Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


237/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.392.2019.2.AD
     ∟Kwestia możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów - w związku ze zbyciem lokalu użytkowego - spłat dokonanych przez Wnioskodawczynię na rzecz pozostałych współwłaścicieli lokalu z tytułu bezumownego korzystania z lokalu oraz z tytułu zniesienia współwłasności lokalu na jej rzecz.

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.278.2019.1.AC
     ∟Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na opłacenie kosztów kształcenia na dwuletnich odpłatnych studiach podyplomowych oraz momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.67.2019.4.DP
     ∟Czy w związku z tym, że na zakupionej działce Wnioskodawca wybuduje dom, który następnie sprzeda wraz z działką w ramach działalności gospodarczej, a sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, to czy cena netto zakupionej działki będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu?

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.608.2018.2.KO
     ∟Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup usług związanych z procesem inwestycyjnym, na nabycie wierzytelności oraz na uiszczenie opłat sądowych i skarbowych oraz dokumentowania wydatków poniesionych na nabycie wierzytelności oraz na uiszczenie opłat sądowych i skarbowych

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.607.2.2018.KO
     ∟Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup usług związanych z procesem inwestycyjnym, na nabycie wierzytelności oraz na uiszczenie opłat sądowych i skarbowych oraz dokumentowania wydatków poniesionych na nabycie wierzytelności oraz na uiszczenie opłat sądowych i skarbowych

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.466.2018.1.BO
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.369.2018.3.MS
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.211.2018.2.TR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2018.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.5.2018.2.AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów.

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.383.2017.2.JG1
     ∟Kwota darowizny, którą Wnioskodawczyni przekazała bratu, jako niemająca związku ze zbyciem nieruchomości, w takim znaczeniu, że wykonanie tej czynności nie było konieczne dla dokonania tego zbycia nie stanowi kosztu odpłatnego zbycia, o jakim mowa w art. 19 ust. 1 ww. ustawy. Dokonanie darowizny nie było niezbędne, aby sprzedaż nieruchomości doszła do skutku i w konsekwencji nie ma wpływu na wysokość przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania. Reasumując, brak jest podstaw prawnych, aby podstawę opodatkowania stanowił uzyskany ze sprzedaży przychód po odliczeniu kwoty darowizny przekazanej bratu przez Wnioskodawczynię. Zatem kwota darowizny przekazana bratu przez Wnioskodawczynię, zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie może zostać zakwalifikowana jako koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.349.2017.1.WM
     ∟Czy w zaistniałym stanie faktycznym wydatki na: nabycie gruntu, jego podział, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzbrojenie terenu oraz wybudowanie poszczególnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych poniesione od roku 2009 do dnia sprzedaży stanowią koszt uzyskania przychodu obciążający wynik działalności w roku sprzedaży?

2017.11.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.303.2017.1.WM
     ∟Czy koszty partycypacji w modernizacji drogi publicznej w tym opracowania koncepcji modernizacji ulicy, przy której znajdują się zakłady produkcyjne spółki jawnej, której Wnioskodawca jest udziałowcem stanowią koszt uzyskania w dacie ich poniesienia?

2017.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.175.2017.1.MPŁ
     ∟1. Czy wydatki poniesione na opłacenie studiów na kierunku „...” będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w działalności gospodarczej Wnioskodawcy opisanej w stanie faktycznym ? 2. Jeśli odpowiedz na Pytanie pierwsze jest TAK to czy momentem uwzględnienia w kosztach podatkowych wydatków na te studia będzie/będą daty wystawienia/sprzedaży faktur wystawionych przez Uczelnie za dany semestr tych studiów (Wnioskodawca bierze pod uwagę korektę zeznania rocznego przy potwierdzeniu swojej opinii)?

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.140.2017.1.ES
     ∟w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednich wydatków poniesionych na produkcję filmową

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB1.4511.111.2017.1.WM
     ∟Czy wskazane przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym wydatki mogą zostać (zakwalifikowane jako koszt uzyskania przychodu w momencie zbycia nieruchomości?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.1002.2016.2.WM
     ∟Czy wskazane przez Wnioskodawcę wydatki przeznaczone na remont oraz nakłady mogą zostać zakwalifikowane jako koszt uzyskania przychodu?

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063.ILPB1-2.4511.389.2016.1.NK
     ∟Koszty uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży nieruchomości.

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1533/12-2/NL
     ∟sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów w związku z nabyciem pakietu wierzytelności

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1532/12-2/MJ
     ∟w zakresie sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodów w związku z nabyciem pakietu wierzytelności

2016.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.819.2016.2.MM
     ∟Czy w obowiązującym stanie prawa podatkowego, Wnioskodawczyni może stuprocentową fakturę zaliczkową zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie otrzymania towaru?

2016.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.758.16.1.WM
     ∟W jaki sposób odsetki od kredytu związane z nabyciem nieruchomości zapłacone przez Wnioskodawcę mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy?

2016.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4511-1-78/16-3/WS
     ∟Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej.

2016.10.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.672.2016.1.MAP
     ∟ustalenie prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków poniesionych przed jej rozpoczęciem

2016.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-871/16-4/RK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w pozarolniczej działalności gospodarczej kwoty zapłaconej małżonce przy podziale majątku

2016.09.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.556.2016.1.KO
     ∟ 1) Czy kara umowna naliczona przez kontrahenta może stanowić u Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów? 2) Czy naliczona kara umowna może stanowić tzw. pośredni koszt uzyskania przychodów i być, zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozpoznana w dacie wystawienia (przez kontrahenta) dowodu stanowiącego podstawę zaksięgowania (ujęcia kosztu)?

2016.08.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-697/16-3/MM
     ∟Czy Wnioskodawca jako wspólnik Spółki Komandytowej, jest uprawniony do rozpoznawania jako koszt uzyskania przychodu przypadającej na niego - zgodnie z przysługującym mu udziałem w zysku Spółki Komandytowej - części odpisów amortyzacyjnych od Środków trwałych oraz Wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa, dokonywanych od wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 22g ust. 14 pkt 1 Ustawy o PIT, tj. równej wartości rynkowej Środków trwałych i Wartości niematerialnych i prawnych?

2016.08.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-581/16-1/ZuK
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w zwróconej nieruchomości.

2016.08.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-698/16-3/MM
     ∟Czy Wnioskodawca jako wspólnik Spółki Komandytowej, jest uprawniony do rozpoznawania jako koszt uzyskania przychodu przypadającej na niego - zgodnie z przysługującym mu udziałem w zysku Spółki Komandytowej - części odpisów amortyzacyjnych od Środków trwałych oraz Wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa, dokonywanych od wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 22g ust. 14 pkt 1 Ustawy o PIT, tj. równej wartości rynkowej Środków trwałych i Wartości niematerialnych i prawnych?

2016.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-587/16-5/AM
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na studia oraz momentu ujęcia w kosztach wydatków na studia.

2016.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-417/16-2/AM
     ∟Wydatki dotyczące opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego pozostają w pośrednim związku przyczynowo-skutkowym z przychodami Wnioskodawcy i jako koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, potrącalne są w dacie ich poniesienia (art. 22 ust. 5c tej ustawy). Przy czym za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 6b, należy uznać dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia kosztu). Oznacza to, że opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego dotycząca lat 2011-2014 która została zapłacona w grudniu 2015 r., stanowi koszt uzyskania przychodu tegoż roku tj. 2015 r.

1 2 3 4 5 6 7 8

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj