Interpretacje do przepisu
art. 22g ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


36/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22g ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.369.2019.1.KS1
     ∟możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.249.2019.2.ES
     ∟Ustalenie wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/415-950/14-2/19/S/ES
     ∟Ustalenie wartości początkowej środka trwałego.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.408.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.394.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.403.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.395.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.393.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.87.2017.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu, który stanowi prawa ze zgłoszeń znaków towarowych do rejestracji dokonanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dla celów amortyzacji podatkowej

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.61.2017.SG
     ∟w zakresie ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu, który stanowi m.in. prawa ochronne na znaki towarowe udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa z rejestracji unijnych znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dla celów amortyzacji podatkowej

2017.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.966.2016.1.DR
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej lokalu mieszkalnego, możliwości zaliczenia odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego do kosztów uzyskania przychodu od momentu oddania lokalu w najem oraz ustalenia daty oddania lokalu mieszkalnego do używania.

2016.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.860.2016.1.JŁ
     ∟Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, które zostały naliczone i wpłacone do dnia przekazania lokalu mieszkalnego do wynajmu oraz wszystkie koszty z aktu notarialnego kupna wspomnianego lokalu, tj. taksa notarialna, podatek VAT od taksy notarialnej, podatek od czynności cywilnoprawnych (2% od kwoty nabycia), podatek od czynności cywilnoprawnych od hipoteki, koszty sądowe w sprawach cywilnych za wpis hipoteki oraz założenie księgi wieczystej, powiększają wartość początkową środka trwałego?

2014.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-950/14-2/ES
     ∟W przedmiotowej sprawie wartość początkową nieruchomości należy ustalić zgodnie z treścią art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wg ceny nabycia. Cenę zakupu każdej z działek należy ustalić w takiej proporcji, w jakiej jej powierzchnia wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej pozostaje w stosunku do ogólnej powierzchni działki. Przy wyliczaniu wartości początkowej każdej działki należy ponadto uwzględnić wyliczoną proporcjonalnie część wydatków poniesionych przed oddaniem działek do używania, a zwiększających ich wartość.

2014.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-819/14-4/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej nabytego prawa oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego prawa.

2014.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-821/14-4/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej nabytego prawa oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego prawa.

2014.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-820/14-4/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej nabytego prawa oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego prawa.

2014.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-822/14-4/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej nabytego prawa oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego prawa.

2014.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-187/14-2/ES
     ∟wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej nieruchomości.

2014.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1207/13-2/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środka trwałego.

2013.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1278/12/KB
     ∟różnice kursowe związane z zakupem środka trwałego, kurs faktycznie zastosowany

2012.04.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-37/12/MMa
     ∟W jaki sposób dokonać rozliczenia wszystkich kosztów poniesionych na przysposobienie lokalu do wynajmu i rozliczenie ich przez zastosowanie amortyzacji indywidualnej oraz część z nakładów rozliczenie na zasadzie kosztów bezpośrednich? Mianowicie w akcie darowizny nie zapisano wartości rozdzielnej gruntów oraz domu. Uniemożliwia to bezpośrednie ustalenie wartości początkowej środka trwałego celem jego amortyzacji wykorzystując stawkę indywidualną amortyzacji na poziomie 10%. Wnioskodawczyni nie ma możliwości zmiany treści powyższej darowizny. Zastosowanie metody amortyzacji uproszczonej dla podatnika jest mniej korzystne z uwagi na poniesienie dosyć wysokich kosztów przysposobienia lokalu do wynajmu w kwocie około 30.000 zł. Dodatkowo od miesiąca lutego podatni...

2010.05.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-108/10/AD
     ∟1. Ustalenie wartości początkowej praw do zarejestrowanych znaków towarowych wchodzących w skład wnoszonego do spółki komandytowej przedsiębiorstwa.2. Odpisy amortyzacyjne od znaków towarowych jako koszt uzyskania przychodów dla spółki komandytowej.

2010.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1009/09/MR
     ∟Korygowanie wartości początkowej środka trwałego o różnice kursowe.

2007.08.29 - Urząd Skarbowy Łódź-Widzew - IX-005/215/Z/K/2007
     ∟Jak wynika ze złożonego wniosku, podatnik zamierza kupić mieszkanie w nowo wybudowanym budynku i przeznaczyć je na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej – biuro firmowe. Poruszając kwestie podatku VAT, jednocześnie uważa, iż przysługuje mu prawo do zaliczenia poniesionych wydatków oraz naliczania miesięcznej amortyzacji do kosztu uzyskania przychodów. Odnosząc się do powyższej kwestii Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew stwierdza co następuje: W zakresie kosztów uzyskania przychodów Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła prz...

2007.06.14 - Urząd Skarbowy w Zgierzu - I-1/415/15/07
     ∟Czy opłata za studia podyplomowe może być kosztem uzyskania przychodu, jeżeli została poniesiona przed rozpoczęciem działalności gospodarczej ?Czy dla amortyzacji lokalu mieszkalnego można przyjąć indywidualną stawkę amortyzacji w wysokości 10% z tytułu wprowadzenia po raz pierwszy do ewidencji ? Pismem z dnia 19.03.2007r., zwróciła sie Pani z prośbą o udzielnie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w lipcu bieżącego roku zamierza Pani rozpocząć działalność gospodarczą, która będzie polegała na badaniu psychologicznym kierowców i kandydatów na kierowców. Warunkiem koniecznym i niezbędnym jest ukończenie podyplomowych studiów w...

2007.03.07 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie - P2/415-2/06
     ∟Czy można wprowadzić do ewidencji środków trwałych i amortyzować samochód według podanej przez podatnika ceny oraz czy należy odkupywać udziały męża w posiadanym samochodzie, biorąc pod uwagę fakt, że samochód ten został nabyty w czasie trwania związku małżeńskiego (wspólność majątkowa) przed wprowadzeniem ww. samochodu do ewidencji środków trwałych ?

2006.04.07 - Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze - PD/415-62/06/R1
     ∟Czy przy nieruchomości amortyzowanej metodą uproszczoną, wydatki związane z wymianą ogrzewania i remontem dachu przekraczające 3.500 zł można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?

2005.07.29 - Urząd Skarbowy w Kościanie - PD/415-20/05
     ∟Czy odsetki od kredytu bankowego uzyskanego na remont i rozbudowę budynku mieszkalnego, stanowią koszt uzyskania przychodu z tytułu najmu znajdujących się w nim lokali? Wnioskodawca - osoba fizyczna nieprowadząca pozarolniczej działalności gospodarczej - jest właścicielem budynku mieszkalnego, który dzięki środkom z uzyskanego kredytu bankowego został rozbudowany i wyremontowany. W budynku znajdują się lokale, które przeznaczone są wyłącznie na wynajem jak i pod działalność gospodarczą. Wnioskodawca w całym 2004 roku z tytułu wynajmu uzyskiwał przychody opodatkowane na zasadach ogólnych. Budynek nie został ujęty w ewidencji środków trwałych, wnioskodawca zam...

2005.03.25 - Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik - PB415/5/05/PK
     ∟Czy do powierzchni użytkowej przyjętej do celów amortyzacji przyjmuje się powierzchnię poza lokalami?

2004.08.04 - Urząd Skarbowy w Będzinie - IIPDF/415-16/2004
     ∟Czy wycena budynku mieszkalnego dokonana przez PZU może stanowić podstawę do przyjęcia nowej wartości środka trwałego dla potrzeb amortyzacji? Zgodnie z przepisem art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,maszyny, urządzenia i środki transportu,inne przedmiotyo przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywa...

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj