Interpretacje do przepisu
art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1752/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.354.2018.2.PS
     ∟Brak opodatkowania otrzymanego dofinansowania; prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z nabyciem i montażem instalacji oraz brak obowiązku rozliczenia podatku naliczonego w drodze odwrotnego obciążenia.

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.246.2018.2.MPE
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy nieruchomości.

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.270.2018.2.KC
     ∟W zakresie uznania kaucji za należność na poczet usługi oraz obowiązku zaewidencjonowania na kasie fiskalnej.

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.144.2018.1.JŻ
     ∟- określenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1), - uznanie dokonywanych transakcji za wewnątrzzakładowe przemieszczenie własnych towarów oraz dostawy krajowe (pytanie oznaczone we wniosku nr 2), - złożenie deklaracji oraz sposobu opodatkowania dostaw krajowych (pytanie oznaczone we wniosku nr 3), - prawo do odliczenia podatku naliczonego przy dostawie towarów za okresy od 1 kwietnia 2013 r. (pytanie oznaczone we wniosku nr 5), - obowiązek skorygowania transakcji dostawy towarów rozpoznanych jako WNT (pytanie oznaczone we wniosku nr 6), - możliwość dokonania korekty rozliczeń poprzez wykazanie podatku należnego i naliczonego w związku z dokonywanymi dostawami, dla których podatnikiem jest nabywca (pytanie oznaczone we wniosku nr 7),

2018.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.282.2018.2.DC
     ∟- Podstawa opodatkowania w przypadku wynagrodzenia otrzymanego od Mieszkańców w zamian za świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców;- Opodatkowanie podatkiem VAT przekazania Instalacji do korzystania przez Mieszkańców w okresie trwania Umów;- Opodatkowania podatkiem VAT przekazania Mieszkańcom własności Instalacji wraz z upływem okresu trwania Umów;- Obowiązku rozliczenia przez Gminę w drodze odwrotnego obciążenia z tytułu nabycia od Wykonawcy usług związanych z zakupem i montażem Instalacji.

2018.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.154.2018.1.JN
     ∟Prawidłowe rozliczenia faktur korygujących wystawionych przez kontrahentów.

2018.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.219.2018.2.KR
     ∟Opodatkowanie otrzymanej dotacji.

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.209.2018.1.JF
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z samochodem, którego sprzedaż zostanie opodatkowana z zastosowaniem procedury VAT marża

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP4/443-628/14/18-S/EWW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie nie uznania dokonanych w ramach umowy komisu wydań akcesoriów komisantowi przez komitenta za WNT na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy VAT.

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.186.2018.2.AKO
     ∟Skutki podatkowe świadczenia planowanej Usługi refinansowania, której elementem będzie przenoszenie Portfeli wierzytelności hipotecznych do Banku hipotecznego.

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.143.2018.1.AKO
     ∟Uznanie przeniesienia własności Przedmiotów Zabezpieczenia w wykonaniu umów ustanawiających Zabezpieczenia za czynność podlegającą opodatkowaniu jako odpłatna dostawa towarów, określenie dla tej transakcji podstawy opodatkowania oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego lub do zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.218.2018.3.RD
     ∟Czy podstawą opodatkowania dla świadczonych przez Gminę Usług jest / będzie wyłącznie kwota wynagrodzenia ustalona w Umowach, pomniejszona o kwotę podatku należnego?

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.169.2018.2.SM
     ∟Uznanie składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenie transakcji zbycia w oparciu o art. 6 pkt 1 ustawy.

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.146.2018.2.AS
     ∟Opodatkowanie opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi którymi obciążany jest właściciel gminnych lokali usługowych

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.129.2018.1.AZ
     ∟uznanie otrzymanej dotacji za niestanowiącą podstawy opodatkowania i tym samym niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.113.2018.2.SM
     ∟określenia podstawy opodatkowania dla usług świadczonych przez Gminę w związku z realizacją projektów

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.176.2018.1.AW
     ∟Udokumentowanie rabatów pośrednich, prawo oraz moment do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego.

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.252.2018.2.PR
     ∟Opodatkowanie czynności wymiany walut oraz określenie podstawy opodatkowania z tytułu czynności wymiany walut.

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.193.2018.2.AGW
     ∟Uznanie czynności wniesienia aportem prawa ochronnego do znaku towarowego do Spółki komandytowej za czynność podlegającą opodatkowaniu oraz podstawy opodatkowania tej czynności.

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.182.2018.1.PSZ
     ∟Czy w związku z otrzymaną od spółki komandytowej zapłatą stanowiącą równowartość kwoty podatku VAT z faktury dokumentującej wniesienie znaku towarowego, zostanie rozpoznany u Wnioskodawcy (wystawcy faktury) przychód podlegający opodatkowaniu?

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.149.2018.1.BS
     ∟Określenie momentu, w którym Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w związku z wystawieniem faktury korygującej.

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.142.2018.1.AKO
     ∟Uznanie opisanej transakcji związanej z wierzytelnościami za świadczenie usług, zastosowanie zwolnienia od podatku do świadczonej usługi oraz ustalenie dla niej podstawy opodatkowania.

2018.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.208.2018.1.KO
     ∟w zakresie podstawy opodatkowania usługi, która będzie wykonywana przez Gminę na rzecz Mieszkańców

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.199.2018.1.JS
     ∟stawki podatku VAT dla dostawy mediów w związku ze świadczeniem usług najmu

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.123.2018.2.AT
     ∟Opodatkowanie pomocy finansowej otrzymanej na realizację inwestycji.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.134.2018.1.BS
     ∟Rabaty pośrednie

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.90.2018.1.RW
     ∟Obniżenie podatku VAT należnego w związku z wyrokiem NSA.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.103.2018.2.SJ
     ∟Określenie podstawy opodatkowania z tytułu czynności wykonywanych w związku z realizacją Projektu oraz stawka podatku dla czynności wykonywanych w związku z realizacją Projektu.

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.133.2018.2.SM
     ∟w zakresie opodatkowania dofinansowania otrzymanego przez Gminę w związku z realizacją zadania

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.96.2018.3.KBR
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT, opodatkowania podatkiem VAT wywłaszczenia nieruchomości w zamian za odszkodowanie oraz określenia daty transakcji oraz terminu powstania obowiązku podatkowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj