Interpretacje do przepisu
art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1752/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.967.2018.2.RSZ
     ∟w zakresie: - opodatkowania podatkiem VAT otrzymywanych przez Gminę obowiązkowych wpłat od Mieszkańców za świadczone przez Gminę na ich rzecz usługi oraz podstawy opodatkowania (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1), - opodatkowania dotacji (dofinansowania) otrzymanej przez Gminę z tytułu realizacji usługi polegającej na instalacji kolektorów solarnych (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2), - zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanych od podwykonawców usług montażu instalacji solarnych (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 3), - określenia stawki podatku VAT dla czynności montażu instalacji solarnych (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 4), - braku opodatkowania czynności nieodpłatnego użyczenia mieszkańcom instalacji solarnych podczas okresu trwałości projektu oraz przeniesienia własności instalacji solarnych przez Gminę na rzecz uczestników projektu po upływie okresu trwałości projektu (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 5), - prawa do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 6).

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.38.2019.2.MR
     ∟- Zaliczenia do podstawy opodatkowania wyłącznie wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców z tytułu świadczenia przez Gminę na rzecz Mieszkańców Usług; - Zaliczenia do podstawy opodatkowania wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców oraz kwoty otrzymanego dofinansowania z tytułu świadczenia przez Gminę na rzecz Mieszkańców Usług i wyliczenia metodą „w stu”; - Braku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług nabywanych od Wykonawców POŚ.

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.16.2019.2.AW
     ∟Stawka podatku, podstawa opodatkowania, odwrotne obciążenia, prawo do odliczenia w związku z wykonaniem POŚ.

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.793.2018.3.KOM
     ∟ Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na usługę rekultywacji gruntu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi.

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.784.2018.2.KBR
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego oraz sposób udoku-mentowania należności z tytułu świadczenia usług na rzecz Uczest-ników biznesowych oraz korekty rozliczeń pomiędzy Uczestnikami biznesowymi a Fundacją powstałych po zakończeniu zbiórki na Fundusz.

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.10.2019.1.PS
     ∟Brak opodatkowania otrzymanego dofinansowania na realizację projektu.

2019.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.5.2019.2.DC
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w przypadku wniesienia aportu w postaci Nieruchomości do Spółki komandytowej oraz prawa do pomniejszenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej wniesienie do Spółki komandytowej aportu.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.20.2019.1.AW
     ∟- Uznanie za obrót dotacji otrzymanej na realizację projektów - Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania ww. dotacji - Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektów - Sposób dokumentowania świadczonych usług

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.16.2019.1.RR
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.842.2018.5.KM
     ∟określenie podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży realizowanej w ramach programu lojalnościowego

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.879.2018.2.RSZ
     ∟w zakresie: -opodatkowania podatkiem VAT otrzymywanych przez Gminę wpłat od Mieszkańców za świadczone przez Gminę na ich rzecz usługi, -stawki podatku dla świadczenia wykonywanego przez Gminę na rzecz Mieszkańców oraz momentu powstania dla Gminy obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania przez Gminę wpłat od Mieszkańców za świadczone przez Gminę na ich rzecz usługi, dokonywanych przed wykonaniem tych usług, -braku obowiązku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT przekazania Mieszkańcom własności Instalacji wraz z upływem okresu trwania Umów, -ustalenia, czy na Gminie ciąży obowiązek dokumentowania fakturą VAT oraz ewidencjonowania na kasie rejestrującej otrzymywanego wynagrodzenia, o którym mowa w pytaniu 1 lub świadczonych przez Gminę usług, -podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców, -podstawy opodatkowania w przypadku dofinansowania otrzymanego od instytucji dofinansowującej, -stawki podatku VAT jaką należy zastosować do dofinansowania otrzymanego od instytucji dofinansowującej i momentu powstania dla Gminy obowiązku podatkowego z tego tytułu, -pełnego prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zakupem i montażem Instalacji, -obowiązku rozliczenia przez Gminę w drodze odwrotnego obciążenia VAT z tytułu nabycia od Wykonawcy usług związanych z zakupem i montażem Instalacji.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.834.2018.2.AK
     ∟Opodatkowanie zbycia nieruchomości.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.937.2018.2.RG
     ∟zaliczenie do podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców wyłącznie wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców przewidzianych w umowach, zaliczenie do podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców przewidzianych w umowach oraz kwoty otrzymanego dofinansowania w związku z realizacją projektu.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.935.2018.4.NK
     ∟Czynność sprzedaży nieruchomości w części dotyczącej działki zabudowanej bądź wniesienia aportu do spółki komandytowej będzie częściowo podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy przyjąć, że Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do zwolnienia od podatku dostawy budynku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, jednakże – z uwagi na rozstrzygnięcie w zakresie pytania numer 1 – zwolnienie to będzie przysługiwało od tej części, która była przedmiotem wynajmu.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.748.2018.3.AK
     ∟Przedmiotowa dotacja stanowi pokrycie ceny usług a więc będzie dotacją bezpośrednio wpływającą na wartość świadczonych usług i będzie zwiększać podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.1.2019.1.AS
     ∟prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku VAT należnego z tytułu wypłaty premii oraz ustalenia momentu dokonania ww. obniżenia

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.13.2019.1.AKR
     ∟Dokumentowanie udzielonych bonusów pieniężnych, obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego związanego z wypłatą bonusu pieniężnego.

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.946.2018.2.ŻR
     ∟zaliczenie do podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców wyłącznie wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców przewidzianych w umowach, zaliczenie do podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców przewidzianych w umowach oraz kwoty otrzymanego dofinansowania w związku z realizacją projektu.

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP2/4512-1087/15/19-S/DM
     ∟Brak opodatkowania dotacji, brak opodatkowania czynności przekazania elementów autorskich na rzecz Skarbu Państwa oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu.

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP2/4512-1086/15/19-S/DM
     ∟Brak opodatkowania dotacji.

2019.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.816.2018.2.JO
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zaliczenia do podstawy opodatkowania wyłącznie wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców z tytułu świadczenia przez Miasto na rzecz Mieszkańców usługi instalacji kotłów gazowych oraz w zakresie zaliczenia do podstawy opodatkowania wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców oraz kwoty otrzymanego dofinansowania z tytułu świadczenia przez Miasto na rzecz Mieszkańców usługi instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów c.o. i wyliczenia metodą „w stu”.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.51.2019.1.JG
     ∟określenie momentu uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus przez Klienta

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.7.2019.1.RS
     ∟W zakresie terminu rozliczenia faktur korygujących podatek naliczony in minus.

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.449.2018.3.JS
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem aportu niepieniężnego do spółki zależnej, tj. ustalenia: - wysokości przychodu z tytułu transakcji wniesienia aportem wkładu niepieniężnego w wartości netto (pytanie Nr 1), - że wartość należnego podatku od towarów i usług (VAT) nie będzie stanowiła przychodu podatkowego (pytanie Nr 2).

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.763.2018.2.MMA
     ∟Opodatkowania sprzedaży Nieruchomości według stawki podatku VAT w wysokości 23% oraz prawa Kupującego do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabyciu Nieruchomości.

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.868.2018.1.RK
     ∟Podstawa opodatkowania dla usług najmu na cele krótkotrwałego zakwaterowania

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.750.2018.1.BS
     ∟Obowiązek wystawienia dodatkowej faktury bądź skorygowania pierwotnej faktury w przypadku zakończenia oraz w przypadku przedłużenia umowy leasingu finansowego.

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP3/4512-297/15-6/18-S/OS
     ∟Stawka/podstawa opodatkowania.

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.929.2018.2.AB
     ∟zwolnienie z podatku VAT dostawy prawa użytkowania wieczystego działek zabudowanych halą magazynową z zapleczem biurowym, parkingiem zewnętrznym oraz budynkiem ochrony.

2019.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.716.2018.2.KS
     ∟Podatek od towarów i usług jest w zakresie zaliczenia do podstawy opodatkowania wyłącznie wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców z tytułu świadczenia przez Miasto na rzecz Mieszkańców usługi instalacji kotłów gazowych oraz w zakresie zaliczenia do podstawy opodatkowania wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców oraz kwoty otrzymanego dofinansowania z tytułu świadczenia przez Miasto na rzecz Mieszkańców usługi instalacji kotłów gazowych i wyliczenia metodą „w stu”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj