dotyczących danej inwestycji rok jej zakończenia i oddania do użytkowania, bez względu na moment otrzymania faktur)? 5.Czy w przypadku zmiany przeznaczenia Infrastruktury i zawarcia w 2014 r. wybranej Umowy ze Spółką, Gminie będzie przysługiwać prawo do dokonania wieloletniej korekty podatku naliczonego w deklaracji VAT za styczeń 2015 r., w części związanej z ww. środkami trwałymi, przypadającej – zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT – na rok 2014 r. (wysokość tych kwot stanowi przedmiot pytania nr 3)?

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP2/443-1473/14-2/19-S/AJ
     ∟Wskazana w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego usługa przesyłu energii cieplnej, świadczona przez Gminę na rzecz Spółki z wykorzystaniem majątku Inwestycji, będzie podlegała opodatkowaniu VAT i jednocześnie nie będzie korzystała ze zwolnienia z VAT. Gmina będzie miała prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na Inwestycję, z uwzględnieniem zasad tzw. korekty wieloletniej, wynikających z art. 91 ust. 1-7 ustawy o VAT, tj. z pominięciem tej części VAT naliczonego, która przypada na okres, w którym Inwestycja nie była/nie będzie wykorzystywana przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Nieodpłatne przekazanie przez Gminę majątku Inwestycji do użytkowania Spółki nie stanowiło/nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.325.2019.3.JF
     ∟Opodatkowanie wywłaszczenia gruntu pod budowę drogi ekspresowej.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.484.2019.1.UNR
     ∟brak możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.480.2019.1.MJ
     ∟uznanie zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT czynności wniesienia aportem Oddziału na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.541.2019.2.BJ
     ∟Brak obowiązku opodatkowania zbycia działki gruntu.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.390.2019.2.MD
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dotyczących instalacji telekomunikacyjnej znajdującej się wewnątrz budynku Ratusza i poza budynkiem Ratusza oraz monitoringu wizyjnego.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.539.2019.2.AP
     ∟Brak opodatkowania sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.382.2019.1.JŻ
     ∟zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z realizacją świadczeń na rzecz Generalnego Wykonawcy

2019.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.400.2019.1.MK
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy samochodu wykupionego z leasingu.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.608.2019.1.IT
     ∟brak możliwości do odzyskania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.404.2019.2.TK
     ∟Podleganie opodatkowaniu sprzedaży działki niezabudowanej i stawka podatku.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.522.2019.1.JO
     ∟uznanie Wnioskodawców za podatników podatku VAT z tytułu zbycia nieruchomości gruntowej

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.519.2019.2.AT
     ∟Odliczenie podatku. Opodatkowanie dotacji. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.535.2019.1.APR
     ∟Rozliczenie podatku należnego na zasadzie odwrotnego obciążenia od usług świadczonych przez wykonawcę na rzecz gminy, dotyczących części inwestycji, której kosztami Miasto obciąży Inwestora oraz prawo do odliczenia przez Miasto podatku naliczonego z tytułu nabycia usług od wykonawcy.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.440.2019.2.KK
     ∟Brak opodatkowania sprzedaży działek gruntu.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.443.2019.2.AD
     ∟Dotyczy opodatkowania sprzedaży działki.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.431.2019.2.MŁ
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości i brak uznania jej za zcp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj