Interpretacje do przepisu
art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


16302/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP1/443-204/14/19-S/NK
     ∟Prawo do dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych w związku z odpłatnym udostępnieniem infrastruktury kanalizacyjnej na rzecz Spółki oraz określenia części podatku naliczonego podlegającej odliczeniu.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.289.2019.2.OA
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją inwestycji.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.717.2018.6.AP
     ∟Uznanie odpłatnych usług w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych od podmiotów zewnętrznych jako czynności podlegających opodatkowaniu, niekorzystających ze zwolnienia, uznania Gminy jako podatnika z tytułu świadczenia ww. usług, braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania infrastruktury do odbioru ścieków od Szkoły, oraz prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z infrastrukturą kanalizacyjną, przy zastosowaniu klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzonych od podmiotów zewnętrznych ścieków w całkowitej liczbie metrów sześciennych odprowadzonych ścieków ogółem.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.391.2019.2.EG
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków bieżących oraz inwestycyjnych związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną przy zastosowaniu prewspółczynnika VAT skalkulowanego w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące zużycia wody oraz ilości odprowadzonych ścieków od poszczególnych kategorii odbiorców.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.504.2019.1.IZ
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku z tytułu realizowanego projektu.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.462.2019.1.MO
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.287.2019.2.MPU
     ∟Zwrot podatku naliczonego

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.510.2019.1.AK
     ∟Opodatkowanie usług dostarczania wody/odprowadzania ścieków, obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z dostawą wody/odprowadzaniem ścieków, prawa do odliczenia podatku naliczonego-prewspółczynnik metrażowy.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.473.2019.1.OS
     ∟Niepodleganie opodatkowaniu sprzedaży działek.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.344.2019.2.MJ
     ∟Obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług nabywanych od Wykonawcy.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.406.2019.4.EZ
     ∟Wnioskodawca dokonując sprzedaży przysługującego mu udziału w działce nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, a w konsekwencji dostawa ww. działki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.422.2019.1.JS
     ∟Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.800.2018.8.AJ
     ∟Gminie przysługuje prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego na podstawie zaproponowanej przez Gminę metody wyliczania kwoty podatku podlegającego odliczeniu, ponieważ.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.279.2019.2.AMS
     ∟ Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.463.2019.2.EG
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.468.2019.1.PS
     ∟W zakresie opodatkowania świadczenia odpłatnych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków do/od podmiotów zewnętrznych, braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury na potrzeby własne oraz prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z infrastrukturą obliczonego według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wykorzystywana jest do wykonywania działalności gospodarczej i uznania, że w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczonej do podmiotów zewnętrznych/ścieków odprowadzanych od podmiotów zewnętrznych w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem/odprowadzanych ścieków ogółem.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.587.2019.1.MSO
     ∟Brak prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacja inwestycji pn.: „(…)”.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.512.2019.1.AP
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.283.2019.2.MPU
     ∟Sprzedaż majątku nabytego w drodze spadku

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.594.2019.1.SR
     ∟brak prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur otrzymanych za zakup materiałów promocyjnych

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.414.2019.1.KOM
     ∟Uznanie Wnioskodawców za podatników podatku VAT z tytułu dostawy nieruchomości gruntowych.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.439.2019.1.KK
     ∟Brak opodatkowania sprzedaży działki gruntu.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.411.2019.2.WB
     ∟Stwierdzenie, czy przeniesienie własności nieruchomości gruntowej z nakazu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie podlega opodatkowaniu.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.487.2019.2.MGO
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działki budowlanej.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.281.2019.1.MAZ
     ∟W związku ze sprzedażą działki zabudowanej domem w stanie surowym, wnioskodawca nie będzie działał jak podatnik podatku od towarów i usług.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.338.2019.2.SJ
     ∟Obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług nabywanych od Wykonawcy.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.481.2019.2.AS
     ∟Opodatkowanie, określenie stawki oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.414.2019.2.EK
     ∟Prawo do złożenia korekty deklaracji praz opodatkowanie otrzymanej dotacji.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP2/4512-903/15/19-S/AW
     ∟1) Brak obowiązku opodatkowania czynności nieodpłatnego udostępnia infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej na rzecz Spółki 2) Opodatkowanie usług przesyłu wody i ścieków świadczonych na rzecz Spółki 3) Prawo do odliczenia, w drodze korekty, podatku naliczonego z tytułu budowy ww. infrastruktury oraz sposobu realizacji tego uprawnienia

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.436.2019.3.DM
     ∟Brak opodatkowania zbycia udziałów w działkach gruntu nr 151/16 i 151/18.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj