Interpretacje do przepisu
art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


16302/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.433.2019.2.PRP
     ∟w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży udziałów w nieruchomościach

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.254.2019.2.MPU
     ∟w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków na realizację projektu

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.248.2019.3.DK
     ∟A zatem, skoro omawiana transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według określonej stawki, tj. 23%, to umowa sprzedaży ww. Nieruchomości zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowa sprzedaży nie będzie więc podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku na Kupującym nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia ww. umowy sprzedaży nieruchomości.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.322.2019.1.EN
     ∟W przypadku sprzedaży kart podarunkowych, Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w sprzedaży pomiędzy Wydawcami (a więc dostawcami towarów lub usług), Partnerem a ostatecznymi nabywcami (Klientami). Odbiorcą usług pośrednictwa świadczonych przez Wnioskodawcę jest Partner, bowiem to on uzyskuje korzyści z tytułu sprzedaży kart podarunkowych. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnioskodawcę na rzecz Klienta kart podarunkowych nie stanowi u niego dostawy towarów ani świadczenia usług i nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W opisanej sytuacji przedmiotem opodatkowania są usługi pośrednictwa świadczone na rzecz Partnera, za które Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w postaci prowizji. Zatem, kwota ta stanowi w istocie zapłatę (wynagrodzenie) za wykonaną usługę, tj. za pośrednictwo w sprzedaży kart podarunkowych. W konsekwencji, podstawą opodatkowania z tytułu świadczenia usług pośrednictwa zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, jest kwota prowizji jaką otrzyma Wnioskodawca od Partnera w związku z wykonaniem na jego rzecz usługi pośrednictwa, pomniejszona o kwotę podatku. Wnioskodawca nie ma/nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kart podarunkowych jednego przeznaczenia dokonywanej w imieniu i na rzecz innych podatników (Wydawców). Wnioskodawca nie jest/nie będzie zobowiązany ewidencjonować na kasie rejestrującej odpłatnego wydania osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym kart podarunkowych różnego przeznaczenia.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.388.2019.1.PG
     ∟Uznanie Gminy za podatnika z tytułu wydawania za odpłatnością posiłków na rzecz uczniów oraz pracowników pedagogicznych danej Szkoły.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.451.2019.1.AKO
     ∟Skutki podatkowe wypłaty Świadczeń Gwarancyjnych przez Gwaranta na rzecz Beneficjent.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.317.2019.2.KBR
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej dostawę towaru, w części odnoszącej się do wartości Gruntu.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.238.2019.2.PJ
     ∟Nie ma przy tym znaczenia, że Wnioskodawczyni udostępniając w drodze dzierżawy grunt nie działa w celu osiągnięcia zysku, lecz wyłącznie w celu udostępnienia terenu dla dobra lokalnej społeczności. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 2 działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych, a jej wykonywanie w myśl art. 15 ust. 1 czyni osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, podatnikami i to bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.303.2019.2.PC
     ∟Opodatkowania planowanej transakcji zbycia składników majątku oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.381.2019.3.KOM
     ∟- uznanie Sprzedającej za podatnika podatku VAT z tytułu dostawy Nieruchomości, - opodatkowanie dostawy Nieruchomości stawką podatku VAT w wysokości 23% oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.349.2019.2.JKU
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie skateparku.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.353.2019.2.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, że świadczenie na rzecz Odbiorców zewnętrznych odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowi/będzie stanowić czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia od podatku; obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania Infrastruktury w celu dostaw wody i odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych; prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z Infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną z zastosowanie innego klucza odliczenia, bardziej reprezentatywnego niż wynikający z rozporządzenia; prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z Infrastrukturą wodociągową według udziału procentowego, w jakim przedmiotowa Infrastruktura wykorzystywana jest/będzie do wykonywania działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych); prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z Infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim przedmiotowa Infrastruktura wykorzystywana jest/będzie do wykonywania działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzonych ścieków od Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzonych ścieków ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych).

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.448.2019.2.MN
     ∟Zasada centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT nie obejmuje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Komendy Miejskiej Powiatowej Straży Pożarnej.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.500.2019.2.AB
     ∟opodatkowanie czynności udzielania pożyczek

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.502.2019.2.AB
     ∟opodatkowanie czynności udzielania pożyczek.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.542.2019.2.AB
     ∟opodatkowanie czynności udzielania pożyczek.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.499.2019.2.AB
     ∟opodatkowanie czynności udzielania pożyczek

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.507.2019.2.ASY
     ∟opodatkowanie czynności udzielania pożyczek

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.505.2019.2.ASY
     ∟opodatkowanie czynności udzielania pożyczek

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.506.2019.2.ASY
     ∟opodatkowanie czynności udzielania pożyczek

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.503.2019.2.ASY
     ∟opodatkowanie czynności udzielania pożyczek

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.504.2019.2.ASY
     ∟opodatkowanie czynności udzielania pożyczek

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.513.2019.2.MSO
     ∟Opodatkowanie czynności udzielania pożyczek.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.512.2019.2.MSO
     ∟Opodatkowanie czynności udzielania pożyczek.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.508.2019.2.ASY
     ∟opodatkowanie czynności udzielania pożyczek

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.509.2019.2.ASY
     ∟opodatkowanie czynności udzielania pożyczek

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.510.2019.2.MSO
     ∟Opodatkowanie czynności udzielania pożyczek.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.511.2019.2.MSO
     ∟Opodatkowanie czynności udzielania pożyczek.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.307.2019.2.ASZ
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy nabyte przed dokonaniem rejestracji dla podatku od towarów i usług oraz dokonania korekty podatku

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.281.2019.2.RM
     ∟Opodatkowanie usług pompowania betonu z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj