Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


22/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.432.2017.1.IM
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych powyżej, odszkodowanie wypłacone przez Spółkę na rzecz pracowników, na podstawie § 16 Regulaminu, będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym Spółka nie będzie z tytułu wypłaty odszkodowania płatnikiem zobowiązanym do poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanego odszkodowania?

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.431.2017.1.IM
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych powyżej, odszkodowanie wypłacone przez Spółkę na rzecz pracowników, na podstawie § 16 Regulaminu, będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym Spółka nie będzie z tytułu wypłaty odszkodowania płatnikiem zobowiązanym do poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanego odszkodowania?

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.309.2017.1.JK
     ∟Obowiązki płatnika.

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.304.2017.1.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku płatnika.

2017.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.226.2017.1.RR
     ∟Czy dochód Wnioskodawcy uzyskany z tytułu zakazu konkurencji, wynikającego z umowy cywilnoprawnej, stanowi dochód z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji i podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z przepisu art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.103.2017.1.AC
     ∟Czy wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawczyni przez Spółkę z tytułu Przedłużonego zakazu konkurencji mieści się w zakresie hipotezy art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.91.2017.1.ES
     ∟W zakresie skutków podatkowych wypłaty wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji.

2017.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.90.2017.1.ES
     ∟w zakresie skutków podatkowych wypłaty wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji

2017.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB4.4511.74.2017.1.JK3
     ∟w zakresie skutków podatkowych wypłaty wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji

2016.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-615/16-4/JK2
     ∟Wynagrodzenie z tytułu powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki (z tytułu zakazu konkurencji oraz przedłużonego zakazu konkurencji) wypłacane w związku z umową o świadczenie usług w zakresie zarządzania w części, przekraczającej wysokość wynagrodzenia otrzymanego z tytułu umowy o świadczenie usług wiążącej członków zarządu ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty wynagrodzenia będzie podlegać opodatkowaniu stawką 70% zgodnie ze znowelizowanym art. 30 ust. 1 pkt 15 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem Spółka jako płatnik będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconego wynagrodzenia w sytuacji przekroczenia limitu wskazanego w art. 30 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy.

2016.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-445/16/TJ
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania.

2016.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-765/15-2/AKu
     ∟Czy pobranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconego byłemu pracownikowi odszkodowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. d jest prawidłowe ? Czy prawidłowo obliczono podstawę opodatkowania odszkodowania pomniejszając jego podstawę o koszty uzyskania przychodu?

2015.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-608/15/IB
     ∟Czy wartość odszkodowania i rekompensaty, które będą wypłacane pracownikom objętym procedurą zwolnień grupowych na podstawie Porozumienia zawartego przez Spółkę i Związek zawodowy jest wolna od podatku dochodowego na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT i w związku z tym na Spółce nie będzie ciążyć obowiązek poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2015.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-607/15-4/JK3
     ∟skutki podatkowe wypłaty pracownikom odszkodowania i rekompensaty finansowej, mającej charakter odszkodowania

2012.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-115/12/ASz
     ∟Czy Wnioskodawca ma obowiązek wykazania, w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu za rok 2011 r., odszkodowania wynikającego z prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego? Jeżeli tak, to w której pozycji zeznania?Czy Wnioskodawca ma obowiązek zapłacenia od kwoty odszkodowania przelanej na konto bankowe podatku? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

2011.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-884/11-2/AMN
     ∟Czy po ustaniu zatrudnienia, byłemu pracownikowi należy uwzględnić przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy koszty uzyskania przychodu przy wypłacaniu comiesięcznej raty odszkodowania przyznanego na podstawie zawartej w czasie stosunku pracy umowy o zakazie konkurencji?

2010.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-213/10-2/JK
     ∟Opodatkowanie odszkodowania.

2010.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1000/09/NG
     ∟Czy otrzymane odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, które wnioskodawca otrzyma na podstawie wyroku sądowego będzie zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?Czy odsetki od przedmiotowego odszkodowania, należne z tytułu jego spóźnionej zapłaty korzystają ze zwolnienia z podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2005.03.02 - Drugi Urząd Skarbowy w Opolu - PDII/415-8/KaK/05
     ∟Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania, wypłaconego na podstawie umowy o zakazie konkurencji.

2004.10.19 - Izba Skarbowa w Gdańsku - BI/005/0571/04
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym zastosowane przez pracodawcę koszty uzyskania przychodu oraz sposób wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? Pracodawca (Spółka z o.o.) na mocy umowy o zakazie konkurencji wypłaca byłemu pracownikowi miesięcznie przez okres trzech lat od daty ustania zatrudnienia kwotę odszkodowania. Od-szkodowanie z tego tytułu jest wypłacane również osobie która była zatrudniona na podstawie umowy o dzieło. Spółka wypłacając odszkodowanie osobie, z którą łączył ją stosunek pracy uwzględnia ryczałtowe koszty uzyskania przychodu i potrąca zaliczki...

2004.09.09 - Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim - PD-F-415/ 38 /04
     ∟W jaki sposób rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych od jednorazowego świadczenia z tytułu umowy zawartej z niemiecką spółką akcyjną o zakazie konkurencji i jaki zastosować sposób przeliczenia waluty w EURO? Podatnik był członkiem zarządu spółki, która została sprzedana niemieckiej firmie. Po jej sprzedaży zawarto umowę o zakazie konkurencji, na podstawie której podatnik uzyskał jednorazowe świadczenie w EURO. Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustal...

2004.08.17 - Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek - US37/DFP/415/18/2004
     ∟Pracownik po ustaniu zatrudnienia zwrócił się do firmy o wypłatę odszkodowania na mocy przepisów Kodeksu Pracy o zakzaie konkurencji. Ponieważ sprawa była sporna pracownik wniósł ją do Sądu Pracy, gdzie została podpisana ugoda w tej sprawie. Spółka ma wypłacic z tego tytułu odzkodowanie. W związku z powyższym Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy od w/w odszkodowania należy naliczyć i odprowadzić podatek dochodowy, czy jest ono zwolnione na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj