Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2845/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.112.2018.1.MKA
     ∟Wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego w celu jej nabycia; nabycie kolejnego mieszkania częściowo sfinansowane kredytem.

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.108.2018.2.AK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.13.2018.1.KS1
     ∟Skutki podatkowe zbycia lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej spółki komandytowej.

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.43.2018.3.SR
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w związku ze spłatą kredytu zaciągniętego na budowę zbytej nieruchomości

2018.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.64.2018.1.IF
     ∟ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.23.2018.2.ACZ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym

2018.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.62.2018.1.JR
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.34.2018.2.MZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekazania środków ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu oraz remont nieruchomości

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.71.2018.1.MKA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zbycia udziału w nieruchomości.

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.76.2018.1.PS
     ∟W zakresie zwolnienia przedmiotowego – własne cele mieszkaniowe.

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.101.2018.1.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży nieruchomości.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.117.2018.1.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości.

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.36.2018.2.JG
     ∟Czy wydatki poniesione na nabycie lokatorskiego prawa do lokalu, które następnie zostało przekształcone w odrębną własność lokalu, w szczególności wkład mieszkaniowy, koszty spłaty kredytu w części przypadającej na budowę lokalu mieszkalnego uiszczone spółdzielni, koszty notarialne z tym związane, koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym w części przypadającej na lokal mieszkalny mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży tego lokalu, skoro koszty te wnioskodawca poniósł w celu nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego, a bez poniesienia tych kosztów nie mógłby nabyć tego prawa?

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.8.2018.2.MK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego mino okazjonalnego wynajmu lokalu mieszkalnego.

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.6.2018.2.AKR
     ∟Czy spłata kredytu w wysokości 400 000 zł zaciągniętego na sprzedawaną nieruchomość pozwoli Wnioskodawcy na skorzystanie z tzw. ulgi mieszkaniowej zawartej w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.7.2018.2.AKR
     ∟koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości zabudowanej

2018.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.45.2018.1.PS
     ∟Skutki podatkowe związane ze zbyciem nieruchomości – ŹRÓDŁO PRZYCHODU.

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.105.2018.1.DJ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.434.2017.1.KK
     ∟zaliczenia wydatków z tytułu wynagrodzenia pośrednika przy sprzedaży nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.433.2017.1.KK
     ∟Czy wskazane przez Wnioskodawczynię wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego?

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.94.2018.1.DJ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości.

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.22.2018.1.IF
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.428.2017.3.SR
     ∟Czy dochód uzyskany w 2013 r. ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, wydatkowany na zakup budynku mieszkalnego m.in. w formie zaliczki wpłaconej w związku z umową przedwstępną tj. przed datą zawarcia umowy sprzedaży tego budynku mieszkalnego, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30e ust. 1 ww. ustawy?

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.383.2017.2.JG1
     ∟Kwota darowizny, którą Wnioskodawczyni przekazała bratu, jako niemająca związku ze zbyciem nieruchomości, w takim znaczeniu, że wykonanie tej czynności nie było konieczne dla dokonania tego zbycia nie stanowi kosztu odpłatnego zbycia, o jakim mowa w art. 19 ust. 1 ww. ustawy. Dokonanie darowizny nie było niezbędne, aby sprzedaż nieruchomości doszła do skutku i w konsekwencji nie ma wpływu na wysokość przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania. Reasumując, brak jest podstaw prawnych, aby podstawę opodatkowania stanowił uzyskany ze sprzedaży przychód po odliczeniu kwoty darowizny przekazanej bratu przez Wnioskodawczynię. Zatem kwota darowizny przekazana bratu przez Wnioskodawczynię, zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie może zostać zakwalifikowana jako koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.406.2017.2.AK
     ∟Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przy spełnieniu warunków wynikających z powyżej zacytowanych przepisów - w sytuacji gdy przychód uzyskany z ww. odpłatnego zbycia nieruchomości (działki) dokonany w 2018 r. wydatkuje w okresie począwszy od dnia tego zbycia nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło to zbycie na cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 obejmujące m.in. remont własnego budynku mieszkalnego oraz spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólne z małżonkiem na nieruchomość będącą współwłasnością Wnioskodawczyni, w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych. Zwolnieniu podlegać będzie ta część dochodu, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości.

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.403.2017.2.SR
     ∟Czy w obowiązującym stanie prawnym wydatki na nabycie nieruchomości poniesione przez spadkodawcę mogą zostać odliczone przez spadkobiercę (Wnioskodawcę) od przychodu ze zbycia tych nieruchomości na podstawie art. 22 ust. 6c i 6d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) w związku z art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012 r., poz. 749, z późn. zm.)?

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.20.2018.2.AW
     ∟Czy za przyłączoną działkę, a następnie sprzedaną w połączeniu z inną działką, Wnioskodawca musi zapłacić podatek dochodowy z tego tytułu, że nie był jej właścicielem dłużej niż 5 lat? Jakie są skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości?

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.411.2017.1.MZ
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.84.2018.1.PW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego od sprzedaży nieruchomości.

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.75.2017.2.PS
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego - dożywocie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj