Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


615/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2013.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-885/13-2/KS
     ∟Czy przystąpienie do Spółki nowego wspólnika spowoduje utratę przez wspólników Spółki prawa do zwolnienia strefowego?Czy ewentualne wystąpienie nowego wspólnika ze Spółki spowoduje utratę przez wspólników Spółki prawa do zwolnienia strefowego?

2013.11.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-823/13/KB
     ∟możliwość uznania wydatku na zakup samochodu ciężarowego za koszt kwalifikowany objęty pomocą publiczną w postaci zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

2013.11.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-824/13/KB
     ∟możliwość uznania wydatków na wynajem hali produkcyjnej za koszt kwalifikowany do objęcia pomocą publiczną w postaci zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

2013.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-970/13-2/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przypisania różnic kursowych od własnych środków pieniężnych do działalności opodatkowanej lub zwolnionej.

2013.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-821/13/KB
     ∟zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w sytuacji wyboru „podatku liniowego”, jako formy opodatkowania tej działalności

2013.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1005/13/JD
     ∟Czy wartość początkowa środków trwałych nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie, obliczona zgodnie z metodologią potwierdzoną interpretacją indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 września 2011 r. nr IBPBI/2/423-714/11/JD, stanowi wartość kosztów inwestycji w Strefie kwalifikujących się do objęcia pomocą, a tym samym wpływa na wysokość dostępnej Spółce pomocy publicznej?

2013.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-819/13-2/KS
     ∟Czy będąc opodatkowanym podatkiem liniowym tj. wg stawki 19% na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie ponoszenia nakładów inwestycyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Wnioskodawca będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku z tytułu dochodów uzyskanych z działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej od roku, w którym złoży rezygnację z opodatkowania dochodu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-820/13-2/KS
     ∟Czy będąc opodatkowanym podatkiem liniowym tj. wg stawki 19% na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie ponoszenia nakładów inwestycyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Wnioskodawca będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku z tytułu dochodów uzyskanych z działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej od roku, w którym złoży rezygnację z opodatkowania dochodu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-817/13-2/KS
     ∟W sytuacji, gdy Wnioskodawca w okresie ponoszenia nakładów inwestycyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej będzie opodatkowany podatkiem liniowym, na podstawie art. 30c. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a następnie złoży rezygnację z tego typu opodatkowania i wybierze opodatkowanie według skali podatkowej, to od roku, w którym będzie opodatkowany na zasadach ogólnych określonych w art. 27 ust. 1 ww. ustawy, będzie miał prawo skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizyczny...

2013.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-818/13-2/KS
     ∟Czy będąc opodatkowanym podatkiem liniowym tj. wg stawki 19% na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie ponoszenia nakładów inwestycyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Wnioskodawca będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku z tytułu dochodów uzyskanych z działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej od roku, w którym złoży rezygnację z opodatkowania dochodu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-855/13-2/KS
     ∟Czy będąc opodatkowanym podatkiem liniowym tj. wg stawki 19% na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie ponoszenia nakładów inwestycyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Wnioskodawca będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku z tytułu dochodów uzyskanych z działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej od roku, w którym złoży rezygnację z opodatkowania dochodu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-749/13/KB
     ∟skutki podatkowe przedłużenia terminu zwrotu i umorzenia pożyczek oraz należnych od nich odsetek – specjalna strefa ekonomiczna

2013.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-733/13/KB
     ∟skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy (jako akcjonariusza) w spółce komandytowo–akcyjnej prowadzącej działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz poza tą strefą

2013.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-734/13/KB
     ∟skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy (jako akcjonariusza) w spółce komandytowo–akcyjnej prowadzącej działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz poza tą strefą

2013.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-766/13-2/KS
     ∟Czy przedłużenie terminu zwrotu pożyczek wraz z oprocentowaniem, na mocy stosownych porozumień zawartych pomiędzy pożyczkodawcami, a wspólnikami S.C., spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia?Czy w razie umorzenia pożyczek wraz z oprocentowaniem przez pożyczkodawców, powstały w tym zakresie po stronie Wnioskodawcy przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, będzie objęty zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych (zwolnieniem strefowym) w zakresie tych pożyczek wraz z oprocentowaniem, które zostały przeznaczone na pokrycie inwestycji SC. dokonanych na terenie strefy?

2013.09.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-740/13/PC
     ∟Czy Spółka może w całości uznać koszt inwestycji w postaci zakupu gruntu, pomniejszony o naliczony podatek od towarów i usług, jako wydatek kwalifikujący się do objęcia pomocą?

2013.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-706/13-2/AG
     ∟Czy Wnioskodawca w myśl art. 21 ust. 1 pkt 63a) w zw. z art. 21 ust. 5a Ustawy o PDOF ma prawo do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych całego dochodu uzyskiwanego przez Niego z tytułu prowadzonej na terenie Strefy działalności gospodarczej w zakresie obu Zezwoleń łącznie, co oznacza, że Wnioskodawca nie powinien odrębnie dla każdego Zezwolenia wyliczać dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2013.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-706/13-3/AG
     ∟Czy w sytuacji, gdy wystarczające jest ustalenie dochodu zwolnionego z opodatkowania łącznie dla obu Zezwoleń, Wnioskodawca powinien dokonywać dyskontowania całej uzyskanej pomocy publicznej (tj. podatku od dochodu zwolnionego z opodatkowania PDOF na podstawie obu Zezwoleń łącznie), zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych, najpierw na dzień wydania Zezwolenia 1, a po wyczerpaniu przysługującego w ramach Zezwolenia 1 limitu pomocy, na dzień wydania Zezwolenia 2?

2013.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-707/13-2/AG
     ∟Czy przez poniesienie kosztów inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną należy rozumieć faktyczne poniesienie wydatków zgodnie z metodą kasową (tj. z chwilą zapłaty), także wówczas, gdy przyjęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania nastąpi w terminie późniejszym (tzn. na dzień poniesienia w rozumieniu kasowym środki trwale i/lub wartości niematerialne i prawne nie zostaną jeszcze oddane do użytkowania)?

2013.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-708/13-2/AG
     ∟Czy do obliczenia przez Wnioskodawcę wysokości dochodu zwolnionego od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 63a) Ustawy o PDOF, powinna zostać przyjęta kwota wydatków inwestycyjnych faktycznie poniesionych przez Spółkę w związku z realizacją inwestycji na terenie Strefy w całym okresie obowiązywania Zezwolenia, tj. również kwota wydatków inwestycyjnych przewyższających minimalną wielkość nakładów inwestycyjnych określonych w Zezwoleniu (uwzględniając wskaźnik maksymalnej intensywności pomocy publicznej)?

2013.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-709/13-2/AG
     ∟Czy do obliczenia przez Wnioskodawczynię wysokości dochodu zwolnionego od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 63a) Ustawy o PDOF, powinna zostać przyjęta kwota wydatków inwestycyjnych faktycznie poniesionych przez Spółkę w związku z realizacją inwestycji na terenie Strefy w całym okresie obowiązywania Zezwolenia, tj. również kwota wydatków inwestycyjnych przewyższających minimalną wielkość nakładów inwestycyjnych określonych w Zezwoleniu (uwzględniając wskaźnik maksymalnej intensywności pomocy publicznej)?

2013.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-710/13-2/AG
     ∟Czy Wnioskodawczyni w myśl art. 21 ust. 1 pkt 63a) w zw. z art. 21 ust. 5a Ustawy o PDOF ma prawo do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych całego dochodu uzyskiwanego przez Nią z tytułu prowadzonej na terenie Strefy działalności gospodarczej w zakresie obu Zezwoleń łącznie, co oznacza, że Wnioskodawczyni nie powinna odrębnie dla każdego Zezwolenia wyliczać dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2013.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-710/13-3/AG
     ∟Czy w sytuacji, gdy wystarczające jest ustalenie dochodu zwolnionego z opodatkowania łącznie dla obu Zezwoleń, Wnioskodawczyni powinna dokonywać dyskontowania całej uzyskanej pomocy publicznej (tj. podatku od dochodu zwolnionego z opodatkowania PDOF na podstawie obu Zezwoleń łącznie), zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych, najpierw na dzień wydania Zezwolenia 1, a po wyczerpaniu przysługującego w ramach Zezwolenia 1 limitu pomocy, na dzień wydania Zezwolenia 2?

2013.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-711/13-2/AG
     ∟Czy Wnioskodawca w myśl art. 21 ust. 1 pkt 63a) w zw. z art. 21 ust. 5a Ustawy o PDOF ma prawo do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych całego dochodu uzyskiwanego przez Niego z tytułu prowadzonej na terenie Strefy działalności gospodarczej w zakresie obu Zezwoleń łącznie, co oznacza, że Wnioskodawca nie powinien odrębnie dla każdego Zezwolenia wyliczać dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2013.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-711/13-3/AG
     ∟Czy w sytuacji, gdy wystarczające jest ustalenie dochodu zwolnionego z opodatkowania łącznie dla obu Zezwoleń, Wnioskodawca powinien dokonywać dyskontowania całej uzyskanej pomocy publicznej (tj. podatku od dochodu zwolnionego z opodatkowania PDOF na podstawie obu Zezwoleń łącznie), zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych, najpierw na dzień wydania Zezwolenia 1, a po wyczerpaniu przysługującego w ramach Zezwolenia 1 limitu pomocy, na dzień wydania Zezwolenia 2?

2013.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-712/13-2/AG
     ∟Czy przez poniesienie kosztów inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną należy rozumieć faktyczne poniesienie wydatków zgodnie z metodą kasową (tj. z chwilą zapłaty), także wówczas, gdy przyjęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania nastąpi w terminie późniejszym (tzn. na dzień poniesienia w rozumieniu kasowym środki trwale i/lub wartości niematerialne i prawne nie zostaną jeszcze oddane do użytkowania)?

2013.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-713/13-2/AG
     ∟Czy do obliczenia przez Wnioskodawcę wysokości dochodu zwolnionego od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 63a) Ustawy o PDOF, powinna zostać przyjęta kwota wydatków inwestycyjnych faktycznie poniesionych przez Spółkę w związku z realizacją inwestycji na terenie Strefy w całym okresie obowiązywania Zezwolenia, tj. również kwota wydatków inwestycyjnych przewyższających minimalną wielkość nakładów inwestycyjnych określonych w Zezwoleniu (uwzględniając wskaźnik maksymalnej intensywności pomocy publicznej)?

2013.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-714/13-2/AG
     ∟Czy przez poniesienie kosztów inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną należy rozumieć faktyczne poniesienie wydatków zgodnie z metodą kasową (tj. z chwilą zapłaty), także wówczas, gdy przyjęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania nastąpi w terminie późniejszym (tzn. na dzień poniesienia w rozumieniu kasowym środki trwale i/lub wartości niematerialne i prawne nie zostaną jeszcze oddane do użytkowania)?

2013.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-585/13-3/KS
     ∟PIT - w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania z tytułu działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

2013.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-625/13/WM
     ∟Czy kwota dochodu osiągniętego przez Wnioskodawcę na podstawie działalności prowadzonej w ramach obecnie prowadzonej Spółki, jeżeli wartość tego dochodu przekracza dopuszczalną wielkość pomocy publicznej udzielonej na podstawie zezwolenia nr 178, będzie mogła być uwzględniona w rozliczeniu z dopuszczalną wielkością niewykorzystanej pomocy publicznej w ramach zezwolenia na działalność w strefie udzielonego dla spółki X, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj