Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2845/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.360.2017.1.HS
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w sytuacji poniesienia wydatków na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie zbytego lokalu.

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.282.2017.3.SK
     ∟Czy dokonując sprzedaży gruntów ornych Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego (a tym samym wycofać mylnie złożony PIT-39)?

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.355.2017.1.KK
     ∟Zastosowanie ulgi mieszkaniowej w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie zamieszkał w wybudowanym budynku mieszkalnym. Zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia nieruchomości opłaty adiacenckiej.

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.443.2017.2.LZ
     ∟Czy Wnioskodawczyni zobowiązana jest do zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości, tj. czy przychód ze sprzedaży nieruchomości garażu wraz z gruntem i pawilonu handlowego wraz z gruntem podlega opodatkowaniu?

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.364.2017.1.IF
     ∟Sprzedaż udziału w lokalu mieszkalnym w odniesieniu do udziału nabytego w 2001 r. nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięcioletniego terminu. Natomiast dochód uzyskany ze sprzedaży udziału nabytego w drodze podziału majątku wspólnego w 2016 r. podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30e ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

2017.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.371.2017.1.DJ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości oraz w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.

2017.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.323.2017.3.IR
     ∟powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku ze zbyciem nieruchomości przewłaszczonej w celu zabezpieczenia spłaty udzielonej pożyczki

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.298.2017.2.MZ
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.326.2017.1.MZ
     ∟Czy podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości składającej się z działki nr 20/3 nabytej w drodze dziedziczenia i sprzedanej po upływie 5 lat od daty nabycia spadku ale przed upływem 5 lat od daty działu spadku jest należny?

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.312.2017.2.MZ
     ∟Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w 2017 r. z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, nabytej w 2006 r. do majątku wspólnego małżonków a w 2014 r. przyznanej Wnioskodawcy po rozwodzie w wyniku podziału tego majątku, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.271.2017.3.BF
     ∟Czy w związku z tym, że przekazanie własności lokalu mieszkalnego nr 2 nastąpi po dacie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, to środki wpłacone ma rzecz dewelopera do 30 stycznia 2017 r. mogą stanowić o uldze podatkowej w związku ze sprzedażą lokalu nr 1?

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.321.2017.2.APA
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego

2017.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.328.2017.2.MKA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości.

2017.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.430.2017.1.IR
     ∟czy wartość odzyskanej kwoty pożyczki z odsetkami oraz wartość zwróconej nadwyżki między ceną sprzedaży nieruchomości a wartością pożyczki wraz z odsetkami stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia.

2017.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.429.2017.1.IR
     ∟czy wartość odzyskanej kwoty pożyczki z odsetkami oraz wartość zwróconej nadwyżki między ceną sprzedaży nieruchomości a wartością pożyczki wraz z odsetkami stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia.

2017.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.322.2017.3.IR
     ∟powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku ze zbyciem nieruchomości przewłaszczonej w celu zabezpieczenia spłaty udzielonej pożyczki

2017.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.359.2017.1.AKR
     ∟Czy złożenie do dnia 30 kwietnia 2018 r. deklaracji PIT-39 i wykazanie uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości jako przychodu zwolnionego, a następnie wydatkowanie go na zakup gruntu pod budowę we Francji, może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-782/16/17-S/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.212.2017.2.KP
     ∟w zakresie w zakresie skutków podatkowych powstałych u członka wspólnoty mieszkaniowej w związku ze sprzedażą udziałów w działkach

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.276.2017.2.MS
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego nieruchomości.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.357.2017.1.LS
     ∟W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w spadku.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.354.2017.2.JW
     ∟wydatkowanie środków pochodzących ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na zakup i montaż szafy wnękowej.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.276.2017.3.KSM
     ∟1) Czy w związku ze zbyciem prawa majątkowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przez Wnioskodawczynię w 2017 r., jest Ona zobowiązana wykazać przychód podatkowy stanowiący podstawę opodatkowania w wysokości 50% wartości uzyskanego przychodu ze sprzedaży, tj. 40 000 zł, czy całość 80 000 zł? W związku z faktem, że 50% prawa własności nabyła w 2002 r. (kupując wraz z mężem od Spółdzielni Mieszkaniowej) przedmiotową nieruchomość, a 50% prawa własności nabyła poprzez podział majątku w 2015 r. i spłatę męża w 2017 r.? 2) Czy podstawa opodatkowania (bez względu na jej wysokość 50%, tj. 40 000 zł lub 100%, tj. 80 000 zł) winna być pomniejszona o koszty uzyskania przychodu, tj. koszt sfinansowania zakupu mieszkania w dniu 12 września 2002 r. w kwocie 39 110 zł (kwota opisana w stanie faktycznym) oraz o spłatę dokonaną mężowi w czerwcu 2017 r., (wg podziału majątku - postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 16 kwietnia 2015 r.) w wysokości 22 780 zł 62 gr, a uzyskany dochód opodatkowany wg stawki 19%? 3) Czy koszty, o których mowa w pytaniu nr 2, tj. 39 110 zł poniesione w 2002 r. mogą zostać podwyższone zgodnie z art. 22 ust. 6f w związku z art. 22 ust. 6c updof?

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.258.2017.3.MK
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu nakładów poniesionych po sprzedaży nieruchomości ale przed jej wydaniem kupującym.

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.296.2017.2.DA
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.271.2017.2.SK
     ∟Czy w przypadku sprzedaży opisywanej działki gruntu Wnioskodawczyni ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego ze zbycia rzeczy i praw majątkowych, czy też ma obowiązek traktowania przychodu ze zbycia opisywanej nieruchomości, jako przychodu z działalności gospodarczej i ma rozliczyć podatek zgodnie zobowiązującą Ją w roku sprzedaży formą opodatkowania?

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.318.2017.1.APA
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w przypadku przeznaczenia środków ze sprzedaży na nabycie od małżonki udziału 1/2 w budynku mieszkalnym stanowiącego jej majątek osobisty

2017.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.281.2017.2.JR
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.275.2017.1.MS
     ∟Czy opisana spłata kredytu oraz odsetek od tego kredytu dokonana po dniu zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do opisanego lokalu mieszkalnego w całości stanowi cel mieszkaniowy wskazany w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) u.p.d.o.f., a zatem czy może zostać w całości uwzględniona przy obliczeniu dochodu zwolnionego od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.330.2017.2.PP
     ∟W zakresie uwzględnienia wynagrodzenia pośrednika nieruchomości, kosztów depozytu notarialnego jako kosztów odpłatnego zbycia, zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu spłaty ustalonej przy częściowym dziale spadku i zniesieniu współwłasności, wydatkowania części przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na nabycie nowego lokalu mieszkalnego i dodatkowych wydatków związanych z jego nabyciem, na remont z wyłączeniem akcesoriów do malowania oraz na spłatę kredytu jako wydatków na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj