Interpretacje do przepisu
art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1752/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.465.2019.2.EG
     ∟zaliczenie do podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców wyłącznie wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców przewidzianych w umowach, zaliczenie do podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców przewidzianych w umowach oraz kwoty otrzymanego dofinansowania w związku z realizacją projektu.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.357.2019.2.JKU
     ∟1) ustalenie, czy odpłatny montaż instalacji odnawialnych źródeł energii OZE, a następnie przekazanie przez Gminę prawa własności instalacji odnawialnych źródeł energii na rzecz mieszkańców po 5 latach od zakończenia projektu, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz ustalenia stawki podatkowej dla tej czynności (część pytania oznaczonego we wniosku nr 1),2) wskazanie podstawy opodatkowania dla ww. czynności (część pytania oznaczonego we wniosku nr 1), 3) prawo do odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku naliczonego VAT w całości (100%) wynikającego z faktur zakupu związanych z realizacją projektu (pytanie oznaczone we wniosku nr 2),4) moment powstania obowiązku podatkowego przy wliczeniu do podstawy opodatkowania wkładu własnego Gminy (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.413.2019.1.JB
     ∟- określenie stawki podatku od towarów i usług w przypadku zawarcia umowy najmu na cele krótkotrwałego zakwaterowania; - uznanie Operatora za odbiorcę usług najmu na cele krótkotrwałego zakwaterowania w przypadku zawarcia tzw. umowy o współpracę.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.340.2019.2.MW
     ∟Zaliczenie do podstawy opodatkowania wyłącznie wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców z tytułu świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców oraz zaliczenie do podstawy opodatkowania wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców oraz kwoty otrzymanego dofinansowania wyliczonych metodą „w stu”.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.322.2019.3.PC
     ∟Czy w przypadkach wskazanych w opisie przedstawionego powyżej stanu faktycznego Spółka ma prawo zaliczyć całą wartość podatku u źródła do kosztów uzyskania przychodu?

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.414.2019.2.EK
     ∟Prawo do złożenia korekty deklaracji praz opodatkowanie otrzymanej dotacji.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.386.2019.2.KS
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług transportowych, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu ww. usług oraz termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu ww. usług.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.586.2019.1.MGO
     ∟Opodatkowanie dofinansowania na wykonanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu, prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych przez Gminę w związku z usuwaniem azbestu.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.297.2019.1.JG
     ∟Sposób określenia podstawy opodatkowania z tytułu nabycia przez klientów towarów w zamian za wydany nieodpłatnie Bon różnego przeznaczenia MPV w przypadku, gdy wartość Bonu jest równa lub wyższa od sumy wartości nabywanych towarów, jak również w przypadku, gdy wartość Bonu jest niższa od sumy wartości nabywanych towarów

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.438.2019.3.ASZ
     ∟nieuznanie Sprzedającego 1 za podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 w związku z planowaną transakcją sprzedaży udziałów Nieruchomości 1 oraz opodatkowanie podatkiem VAT ww. transakcji sprzedaży udziałów Nieruchomości 1, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu różnicy podatku naliczonego w związku z nabyciem ww. udziałów Nieruchomości 1 przez Wnioskodawcę.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.418.2019.3.BJ
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz opodatkowanie sprzedaży działki przeznaczonej pod zabudowę.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.501.2019.1.DM
     ∟Podstawa opodatkowania w przypadku świadczenia usług na rzecz mieszkańców, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zakupem i montażem instalacji na rzecz mieszkańców oraz brak obowiązku rozliczenia podatku w drodze odwrotnego obciążenia.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.473.2019.1.AK
     ∟ustalanie podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz kalkulacja współczynnika struktury sprzedaży w odniesieniu do uzyskiwanych przychodów z tytułu: odsetek od rezerwy obowiązkowej oraz depozytów utrzymywanych na rachunku w NBP; odsetek z tytułu środków pieniężnych utrzymywanych na rachunkach nostro; z depozytów międzybankowych oraz odsetek, opłat karnych, kar umownych i odszkodowań za bezumowne korzystanie z majątku alokowanego do Oddziału, a także monitów i upomnień

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.437.2019.2.ALN
     ∟Opodatkowanie, dotacja, stawka– instalacje solarne

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.417.2019.3.AP
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz możliwości rezygnacji z tego zwolnienia.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.435.2019.2.ICZ
     ∟Obowiązek zmniejszenia przez Spółkę kwoty podatku VAT naliczonego, w okresie, w którym otrzymała fakturę korygującą, zgodnie z dyspozycją art. 86a ust. 19a ustawy o VAT.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.390.2019.2.AW
     ∟Podstawa opodatkowania oraz metoda "w stu" dla otrzymanej dotacji i wkładu własnego.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.398.2019.1.AM
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od czynności polegających na naprawie/odtworzeniu uszkodzonego podczas robót wiertniczych sprzętu oraz fakturowania części świadczeń na podmioty biorące udział we wspólnym przedsięwzięciu.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.286.2019.2.MW
     ∟- ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu otrzymanego dofinansowania; - udokumentowanie otrzymanego dofinansowania; - prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących nabycia towarów i usług związanych z realizowanym projektem.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.403.2019.2.JŻ
     ∟Podstawa opodatkowania dla importu usług.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.680.2018.10.KB
     ∟Prawo do wystawienia faktur korygujących oraz termin obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem faktur korygujących.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.322.2019.1.EN
     ∟W przypadku sprzedaży kart podarunkowych, Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w sprzedaży pomiędzy Wydawcami (a więc dostawcami towarów lub usług), Partnerem a ostatecznymi nabywcami (Klientami). Odbiorcą usług pośrednictwa świadczonych przez Wnioskodawcę jest Partner, bowiem to on uzyskuje korzyści z tytułu sprzedaży kart podarunkowych. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnioskodawcę na rzecz Klienta kart podarunkowych nie stanowi u niego dostawy towarów ani świadczenia usług i nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W opisanej sytuacji przedmiotem opodatkowania są usługi pośrednictwa świadczone na rzecz Partnera, za które Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w postaci prowizji. Zatem, kwota ta stanowi w istocie zapłatę (wynagrodzenie) za wykonaną usługę, tj. za pośrednictwo w sprzedaży kart podarunkowych. W konsekwencji, podstawą opodatkowania z tytułu świadczenia usług pośrednictwa zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, jest kwota prowizji jaką otrzyma Wnioskodawca od Partnera w związku z wykonaniem na jego rzecz usługi pośrednictwa, pomniejszona o kwotę podatku. Wnioskodawca nie ma/nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kart podarunkowych jednego przeznaczenia dokonywanej w imieniu i na rzecz innych podatników (Wydawców). Wnioskodawca nie jest/nie będzie zobowiązany ewidencjonować na kasie rejestrującej odpłatnego wydania osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym kart podarunkowych różnego przeznaczenia.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.368.2019.1.KBR
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia.

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.246.2019.1.PJ
     ∟- W odniesieniu do otrzymanych od dostawców faktur dokumentujących dostawy krajowe zasadne jest wykazywanie faktur korygujących in minus w rozliczeniu za okres ich otrzymania przez nabywcę. - Spółka może dokonać odliczenia podatku VAT z faktury korygującej in plus dotyczącej transakcji krajowej, dla której obowiązek podatkowy powstał w poprzednich okresach rozliczeniowych, w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzyma taką fakturę korygującą, bądź w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. - O ile przyczyny dotyczące korekt w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (in plus, in minus) były znane w momencie wystawienia faktur pierwotnych, kwoty wynikające z otrzymanych przez Spółkę faktur korygujących powinny zostać rozliczone w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy. - Natomiast w przypadku, gdy przyczyny korekt nie istniały w momencie wystawienia faktur pierwotnych korekty faktur winny być rozliczone w momencie ich otrzymania

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.422.2019.2.APR
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz możliwość rezygnacji z tego zwolnienia.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.447.2019.2.AT
     ∟Opodatkowanie usług polegających na umożliwieniu udziału (aktywnego) w rozgrywkach e-sportowych.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.335.2019.2.IP
     ∟Stwierdzenie, czy otrzymana dotacja oraz otrzymane darowizny stanowią podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 29a ustawy oraz czy powinny być wliczane do limitu zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.266.2019.2.MMA
     ∟Stawka podatku dla dostawy produktu (nawóz) oraz obowiązku korekty dotychczasowej sprzedaży Produktu.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.553.2019.1.BK
     ∟Czy podstawę opodatkowania w przypadku świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców będzie stanowiło wyłącznie otrzymane od Mieszkańców wynagrodzenie przewidziane w Umowach, pomniejszone o kwotę podatku należnego?

2019.08.23 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP8.8101.19.2019.IDG
     ∟Opodatkowanie czynności przeniesienia praw do znaków towarowych i środków pieniężnych, określenia podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj