Interpretacje do przepisu
art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


16302/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.497.2019.2.SR
     ∟w zakresie stawki podatku VAT dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców danej gminy partnerskiej w związku z realizacją projektu polegającego na montażu instalacji OZE oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymywanych wpłat od mieszkańców gminy na realizację instalacji OZE i sposobu wyliczenia podatku należnego metodą „w stu”, opodatkowania podatkiem VAT otrzymanego przez gminy partnerskie dofinasowania na pokrycie kosztów instalacji OZE, zastosowania właściwej stawki podatku oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania dofinansowania, stawki podatku VAT z tytułu zwrotu przez mieszkańców kosztów ubezpieczenia instalacji OZE, braku opodatkowania czynności przekazania przez daną gminę prawa własności instalacji na rzecz mieszkańców po upływie okresu trwałości projektu oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na montażu instalacji OZE.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.412.2019.2.WB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z Kanalizacją Komercyjną, prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących Wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą kanalizacyjną, obliczonej według udziału procentowego, w jakim ta infrastruktura jest wykorzystywana do wykonywania działalności gospodarczej w oparciu o zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzonych od Odbiorców zewnętrznych ścieków (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzanych ścieków ogółem (od Odbiorców zewnętrznych oraz Odbiorców wewnętrznych).

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.463.2019.2.PC
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych od Wykonawcy robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.288.2019.3.AP
     ∟Opodatkowanie planowanej sprzedaży działek gruntu.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.479.2019.2.MN
     ∟wyłączenie z opodatkowania sprzedaży działek

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.394.2019.2.NK
     ∟Prawo do dokonania korekty podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych, ewidencji i deklaracji – zmiana przeznaczenia.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.459.2019.1.KBR
     ∟brak obowiązku opodatkowania sprzedaży działek

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.561.2019.3.RM
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działki gruntu

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.391.2019.2.KT
     ∟Opodatkowanie czynności związanych z rozliczaniem transakcji przenoszenia uprawnień do emisji CO2.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.312.2019.1.MPU
     ∟w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących wydatki ponoszone na nabycie towarów i usług związanych z realizacją inwestycji w ramach projektu

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.430.2019.2.AS
     ∟Prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na realizację Inwestycji, jeżeli przed zakończeniem Inwestycji Gmina rozpocznie samodzielne prowadzenie działalności w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków za pośrednictwem nowoutworzonego w tym celu referatu Urzędu Gminy, bądź powołanego w tym celu zakładu budżetowego czy jednostki budżetowej.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.560.2019.1.MC
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.278.2019.3.MJ
     ∟Sposób dokumentowania rozliczeń Wnioskodawcy z innymi jednostkami Policji w związku z wykonywaniem na ich rzecz zadań zleconych.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.607.2019.2.ASY
     ∟Opodatkowanie czynności udzielenia pożyczki.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/4512-902/15/19-S/DM
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego udostępnienia infrastruktury, usług przesyłu wody i ścieków oraz korekty podatku naliczonego w związku z planowanym zawarciem umowy przesyłu i zasad jej dokonania.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.381.2019.2.RD
     ∟zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.248.2018.12.MJ
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową oraz infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa oraz infrastruktura kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.503.2019.2.MH
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działki.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.436.2019.1.EW
     ∟Podleganie opodatkowaniu planowanej przez Wnioskodawcę sprzedaż działek.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.437.2019.1.TK
     ∟Podleganie opodatkowaniu sprzedaży działki niezabudowanej.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.470.2019.5.AJ
     ∟Planowana transakcja sprzedaży niezabudowanego gruntu będzie wykonana w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a Pan wystąpi w jej ramach jako podatnik tego podatku w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Nie będzie ona zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, ponieważ nie zostały spełnione przesłanki do jego zastosowania. Nabył Pan działkę w drodze czynności niepodlegającej opodatkowaniu, co oznacza, że nie wystąpił podatek naliczony podlegający ewentualnemu odliczeniu. Dostawa ta nie będzie również zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy, ponieważ, jak wynika z treści wniosku jest to grunt przeznaczony pod zabudowę w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy. Nie będzie Pan ponadto mógł skorzystać ze zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy, ponieważ zwolnienia przewidzianego w tych przepisach nie stosuje się do dostawy terenów budowlanych. Tym samym dostawa gruntu niezabudowanego będzie opodatkowana 23% stawką podatku na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.476.2019.2.DM
     ∟Brak opodatkowania zbycia udziałów w działce gruntu.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.484.2019.1.KW
     ∟w zakresie braku obowiązku odliczenia podatku naliczonego w związku z działalnością odpłatną i nieodpłatną Muzeum przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.909.2018.7.EG
     ∟prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych); prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzanych ścieków od Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzanych ścieków ogółem (tj. od Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych)

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.491.2019.2.KT
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.367.2019.1.MKA
     ∟Zbycie nieruchomości – określenie źródła przychodu.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.867.2018.9.JM
     ∟Prewspółczynnik dla wydatków związanych z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.441.2019.2.JŻ
     ∟Opodatkowania realizowanego świadczenia.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.613.2019.1.KJ
     ∟Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.583.2019.1.AW
     ∟Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj