Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


615/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2017.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1085.2016.1.MS
     ∟W zakresie oceny skutków podatkowych przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w spółkę z o.o. zgodnie z art. 5841 i następne KSH, o których mowa w pytaniach od 1 do 4.

2017.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-176/13/16-S/KS
     ∟Czy po objęciu terenem SSE zakładu w G. działalność Spółki prowadzona zarówno w zakładzie w P., jak i w zakładzie w G. w zakresie przedmiotowym mieszczącym się w Dotychczasowych Zezwoleniach będzie korzystała ze zwolnienia do wysokości limitów wynikających z inwestycji przeprowadzonych na podstawie tych zezwoleń oraz intensywności obowiązujących w dacie ich wydania?

2016.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.881.2016.2.AW
     ∟w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o.

2016.11.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB14511.830.2016.1.WM
     ∟Czy odszkodowanie otrzymane przez Spółkę za utracone korzyści w związku z opóźnieniem oddania nowej linii produkcyjnej przez generalnego dostawcę stanowi - u wspólnika (osoby fizycznej) spółki jawnej - przychód podlegający zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63 a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.770.2016.2.AB
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną wydatków wymienione w pkt 1-21 stanu faktycznego, w związku z działalnością prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2016.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.513.2016.1.AW
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.

2016.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.795.2016.1.APO
     ∟Czy koszty uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży Produktów poniesione przez Wnioskodawcę po dniu wygaśnięcia Zezwolenia 2, a jednocześnie do dnia wygaśnięcia Zezwolenia 3 albo Zezwolenia 4, będą mogły być uwzględniane do ustalenia wysokości osiągniętego przez Wnioskodawcę dochodu, który będzie podlegać zwolnieniu z CIT do wysokości wielkości pomocy publicznej udzielonej Wnioskodawcy na podstawie Zezwolenia 3 albo Zezwolenia 4.

2016.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.794.2016.1.APO
     ∟Czy koszty uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży Produktów poniesione przez Wnioskodawcę po dniu wygaśnięcia Zezwolenia 1, a jednocześnie do dnia wygaśnięcia Zezwolenia 2, będą mogły być uwzględniane do ustalenia wysokości osiągniętego przez Wnioskodawcę dochodu, który będzie podlegać zwolnieniu z CIT do wysokości wielkości pomocy publicznej udzielonej Wnioskodawcy na podstawie Zezwolenia 2.

2016.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.793.2016.1.APO
     ∟Czy przychody z tytułu sprzedaży Produktów osiągnięte przez Wnioskodawcę po dniu wygaśnięcia Zezwolenia 1, a do dnia wygaśnięcia Zezwolenia 2 i korekty przychodów opisane w opisie zdarzenia przyszłego wystawione w tym okresie, będą mogły być uwzględniane do ustalenia wysokości osiągniętego przez Wnioskodawcę dochodu, który będzie podlegać zwolnieniu z CIT do wysokości wielkości pomocy publicznej udzielonej Wnioskodawcy na podstawie Zezwolenia 2.

2016.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.760.2016.1.APO
     ∟Czy przychody z tytułu sprzedaży Produktów osiągnięte przez Wnioskodawcę do dnia wygaśnięcia Zezwolenia 1 i korekty przychodów, opisane w opisie zdarzenia przyszłego, wystawione do tego dnia, będą mogły być uwzględniane do ustalenia wysokości osiągniętego przez Wnioskodawcę dochodu, który będzie podlegać zwolnieniu z CIT do wysokości wielkości pomocy publicznej udzielonej Wnioskodawcy na podstawie Zezwolenia 1.

2016.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4510-1-55/16-2/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania wydatków za wydatki inwestycyjne objęte pomocą publiczną w przypadku poniesienia wydatku oraz oddania środka trwałego do używania po objęciu terenu granicami SSE; w przypadku poniesienia wydatku po objęciu terenu granicami SSE, natomiast oddanie środka trwałego do używania przed jego objęciem; w przypadku poniesienia wydatku przed objęciem terenu granicami SSE, a oddanie środka trwałego do używania po jego objęciu oraz w przypadku poniesienia wydatku oraz oddanie środków trwałych do używania przed objęciem terenu granicami SSE.

2016.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-422/16-1/MK
     ∟Czy zmiany związane z rozwojem Spółki, a tym samym uzyskaniem statusu dużego przedsiębiorcy przez Podatnika mają wpływ na jego podmiotowość, jako adresata zezwolenia strefowego, a tym samym wpływają na sposób obliczania wysokości ulgi podatkowej w związku z ewentualną zmianą jego statusu z przedsiębiorcy średniego na przedsiębiorcę dużego; zatem czy zmiana statusu Podatnika z przedsiębiorcy średniego na przedsiębiorcę dużego po dacie uzyskania zezwolenia wpływa na zakres przyznanej pomocy publicznej?

2016.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.768.2016.1.MS
     ∟Czy momentem poniesienia wydatków, o których mowa w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych z dnia 10 grudnia 2008 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 465, dalej: „Rozporządzenie SSE”), kwalifikujących się do objęcia pomocą w postaci zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT będzie (zgodnie z metodą memoriałową) moment ujęcia tych kosztów w księgach rachunkowych Wnioskodawcy na podstawie otrzymanej faktury lub rachunku, czy też (zgodnie z metodą kasową) moment zapłaty tych kosztów przez Wnioskodawcę?

2016.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-642/16-2/IZ
     ∟Czy zmniejszona wysokość wskaźnika maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej (40%) obowiązuje wyłącznie w stosunku do wydatków inwestycyjnych poniesionych po uzyskaniu przez Wnioskodawcę statusu dużego przedsiębiorcy i nie wpływa na wysokość uzyskanego w przeszłości zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2016.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-642/16-1/IZ
     ∟Czy zmniejszona wysokość wskaźnika maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej (40%) obowiązuje wyłącznie w stosunku do wydatków inwestycyjnych poniesionych po uzyskaniu przez Wnioskodawcę statusu dużego przedsiębiorcy i nie wpływa na wysokość uzyskanego w przeszłości zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2016.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-641/16-2/IZ
     ∟Czy w stosunku do wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Wnioskodawcę przed dniem zmiany statusu przedsiębiorcy (tj. do końca 2015 r.) dla obliczenia dostępnego limitu pomocy publicznej (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT) należy stosować 50% wskaźnik maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2016.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-641/16-1/IZ
     ∟Czy w stosunku do wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Wnioskodawcę przed dniem zmiany statusu przedsiębiorcy (tj. do końca 2015 r.) dla obliczenia dostępnego limitu pomocy publicznej (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT) należy stosować 50% wskaźnik maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2016.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-643/16-2/IZ
     ∟Czy wskaźnik maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej nie odnosi się bezpośrednio do faktycznie uzyskanej pomocy regionalnej (zwolnienia podatkowego), a ma jedynie wpływ na kalkulację limitu zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT (tj. dostępny limit pomocy publicznej stanowi iloczyn powyższego wskaźnika oraz wysokości poniesionych wydatków inwestycyjnych)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2016.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-643/16-1/IZ
     ∟Czy wskaźnik maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej nie odnosi się bezpośrednio do faktycznie uzyskanej pomocy regionalnej (zwolnienia podatkowego), a ma jedynie wpływ na kalkulację limitu zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT (tj. dostępny limit pomocy publicznej stanowi iloczyn powyższego wskaźnika oraz wysokości poniesionych wydatków inwestycyjnych)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2016.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.759.2016.2.JKT
     ∟Czy wydatki inwestycyjne w rozumieniu cyt. § 6 rozporządzenia w sprawie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które będą ponoszone w przyszłości w związku z realizowaną nową inwestycją na terenie SSE w trakcie obowiązywania Zezwolenia, powiększają kwotę przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej?

2016.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-327/16-3/AD
     ∟Czy Spółka może objąć zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE i objętej Zezwoleniami, w ten sposób, że w pierwszej kolejności zostanie wykorzystany limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwolenia z 2009 r. (tj. wydanego najwcześniej), a po jego wyczerpaniu wykorzystywany będzie limit dostępny w ramach Zezwolenia z 2014 r. (tj. chronologicznie wydanego później) oraz kolejno limity dostępne w ramach ewentualnych późniejszych zezwoleń (o ile zostaną one uzyskane przez Spółkę w przyszłości)?

2016.08.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-286/16/AW
     ∟Czy korzystanie przez Wnioskodawcę oraz inną spółkę, która wraz z Wnioskodawcą utworzy PGK ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów osiągniętych z działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwoleń otrzymanych po dniu 31 grudnia 2000 r. stanowić będzie naruszenie warunku, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. (a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2016.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-421/16-1/IZ
     ∟Przez jaki okres Spółka powinna utrzymywać zatrudnienie na poziomie określonym w zezwoleniu, czyli wątpliwości dotyczą wykładni przepisu § 4 ust. 6 rozporządzenia w Rady Ministrów w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: „r.s.s.e.”) w związku z punktem II.2 zezwolenia z 26 września 2007 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a w konsekwencji pośrednio stosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2016.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-203/15/MK
     ∟Czy wobec jednolitego przedmiotu działalności prowadzonego w zakładzie produkcyjnym XX z przedmiotem działalności: wymienionym w zwolnieniu II (PKWIU 22.2) oraz objęcia obszarem strefy w dniu 23 grudnia 2014 r. terenu, na którym zlokalizowany jest XX, działalność prowadzona przez spółkę w tym zakładzie w zakresie produktów oznaczonych symbolem PKWIU 22.2, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych od dnia rozszerzenia Strefy?

2016.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-734/16/WLK
     ∟Czy momentem poniesienia wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną jest dzień ich ujęcia w księgach rachunkowych (zgodnie z metodą memoriałową.

2016.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-537/16/WLK
     ∟Czy momentem poniesienia wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną jest dzień ich ujęcia w księgach rachunkowych (zgodnie z metodą memoriałową.

2016.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-836/11/15-7/S/AM
     ∟Ustalenie czy Spółka korzystająca ze zwolnienia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE może funkcjonować jako członek podatkowej grupy kapitałowej, brak utraty statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową w związku z rozpoczęciem przez Spółkę, wchodzącą w jej skład, działalności gospodarczej na terenie SSE i korzystaniem z tego tytułu ze zwolnienia z opodatkowania

2016.06.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-355/16/JKT
     ∟Czy zmiana przez Wnioskodawcę statusu z przedsiębiorcy średniego na przedsiębiorcę dużego po poniesieniu po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, wszystkich wydatków inwestycyjnych, z tytułu których przysługuje mu prawo do zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym, wpływa na wysokość kwoty zdyskontowanej pomocy regionalnej i czy dla obliczenia wartości maksymalnej, intensywności pomocy regionalnej przysługującej Wnioskodawcy cała równowartość tych inwestycji podlega rozliczeniu według wskaźnika 65% właściwego dla średniego przedsiębiorcy.

2016.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-262/16/SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z wyłączeniem części terenów ze specjalnej strefy ekonomicznej.

2016.06.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-354/16/AW
     ∟w zakresie ustalenia, czy dochód uzyskiwany z tytułu sprzedaży Akcesoriów będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj