Interpretacje do przepisu
art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1752/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.639.2019.1.AZ
     ∟określenia momentu otrzymania faktury elektronicznej korygującej przez klienta Spółki jako daty wysłania korespondencji elektronicznej, w tym również w przypadku w którym wysłanie korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą elektroniczną korygującą oraz uzyskanie potwierdzenia otrzymania tej faktury korygującej przez klienta mają miejsce w różnych okresach rozliczeniowych oraz określenia momentu, w którym Spółka jest uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania (a tym samym również VAT należnego) wynikającej z faktury elektronicznej korygującej umieszczonej na dedykowanej platformie internetowej, na indywidualnym koncie danego klienta.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.490.2019.2.AJ
     ∟Dostawa działek gruntu niezabudowanego korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Natomiast dostawa grunt zabudowanego korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ nastąpiło po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia. Wnioskodawca ma prawo do wystawienia faktur korygujących do faktur dokumentujących dostawy działek dokonaną wcześniej.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.529.2019.2.AD
     ∟Dotyczy braku opodatkowania otrzymanej dotacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.539.2019.2.MH
     ∟zaliczenia do podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców wyłącznie wpłat otrzymanych od Mieszkańców w związku z realizacją projektu zaliczenia do podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców wpłat otrzymanych od Mieszkańców oraz kwoty otrzymanego dofinansowania w związku z realizacją ww. projektu

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.573.2019.2.APR
     ∟Podstawa opodatkowania usług świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców oraz sposób wyliczenia podatku należnego.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.397.2019.1.OA
     ∟Opodatkowanie sprzedaży Nieruchomości, zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dostawy Nieruchomości oraz możliwości wyboru opcji opodatkowania ww. dostawy na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego, zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.654.2019.1.ASZ
     ∟brak opodatkowania otrzymanego dofinansowania za pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.526.2019.2.AJ
     ∟Zwolnienie od podatku usług najmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe osób fizycznych oraz pracowników podmiotu gospodarczego, zwolnienia od podatku usług najmu lokali mieszkalnych na rzecz innych podmiotów gospodarczych na cele prowadzenia działalności gospodarczej oraz uznanie, że opłaty przenoszone na najemcę nie stanowią podstawy opodatkowania na podstawie art. 29 ust. 7 pkt 3 ustawy.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.169.2019.4.MZ
     ∟Czy Zainteresowany niebędący stroną postępowania – jako kupujący – zobowiązany będzie do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży Nieruchomości?

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.463.2019.4.AD
     ∟Dotyczy braku wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienia od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.646.2019.1.AJ
     ∟Sposób opodatkowania dostawy okularów korekcyjnych, okularów korekcyjnych przyciemnianych oraz okularów nie korekcyjnych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów (okularów, opraw, szkieł) wydawanych w ramach gwarancji rozszerzonej oraz braku ich opodatkowania

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.487.2019.1.ICZ
     ∟interpretacji: Podstawa opodatkowania otrzymanej kwoty dofinansowania w zamian za wykonanie remontu, przebudowy i wymiany części wyposażenia salonu i serwisu.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.529.2019.1.KO
     ∟w zakresie: - zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości nabytych wcześniej od osób fizycznych bez podatku VAT, gdzie wydatki na nakłady dotyczące nieruchomości nie przekroczą 30% ceny zakupu nieruchomości, - prawa do odliczenia VAT od wydatków na nakłady dotyczące nieruchomości, jeżeli wydatki na nakłady nie przekroczą 30% ceny zakupu nieruchomości.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.375.2019.2.SS
     ∟Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.277.2019.4.BD
     ∟Czy Transakcja będzie podlegała opodatkowani podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.475.2019.2.JM
     ∟1. Brak obowiązku korekty podatku naliczonego w przypadku likwidacji środka trwałego. 2. Podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży lub zezłomowania środka trwałego lub poszczególnych składników.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.524.2019.4.SR
     ∟zastosowanie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. (regulujących zagadnienie związane z bonami) do usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach produktu S na podstawie kart przedpłaconych z kodem sprzedanych przez spółkę B na rzecz spółki C w oparciu o umowę z dnia 31 grudnia 2018 r. oraz określenie momentu powstania obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy w związku ze świadczeniem usług w ramach produktu S.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.311.2019.1.PJ
     ∟Kar umownych, o których mowa w opisie stanu faktycznego nie można uznać za kwoty nieuwzględniane bądź odejmowane od podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, o których mowa w art. 29a ust. 7 i 10 ustawy o VAT.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.341.2019.1.SS
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących w związku z uzyskaniem potwierdzenia otrzymania faktur korygujących przez Kontrahenta.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.657.2019.1.MS
     ∟Podstawa opodatkowania dla usług świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców w związku z otrzymaniem dotacji.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.437.2019.3.AM
     ∟w zakresie opodatkowania i udokumentowania fakturą części kwoty stanowiącej opłatę za prawo użytkowania wieczystego działek gruntowych oraz prawa do odliczenia podatku VAT przez nabywcę tej opłaty

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.409.2019.2.PM
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu, podstawy opodatkowania, momentu powstania obowiązku, opodatkowanie stawką 23% usługi montażu OZE na budynkach inne niż mieszkalne oraz 8% na budynkach mieszkalnych oraz prawa do odliczenia lub zwrotu VAT wynikającego z faktur.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.517.2019.2.KM
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.496.2019.1.AGW
     ∟Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dostawy zabudowanych działek w zamian za odszkodowanie, prawo do wystawienia faktur korygujących oraz możliwość skorygowania podstawy opodatkowania.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.523.2019.1.AK
     ∟uznanie kwoty dotacji otrzymanej przez Gminę z WFOŚiGW za podstawę opodatkowania, (kwota dotacji jako wartość brutto); prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur z tytułu wydatków związanych z realizacją Zadania; zastosowanie do usług usuwania azbestu stawki podatku VAT w wysokości 8%

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.343.2019.2.SJ
     ∟Podstawa opodatkowania z tytułu świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców, zaliczenia do podstawy opodatkowania wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców oraz kwoty otrzymanego dofinansowania pomniejszonych o kwotę podatku należnego oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanego dofinansowania.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.351.2019.2.MJ
     ∟Określenie podstawy opodatkowania dla świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców, a także zaliczenie do podstawy opodatkowania wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców oraz kwoty dofinansowania wyliczonej metodą „w stu”.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.380.2019.2.AK
     ∟Zaliczenie do podstawy opodatkowania wyłącznie wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców z tytułu świadczenia przez Gminę na rzecz Mieszkańców Usług oraz zaliczenie do podstawy opodatkowania wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców oraz kwoty otrzymanego dofinansowania z tytułu świadczenia przez Gminę na rzecz Mieszkańców Usług i wyliczenia metodą „w stu”.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.357.2019.1.RMA
     ∟Korekta podatku należnego poprzez anulowanie wystawionych faktur VAT.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.457.2019.1.KW
     ∟w zakresie: opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez Gminę czynności na rzecz mieszkańców według stawki podatku VAT w wysokości 8%, prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, uznania za podstawę opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług oczyszczania ścieków za pomocą POŚ kwoty wynagrodzenia ustalonej w zawartej umowie z mieszkańcem, pomniejszonej o kwotę VAT należnego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj