Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


615/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.391.2017.1.WM
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2017.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.366.2017.2.PC
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, w świetle którego otrzymane przez Wnioskodawcę kwoty środków od Zagranicznych Spółek Detalicznych z tytułu korekty dochodowości będą stanowić przychody podatkowe w momencie ich otrzymania (zgodnie z art. 12 ust. 3e ustawy o CIT), podczas gdy kwoty środków wypłaconych z tytułu tej korekty dochodowości przez Wnioskodawcę na rzecz Zagranicznych Spółek Detalicznych będą stanowić koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, potrącalne na podstawie regulacji art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy o CIT?

2017.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.327.2017.3.PC
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, w świetle którego otrzymane przez Wnioskodawcę kwoty środków od Zagranicznych Spółek Detalicznych z tytułu korekty dochodowości będą stanowić przychody podatkowe w momencie ich otrzymania (zgodnie z art. 12 ust. 3e ustawy o CIT), podczas gdy kwoty środków wypłaconych z tytułu tej korekty dochodowości przez Wnioskodawcę na rzecz Zagranicznych Spółek Detalicznych będą stanowić koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, potrącalne na podstawie regulacji art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy o CIT?

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.351.2017.1.IZ
     ∟Czy likwidacja Środków Trwałych (z przyczyn wskazanych w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego), których wartość została zaliczona do wydatków inwestycyjnych, przed upływem 5 lat od daty wprowadzenia Środków Trwałych do ewidencji środków trwałych, będzie skutkowała koniecznością odpowiedniego pomniejszenia wielkości poniesionych wydatków inwestycyjnych, a w konsekwencji wpłynie na wielkość zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP?

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.350.2017.1.IZ
     ∟Czy likwidacja zmodernizowanych środków trwałych w przypadku, gdy wyłącznie wartość modernizacji została zaliczona do wydatków inwestycyjnych (określonych w Zezwoleniu 1 bądź Zezwoleniu 2), po okresie 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych, ale przed upływem 5 lat, licząc od dnia dokonania wydatków na modernizację tego składnika majątku, będzie skutkowała koniecznością odpowiedniego pomniejszenia wielkości poniesionych wydatków inwestycyjnych, a w konsekwencji wpłynie na wielkość zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP?

2017.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.136.2017.1.BK
     ∟w zakresie możliwości opodatkowania tym podatkiem dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej.

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.142.2017.1.MK
     ∟- Czy spółka korzystająca ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1206), może być członkiem PGK określonej w art. 1 a ust. 1 ustawy o CIT? - Czy korzystanie ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1206), stanowi naruszenie warunku określonego w art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. a stawy o CIT?

2017.09.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.182.2017.2.IZ
     ∟Czy Spółka, powstała na skutek wyżej opisanego przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej, będąca z racji pełnej sukcesji (art. 5842 KSH), następcą prawnym owej działalności i sukcesorem wszelkich praw i obowiązków, w tym zezwolenia na działanie w specjalnej strefie ekonomicznej, będzie mogła korzystać ze zwolnienia swoich dochodów osiągniętych w strefie w przyszłości na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „UPDOP”), już jako osoba prawna?

2017.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.275.2017.1.PC
     ∟Czy wartość wniesionej aportem do Spółki linii technologicznej, jako środek trwały, będzie stanowić dla tej Spółki koszt kwalifikowany inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej, który będzie brał udział w tworzeniu bazy kosztów kwalifikowanych stanowiących podstawę do obliczenia zwolnienia podatkowego o którym mowa w art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.170.2017.1.IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

2017.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.129.2017.1.KP
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie uprawnień Wnioskodawcy do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z przystąpieniem do spółki komandytowej prowadzącej działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2017.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/1/415-749/13-1/SG
     ∟w zakresie: powstania przychodu w związku z przedłużeniem terminu zwrotu pożyczek oraz możliwości zwolnienia z opodatkowania wartości umorzonych pożyczek oraz odsetek od tych pożyczek

2017.08.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.67.2017.2.SG
     ∟w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, w przypadku przekształcenia prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w jednoosobową sp. z o.o.

2017.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL5.4010.77.2017.1.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości uwzględnienia odsetek od pożyczek i kredytów oraz różnic kursowych w wydatkach kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/1/415-866/13-1/SG
     ∟W zakresie wpływu zmiany składu osobowego spółki cywilnej na możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę jako wspólnika tej spółki z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL5.4010.78.2017.1.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości uwzględnienia wydatków poniesionych na zakup środków transportu w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/4160-12/14-8/KS
     ∟W zakresie skutków podatkowych utraty prawa do zwolnienia z opodatkowania przychodów z tytułu przystąpienia lub wystąpienia nowego wspólnika do spółki cywilnej prowadzącej działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.140.2017.1.PC
     ∟Czy Spółka prawidłowo zakwalifikowała faktury wystawione przez konsorcja w 2017 r. z tyt. wynagrodzeń za świadczenia udzielane w ramach tzw. nadwykonań za 2016 r. do kosztów uzyskania przychodów w 2017 r.? Czy powinna zaliczyć powyższe koszty do kosztów uzyskania przychodów do 2016 r.?

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.138.2017.1.JKT
     ∟Czy za wydatki inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.), Spółka może uznać wszystkie wydatki inwestycyjne poniesione w trakcie obowiązywania zezwolenia, również wydatki poniesione po dniu 30 września 2006 r., jeżeli wydatki spełniają definicję wydatków kwalifikowanych w rozumieniu § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej?

2017.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.51.2017.1.AD
     ∟Ustalenie momentu poniesienia wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną.

2017.04.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.30.2017.1.JKT
     ∟Czy przy obliczaniu wielkości przyznanej pomocy publicznej Wnioskodawca może uwzględniać koszty inwestycji poniesione po dniu zakończenia inwestycji, określonym w posiadanym Zezwoleniu?

2017.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.34.2017.1.MS
     ∟W zakresie zwolnienia dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie całego zakładu (utworzonego w ramach projektu nr 1 oraz rozbudowanego i zdywersyfikowanego w ramach projektu nr 2), zlokalizowanego w całości na terenie sse, zgodnie z zakresem przedmiotowym uzyskanego zezwolenia (PKWiU), jak również w sytuacji, gdy Spółka uzyska obie dotacje, o które aktualnie wnioskuje (dotacja nr 2 i dotacja nr 3), albo tylko jedną z nich (dotację nr 2 lub dotację nr 3) oraz obowiązku kumulowania (łączenia) otrzymanej pomocy publicznej w związku z nowym projektem inwestycyjnym (tj. zwolnienia podatkowego oraz ewentualnych kwot otrzymanych w ramach dotacji nr 2 i/lub dotacji nr 3).

2017.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.39.2017.1.KS
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z tytułu udziału w spółce komandytowej

2017.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.57.2017.1.EC
     ∟Jeżeli w momencie przystąpienia Wnioskodawczyni jako nowego wspólnika, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w istocie będzie już prowadziła działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i nie spowoduje to cofnięcia udzielonego spółce zezwolenia, to Wnioskodawczyni będzie mogła korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskanego dochodu w granicach limitu przysługującego spółce.

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1225.2016.1.KS
     ∟w zakresie możliwości kontynuacji metody amortyzacji oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych z tytułu przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1226.2016.1.KS
     ∟w zakresie zwolnienia przedmiotowego z tytułu przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1224.2016.1.KS
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę z o.o przed przekształceniem w spółkę komandytową

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1163.2016.1.KS
     ∟w zakresie opodatkowania przychodu (dochodu) z tytułu przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1035.2016.1.SK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych objętych pomocą publiczną wydatków poniesionych na utworzenie nowych miejsc pracy po dniu uzyskania Zezwolenia, a które tymczasowo są używane przez Spółkę poza granicami specjalnej strefy ekonomicznej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.966.2016.1.SK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych objętych pomocą publiczną wydatków poniesionych na zakup środków trwałych poniesionych po dniu uzyskania Zezwolenia, które tymczasowo są używane przez Spółkę poza granicami specjalnej strefy ekonomicznej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj