Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


615/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2014.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-150d/14/WM
     ∟Czy do nabywania usługi obcej - cynkowania lub malowania konstrukcji metalowych od podmiotu obcego zlokalizowanego poza obszarem strefy ma zastosowanie zwolnienie przedmiotowe wynikające z zezwolenia udzielonego spółce na działalność gospodarczą na terenie strefy?

2014.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-150c/14/WM
     ∟Czy nabywanie usługi obcej - cynkowania od podmiotu prowadzącego działalność na terenie tej samej co spółka Wnioskodawcy SSE jest kosztem uzyskania przychodów dla ustalenia dochodu zwolnionego, czy też dla dochodu opodatkowanego i w jaki sposób: w cenie zakupu, którą będzie cena rynkowa wynikająca z faktury zewnętrznej wystawionej przez cynkownię, czy w cenie zakupu powiększonej o narzut zysku z faktury sprzedaży spółki Wnioskodawcy?

2014.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-150b/14/WM
     ∟Czy wytworzenie specjalistycznej usługi polegającej między innymi na cięciu blach, wierceniu otworów w konstrukcjach metalowych na terenie strefy na zlecenie innego zakładu Wnioskodawcy położonego poza strefą, można zaliczyć do przychodów i do kosztów korzystających ze zwolnienia w strefie?

2014.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-150a/14/WM
     ∟Czy przychód i koszty wytworzenia, od części wytwarzanej konstrukcji metalowej w strefie, można zaliczyć do przychodów i do kosztów, korzystających ze zwolnienia w strefie, pomimo „kontynuowania" zlecenia w innym zakładzie Wnioskodawcy położonym poza strefą?

2014.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-59/14-4/AP
     ∟zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych przez wspólnika spółki cywilnej na terenie SSE

2014.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-55/14-4/AP
     ∟zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych przez wspólnika spółki cywilnej na terenie SSE

2014.04.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1034/12/14-13/S/KS
     ∟Dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia przez spółka komandytową, w której jest wspólnikiem usług montażu mebli użytkowych, montowanych poza terenem Specjalnej Strefy Ekonomicznej (tj. wyłącznie produktów wyprodukowanych przez Spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie obowiązującego zezwolenia, produktów wyprodukowanych częściowo przez Spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie obowiązującego zezwolenia, a częściowo produktów wyprodukowanych przez podmiot trzeci, ale komplementarny w stosunku do wyrobu strefowego, produktów wytworzonych w całości przez podmiot trzeci poza terenem strefy) nie będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2014.03.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-618/13-2/KS
     ∟Czy do podstawy obliczenia wysokości przysługującego Wnioskodawcy zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy brać pod uwagę wartość faktycznie poniesionych przez Wnioskodawcę po dniu uzyskania Zezwolenia i w okresie jego ważności wydatków inwestycyjnych, nawet jeśli przekracza ona kwotę wydatków określoną w Zezwoleniu?

2014.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-23/14-2/AP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z prowadzeniem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2014.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-24/14-2/AP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z prowadzeniem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2014.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-25/14-2/AP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z prowadzeniem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2014.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-580/13-2/KS
     ∟Podatek dochodowyo od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu uznania ponoszonych wydatków za wydatki inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną.

2014.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-580/13-3/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu uznania ponoszonych wydatków za wydatki inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną.

2014.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/415-37/13/AM
     ∟Czy w świetle opisanego stanu faktycznego i prawnego Wnioskodawca – jako wspólnik (komplementariusz) spółki komandytowej powstałej wskutek przekształcenia Przedsiębiorstwa A Sp. z o.o., która to spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i będzie korzystać z ulgi w podatku dochodowym (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) – po przekształceniu także będzie korzystać z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?

2014.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/415-38/13/AM
     ∟Czy w świetle opisanego stanu faktycznego i prawnego Wnioskodawca – jako wspólnik (komandytariusz) spółki komandytowej powstałej wskutek przekształcenia Przedsiębiorstwa A Sp. z o.o., która to spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i będzie korzystać z ulgi w podatku dochodowym (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) – po przekształceniu także będzie korzystać z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?

2014.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-552/13-2/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki inwestycyjne na nowe inwestycje na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w ramach tego samego zezwolenia planowane w latach następnych i zakończone do dnia 1 grudnia 2017 r. będą wliczać się do limitu dostępnej puli pomocy publicznej.

2014.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/415-40/13/TK
     ∟Czy w świetle opisanego stanu faktycznego i prawnego Wnioskodawca - jako wspólnik (komandytariusz) spółki komandytowej powstałej wskutek przekształcenia spółki – Sp. z o.o., która to spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i będzie korzystać z ulgi w podatku dochodowym (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) - po przekształceniu także będzie korzystać z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?

2014.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/415-39/13/TK
     ∟Czy w świetle opisanego stanu faktycznego i prawnego Wnioskodawca - jako wspólnik (komandytariusz) spółki komandytowej powstałej wskutek przekształcenia spółki – Sp. z o.o., która to spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i będzie korzystać z ulgi w podatku dochodowym (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) - po przekształceniu także będzie korzystać z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?

2014.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-493/13-2/KS
     ∟W którym momencie uiszczone zaliczki na środek trwały stanowiący element inwestycji Spółki na terenie SSE, przeksięgowane następnie na konto środków trwałych w budowie należy uznać za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą w rozumieniu Rozporządzenia Strefowego?

2014.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-493/13-3/KS
     ∟W którym momencie uiszczone zaliczki na środek trwały stanowiący element inwestycji Spółki na terenie SSE, przeksięgowane następnie na konto środków trwałych w budowie należy uznać za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą w rozumieniu Rozporządzenia Strefowego?

2014.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1040/13/MR
     ∟Czy w świetle opisanego stanu faktycznego i prawnego Wnioskodawca - jako wspólnik spółki jawnej powstałej wskutek przekształcenia spółki – Sp. z o.o., która to spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i będzie korzystać z ulgi w podatku dochodowym (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) - po przekształceniu także będzie korzystać z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?

2014.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1039/13/MR
     ∟Czy w świetle opisanego stanu faktycznego i prawnego Wnioskodawca - jako wspólnik spółki jawnej powstałej wskutek przekształcenia spółki – Sp. z o.o., która to spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i będzie korzystać z ulgi w podatku dochodowym (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) - po przekształceniu także będzie korzystać z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?

2013.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-953/13/KB
     ∟skutki podatkowe jakie dla Wnioskodawcy (akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej) opodatkowanego tzw. podatkiem liniowym powstaną w związku ze sprzedażą wyrobów wytworzonych przez spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej za pośrednictwem składów konsygnacyjnych umiejscowionych poza terenem tej strefy

2013.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-955/13/KB
     ∟skutki podatkowe jakie dla Wnioskodawcy (akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej) opodatkowanego tzw. podatkiem liniowym powstaną w związku ze sprzedażą wyrobów wytworzonych przez spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej za pośrednictwem składów konsygnacyjnych umiejscowionych poza terenem tej strefy

2013.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-952/13/KB,IBPBI/1/415-953/13/KB
     ∟skutki podatkowe jakie dla Wnioskodawcy (akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej) opodatkowanego tzw. podatkiem liniowym powstaną w związku ze sprzedażą wyrobów wytworzonych przez spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej za pośrednictwem składów konsygnacyjnych umiejscowionych poza terenem tej strefy

2013.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-954/13/KB,IBPBI/1/415-955/13/KB
     ∟skutki podatkowe jakie dla Wnioskodawcy (akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej) opodatkowanego tzw. podatkiem liniowym powstaną w związku ze sprzedażą wyrobów wytworzonych przez spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej za pośrednictwem składów konsygnacyjnych umiejscowionych poza terenem tej strefy

2013.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-455/13-2/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia czy wydatki inwestycyjne w rozumieniu § 6 Rozporządzenia, które zostały poniesione przez Spółkę w związku z realizowaną inwestycją na terenie strefy, w trakcie obowiązywania Zezwolenia przewyższające minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu, do których poniesienia zobowiązania jest Spółka, powiększają kwotę przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2013.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-427/13-2/KS
     ∟Czy koszty poniesione w związku z budową rurociągu łączącego fabrykę Spółki ze stacją uzdatniania wody w całości stanowią wydatki kwalifikowane w rozumieniu odrębnych przepisów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. będą budować limit dostępnej pomocy publicznej?

2013.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-866/13/KB
     ∟zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez jako wspólnika spółki cywilnej z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w sytuacji zmiany składu osobowego tej spółki – „starzy inwestorzy”

2013.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-386/13-4/KS
     ∟Czy wydatki, które Spółka poniesie na nabycie od 100% udziałowca całości lub części budynku bądź też udziału w budynku produkcyjnym oraz nabycie całości gruntu lub udziału w gruncie stanowić będą dla Spółki koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 Rozporządzenia Strefowego, co z kolej determinuje maksymalną dostępną wysokość zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj