Interpretacje do przepisu
art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


16302/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.461.2019.2.EW
     ∟Uznanie Wnioskodawcy za podatnika w związku z planowaną sprzedażą działek.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.586.2019.2.ASY
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.469.2019.1.MB
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.382.2019.2.OA
     ∟Obowiązek zapłaty podatku VAT z tytułu otrzymanej dotacji oraz stawki podatku właściwej dla opodatkowania otrzymanej dotacji.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4019.5.2019.2.PK
     ∟Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży biletów

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.548.2019.1.IR
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.509.2019.1.LS
     ∟Sprzedaż udziału w nieruchomości (majątek prywatny).

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.628.2019.1.MS
     ∟Czy Gminie przysługuje i będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT od nakładów ponoszonych na realizację Inwestycji?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.130.2019.7.RG
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych); prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzanych ścieków od Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzanych ścieków ogółem (tj. od Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych)

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.411.2019.2.SJ
     ∟Uznane Powiatu za podatnika z tytułu wydzierżawiania na rzecz kół łowieckich obwodów łowieckich oraz zwolnienia od podatku dla dzierżawy obwodów łowieckich.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.448.2019.2.JŻ
     ∟Brak rozpoznania czynności podlegających opodatkowaniu.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPP2-1/46-5/16-9/AWA
     ∟Zmiana prawa do odliczenia podatku VAT od zrealizowanych przez Gminę inwestycji przekazanych do używania zakładowi budżetowemu w związku z uchwałą NSA w ramach korekty 10-letniej zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.501.2019.2.EZ
     ∟Brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.423.2019.1.MD
     ∟Możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.331.2019.2.MPU
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.485.2019.1.AO
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu przez Stowarzyszenie, nie będące czynnym, zarejestrowanym podatnikiem.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.462.2019.2.JG
     ∟opodatkowania transakcji sprzedaży Działek

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.601.2019.2.MSU
     ∟obowiązek odprowadzenia podatku VAT w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW, określenie podstawy opodatkowania dla usług świadczonych przez Gminę w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest i uznania kwoty otrzymanej dotacji z WFOŚiGW za wartość brutto, prawo do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją Zadania

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.510.2019.2.KK
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działki.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.524.2019.2.ALN
     ∟Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.584.2019.1.MG
     ∟brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „…”

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.598.2019.1.MW
     ∟brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.549.2019.1.AP
     ∟Uznanie Gminy za podatnika z tytułu świadczenia odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków komunalnych do/od podmiotów zewnętrznych z wykorzystaniem infrastruktury A i B; opodatkowania odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków komunalnych do/od podmiotów zewnętrznych z wykorzystaniem infrastruktury A i B; braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury B na potrzeby własne; prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących ponoszonych na infrastrukturę A oraz prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z infrastrukturą B obliczonej według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wykorzystywana jest do wykonywania działalności gospodarczej i uznania, że w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczonej do podmiotów zewnętrznych/ścieków odprowadzanych od podmiotów zewnętrznych w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem/odprowadzanych ścieków ogółem.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.591.2019.1.AK
     ∟brak prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.479.2019.1.JS
     ∟Braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.424.2019.2.JŻ
     ∟Rozliczenie nabywanego świadczenia.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.494.2019.1.IK
     ∟opodatkowanie usług procesowania transakcji i usług administracji kartami

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.493.2019.1.MT
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.333.2019.1.MPU
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.336.2019.1.MAZ
     ∟Dokonywane z Polski do Niemiec dostawy wyrobów na rzecz odbiorcy w Niemczech będą stanowiły wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, opodatkowaną stawką podatku w wysokości 0%, przy założeniu, że Wnioskodawca będzie posiadał dowody potwierdzające wywóz wyrobów z Polski do Niemiec.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj