Interpretacje do przepisu
art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


16302/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.439.2019.2.ALN
     ∟Brak prawa do obniżenia podatku należnego i zwrotu podatku wynikającego z wystawianych na Wnioskodawcę faktur związanych z realizacją projektu.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.397.2019.1.AP
     ∟Import usług świadczonych przez Kontrahenta, za które otrzymuje on wynagrodzenie w postaci Opłaty motywacyjnej oraz moment powstania obowiązku podatkowego w stosunku do tych usług.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.368.2019.2.ASZ
     ∟uznanie za podatnika Wnioskodawczyni oraz konsekwencji podatkowych z tytułu sprzedaży jej udziałów w nieruchomości gruntowej niezabudowanej

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.401.2019.2.AM
     ∟W zakresie braku wyłączenia z opodatkowania sprzedaży Galerii, opodatkowania tej transakcji stawką podatku VAT w wysokości 23% oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Kupującego.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.483.2019.1.KM
     ∟Opodatkowanie transakcji zbycia nieruchomości oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ww. transakcją.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.245.2019.2.MPU
     ∟w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.400.2019.1.PC
     ∟zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych usług, stawki podatku dla świadczonych usług oraz opodatkowania otrzymanej dotacji

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.507.2019.2.IT
     ∟opodatkowanie odpłatnych usług dostarczania wody na rzecz odbiorców zewnętrznych oraz prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z Infrastrukturą wodociągową (hydranty)

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.506.2019.2.IT
     ∟Opodatkowanie odpłatnych usług dostarczania wody na rzecz odbiorców zewnętrznych, obowiązku naliczenia podatku z tytułu dostaw wody na rzecz odbiorców wewnętrznych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z infrastrukturą wodociągową według udziału procentowego, w jakim infrastruktura jest wykorzystywana w działalności gospodarczej.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.356.2019.1.SS
     ∟Możliwość zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.424.2019.2.ASY
     ∟brak opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działki.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.513.2019.2.EK
     ∟Opodatkowanie usług dostarczenia wody/odprowadzania ścieków, obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z dostawą wody/odprowadzaniem ścieków, prawa do odliczenia podatku naliczonego-prewspółczynnik metrażowy.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.400.2019.1.MB
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działki.

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.418.2019.2.SR
     ∟uznanie Gminy za podatnika z tytułu świadczenia odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody na rzecz podmiotów zewnętrznych oraz opodatkowanie ww. odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody na rzecz podmiotów zewnętrznych, brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury na potrzeby własne, prawo do odliczenia części podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne z zastosowaniem innego sposobu określenia proporcji, niż wynikający z rozporządzenia, tj. obliczonego według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody dla podmiotów zewnętrznych w liczbie metrów sześciennych dostarczonej wody ogółem.

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.479.2019.1.RH
     ∟W zakresie braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury w celu dostaw wody/odbioru ścieków na rzecz odbiorców wewnętrznych oraz prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną, obliczonej według udziału procentowego, w jakim przedmiotowa infrastruktura wykorzystywana jest/będzie do wykonywania działalności gospodarczej i uznania czy w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczanej do odbiorców zewnętrznych i odpowiednio odprowadzonych od odbiorców zewnętrznych ścieków w całkowitej liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem i odprowadzonych ścieków ogółem.

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.544.2019.1.WN
     ∟uznanie opłat uzyskanych przez Wnioskodawcę po 1 stycznia 2019 roku z tytułu czynności nieegzekucyjnych wykonanych na podstawie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (UKS), za czynności niepodlegające podatkowi VAT

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.395.2019.2.TK
     ∟Obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług nabywanych od Wykonawcy.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.273.2019.1.WR
     ∟Brak prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.362.2019.2.PM
     ∟Niepodleganie sprzedaży działki niezabudowanej.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.408.2019.2.ICZ
     ∟- Opodatkowanie odprawy w wysokości 3-krotności wynagrodzenia; - Opodatkowanie wypłaconego odszkodowania z tytułu przestrzegania przez Zarządzających nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki - Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej opodatkowanie czynności, za które zostało wypłacone odszkodowanie z tytułu przestrzegania przez Zarządzających nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki. - Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wypłaty odprawy w wysokości 3-krotności wynagrodzenia.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.223.2019.2.MD
     ∟Ustalenie, czy w przypadku śmierci jednego z dwóch wspólników spółki jawnej (gdy nie ma zapisu w umowie spółki o kontynuacji działalności na wypadek śmierci jednego ze wspólników), spółka jawna nadal jest czynnym podatnikiem podatku VAT także po dokonaniu wpisu przez sąd KRS o otwarciu likwidacji i ustanowieniu likwidatora i może wystawiać faktury VAT oraz odliczać podatek VAT w działalności wygaszanej.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.369.2019.2.JN
     ∟Zastosowanie stawki 0% dla świadczonych usług badawczo-doświadczalnych.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.370.2019.2.JŻ
     ∟Posiadanie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejsca świadczenia nabywanych usług oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.270.2019.4.JF
     ∟Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego dla usług sporządzania opinii, ekspertyz finansowych oraz biegłego sądowego.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.307.2019.2.RW
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działki.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.380.2019.1.AKR
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.317.2019.2.MR
     ∟- Ustalenie, czy planowane przez Kupującego nabycie Nieruchomości będzie podlegało opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, - Brak zastosowania zwolnienia od podatku VAT sprzedaży na rzecz Kupującego Nieruchomości,- Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących sprzedaż na rzecz Kupującego Nieruchomości oraz prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.315.2019.3.MŁ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących dotyczących infrastruktury wodciągowej i kanalizacyjnej.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.419.2019.2.BS
     ∟Zasady centralizacji rozliczeń VAT.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.314.2019.2.HW
     ∟Uznanie prowadzonej przez Muzeum działalności za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy oraz obowiązku stosowania proporcji zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj