Interpretacje do przepisu
art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


16302/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.512.2019.2.AP
     ∟Brak opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej domem w stanie surowym.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.350.2019.3.IG
     ∟W przypadku wykonywanych usług – montażu parapetów, obłożenia utworu przejściowego płytą wiórową-laminowaną między pomieszczeniami łącznie ze ścianą, w której otwór się znajduje oraz montażu paneli szklanych w kuchni - zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT w wysokości 8%.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.282.2019.1.PJ
     ∟Brak przesłanek do uznania dłużnika w związku ze sprzedażą mieszkania za podatnika podatku VAT

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.585.2019.1.SR
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki związane ze zrealizowaną inwestycją

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.356.2019.2.KP
     ∟Opodatkowania sprzedaży nieruchomości stanowiącej majatek prywatny.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.501.2019.4.AS
     ∟opodatkowanie sprzedaży wierzytelności

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.438.2019.3.ASZ
     ∟nieuznanie Sprzedającego 1 za podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 w związku z planowaną transakcją sprzedaży udziałów Nieruchomości 1 oraz opodatkowanie podatkiem VAT ww. transakcji sprzedaży udziałów Nieruchomości 1, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu różnicy podatku naliczonego w związku z nabyciem ww. udziałów Nieruchomości 1 przez Wnioskodawcę.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.443.2019.4.AZ
     ∟uznanie Sprzedającego 2 za podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 w związku z planowaną transakcją sprzedaży udziałów w Nieruchomości 1 oraz określenia skutków podatkowych oddzielnie dla każdej z działek ewidencyjnych i opodatkowania podatkiem VAT ww. transakcji sprzedaży udziałów w Nieruchomości 1, a także prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu różnicy podatku naliczonego w związku z nabyciem ww. udziałów w Nieruchomości 1 przez Wnioskodawcę.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.252.2019.5.MD
     ∟Skoro omawiana transakcja sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej (Nieruchomość 1) – działkach gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami x/3, x/4 i x/5 będzie faktycznie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (według stawki 23%), to w sprawie zastosowanie znajdzie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.251.2019.5.MD
     ∟Skoro omawiana transakcja sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej (Nieruchomość 1) – działkach gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami x/3, x/4 i x/5 będzie faktycznie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (według stawki 23%), to w sprawie zastosowanie znajdzie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.250.2019.5.MD
     ∟skoro omawiana transakcja sprzedaży nieruchomości gruntowej (Nieruchomość 2) – działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem y/1 będzie faktycznie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (według stawki 23%), to w sprawie zastosowanie znajdzie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.501.2019.1.DM
     ∟Podstawa opodatkowania w przypadku świadczenia usług na rzecz mieszkańców, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zakupem i montażem instalacji na rzecz mieszkańców oraz brak obowiązku rozliczenia podatku w drodze odwrotnego obciążenia.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.293.2019.3.KK
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT do sprzedaży nieruchomości zabudowanej

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.421.2019.1.JO
     ∟Skutki podatkowe związane ze sprzedażą Działki przez Uczestnika.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.507.2019.1.IK
     ∟Gmina pobierając od właścicieli nieruchomości opłaty za ustalone na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, działa w odniesieniu do tych czynności jako organ władzy publicznej, w zakresie realizacji zadań własnych powierzonych Gminie na podstawie ustawy. Zatem usługi te nie podlegają opodatkowaniu VAT.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.442.2019.3.SR
     ∟uznanie Sprzedającego 1 za podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 w związku z planowaną transakcją sprzedaży Nieruchomości 2 oraz opodatkowanie podatkiem VAT ww. transakcji sprzedaży Nieruchomości 2, a także prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu różnicy podatku naliczonego w związku z nabyciem ww. Nieruchomości 2 przez Wnioskodawcę

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.397.2019.2.KOM
     ∟uznania Wnioskodawczyni za podatnika podatku VAT z tytułu dostawy działek gruntu oddanych przed sprzedażą w nieodpłatne użyczenie i w odpłatna dzierżawę

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.584.2019.1.EJ
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji inwestycji polegającej na modernizacji oświetlenia drogowego w gminie

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.374.2019.2.JN
     ∟Opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działki.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.375.2019.3.JN
     ∟Opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.535.2019.1.KS
     ∟Niepodlegania opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży działki niezabudowanej nr 203, będącej we współwłasności małżeńskiej.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.315.2019.2.MW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.343.2019.2.KT
     ∟Opodatkowanie dostaw towarów dokonywanych za pośrednictwem platformy sprzedażowej i magazynów dystrybucyjnych (WDT, WNT, sprzedaż wysyłkowa i dostawy krajowe)

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.469.2019.2.EJU
     ∟Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.267.2019.2.AMS
     ∟Uznanie za podatnika w związku ze sprzedażą działek

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.498.2019.1.RH
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.557.2019.1.MD
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby realizacji projektu pn. „…”

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.421.2019.2.OS
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji sprzedaży udziałów w prawie własności działki.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.420.2019.2.OS
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji sprzedaży udziałów w prawie własności działki.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.419.2019.2.OS
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji sprzedaży udziałów w prawie własności działki.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj