Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2845/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.367.2018.2.KSM
     ∟Czy wydatki poniesione na trwałą zabudowę kuchni można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości?

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.300.2018.1.BK
     ∟Środki wydatkowane na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w dniu 17 czerwca 2014 r., tj. po dniu uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (5 lipca 2013 r.) nie mogą zostać uznane za wydatek na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy, i tym samym nie mogą być uwzględnione przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.374.2018.1.KR
     ∟Wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego w celu jej nabycia; nabycie kolejnego mieszkania częściowo sfinansowane kredytem.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.361.2018.2.MG
     ∟skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.280.2018.1.TR
     ∟Zainteresowanej przysługuje prawo do uznania za koszty uzyskania przychodu ze zbycia nabytego w roku 2016 udziału w nieruchomości: udokumentowanej spłaty na rzecz brata, kosztów poniesionych przy sądowym zniesieniu współwłasności, tj. opłaty za wniosek do sądu i kosztów opinii biegłego rzeczoznawcy, zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ stanowią one koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.323.2018.1.PW
     ∟Przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości na nabycie mieszkania na podstawie umowy deweloperskiej jako wydatkowanie przychodu na budowę własnego lokalu mieszkalnego.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.291.2018.2.AK
     ∟Możliwość odliczenia od przychodu uzyskanego w związku z odpłatnym zbyciem działki kosztów nabycia przedmiotowej działki- ceny określonej w umowie.

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.317.2018.2.MG
     ∟Czy spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego na sprzedawaną nieruchomość będzie stanowić koszt odpłatnego zbycia zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwalający na pomniejszenie przychodu, tj. ceny określonej w umowie?

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.354.2018.2.JG1
     ∟skutki podatkowe zamiany nieruchomości

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.264.2018.1.MKA
     ∟Dochód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku i odpłatnego działu spadku.

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.278.2018.4.AP
     ∟koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia odziedziczonej nieruchomości

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.398.2018.1.KR
     ∟Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu niemieszkalnego stanowiącego garaż

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.345.2018.1.MZ
     ∟Należy stwierdzić, że spłata dokonana na rzecz Wnioskodawczyni za przeniesienie udziału w nieruchomości na wyłączną własność współwłaściciela nieruchomości, stanowi dla Wnioskodawczyni źródło przychodu, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ jak wynika ze stanu faktycznego, zniesienie współwłasności nieruchomości nastąpiło przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.277.2018.3.KR
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w związku z wydatkowaniem przychodu z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym na spłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.302.2018.2.ACZ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości oraz udziału w nieruchomości

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.231.2018.2.JK
     ∟Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.262.2018.2.IL
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości (działek).

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.161.2018.3.AD
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, który przekształcony został z spółdzielczego lokatorskiego prawa.

2018.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.257.2018.2.SŻ
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.185.2018.2.DW
     ∟Czy w ramach dokonania podziału wspólnego majątku w sposób opisany po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego?

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.392.2018.1.AP
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia odziedziczonej nieruchomości zadłużenia spadkodawcy wobec ZUS

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.277.2018.3.AP
     ∟koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia odziedziczonej nieruchomości

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.214.2018.2.ŁS
     ∟Spłata byłego męża wynikająca z podziału majątku dorobkowego nie mieści się w ustawowych kryteriach kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w rozumieniu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.243.2018.1.MP
     ∟1) Czy zasadnym jest uznanie, że za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uznaje się również spłatę kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem sprzedaży, w związku z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ww. ustawy, albowiem kredyt ten został zaciągnięty przed uzyskaniem przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego i został przeznaczony na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych? 2) Czy biorąc pod uwagę powyżej wymieniony stan faktyczny, zasadnym jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów, również udokumentowanych fakturami nakładów, które zwiększyły wartość lokalu mieszkalnego, poczynione w czasie jego posiadania, lecz przed faktycznym nabyciem prawa własności tej nieruchomości, na którą nakłady zostały poczynione?

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.211.2018.2.TR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.70.2018.2.PS
     ∟ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE WŁASNE CELE MIESZKANIOWE

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.207.2018.2.KK
     ∟Opodatkowanie zbycia nieruchomości po dziale spadku i zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, kosztów nabycia oraz zastosowania ulgi mieszkaniowej?

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.176.2018.2.WS
     ∟Sprzedaż działek.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.249.2018.2.DJ
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - możliwość zaliczenia wydatków na stałą zabudowę wnętrza z drzwiami suwanymi wraz z ich montażem do wydatków, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.250.2018.2.DJ
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - możliwość zaliczenia wydatków na stałą zabudowę wnętrza z drzwiami suwanymi wraz z ich montażem do wydatków, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj