Interpretacje do przepisu
art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5860/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.227.2019.2.KK
     ∟zwolnienia od podatku dochodu ze sprzedaży nieruchomości leśnej

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.168.2019.1.DJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości - umowa deweloperska.

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.139.2019.2.KK
     ∟Czy nabycie lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni posiada lokal mieszkalny, korzysta ze zwolnienia wymienionego art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.170.2019.3.LS
     ∟Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że wydatkowanie przez Wnioskodawczynię środków uzyskanych z planowanej sprzedaży mieszkania, w wymaganym ww. przepisami terminie na zakup nowej nieruchomości (wkład własny), w której Wnioskodawczyni będzie realizować własne cele mieszkaniowe, można uznać za własny cel mieszkaniowy, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co uprawnia Wnioskodawczynię do zastosowania zwolnienia z opodatkowania wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 tejże ustawy.

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.218.2019.2.AD
     ∟Czy połowę kwoty zakupu nieruchomości wraz z połową kosztów notarialnych (nastąpiła ona w momencie obowiązywania rozdzielności majątkowej z mężem) mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.242.2019.1.AW
     ∟Jeżeli darowane Wnioskodawczyni mieszkanie zostanie przez nią sprzedane, a następnie cała kwota ze sprzedaży zostanie przeznaczona na zakup nowego mieszkania we współwłasności z mężem, to czy Wnioskodawczyni będzie musiała uiścić podatek dochodowy od sprzedaży darowanego jej mieszkania? Jeżeli Wnioskodawczyni nie zdąży sprzedać darowanego jej mieszkania przed kupnem nowego mieszkania i weźmie z mężem kredyt na kupno nowego mieszkania (we współwłasności), a po sprzedaży darowanego jej mieszkania całą kwotę przeznaczy na częściowe spłacenie zaciągniętego kredytu, to czy będzie zwolniona z podatku dochodowego od sprzedaży darowanego jej mieszkania?

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.187.2019.2.MD
     ∟Prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w przypadku najmu mieszkania

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.184.2019.1.MKA
     ∟Czy wartość niespłaconej pożyczki oraz kwota stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości a kwotą umorzonego zobowiązania mogą stanowić koszt uzyskania przychodów.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.152.2019.2.AK
     ∟Zbycie nieruchomości, koszty uzyskania przychodów, remont, spłata kredytu.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.171.2019.2.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.213.2019.2.AKR
     ∟Czy w związku z zakupem domu za pożyczone od osoby fizycznej na ten cel pieniądze z uwagi na problemy ze sprzedażą mieszkania, a następnie sprzedaż mieszkania i przeznaczenie uzyskanej kwoty na zwrot pożyczonych pieniędzy uprawnia Wnioskodawcę i Jego żonę do uzyskania zwolnienia z opodatkowania wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.275.2019.1.KR
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości (mieszkaniu) nabytego w spadku po zmarłej matce w przypadku przeznaczenia przychodu na nabycie od małżonka udziału w nieruchomości stanowiącej jego odrębną własność

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.191.2019.2.PS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - własne cele mieszkaniowe – nabycie lokalu i najem.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.210.2019.2.PP
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.122.2019.1.AA
     ∟Skutki podatkowe wycofania lokalu użytkowego z działalności gospodarczej i przekazanie go na cele osobiste oraz późniejszej sprzedaży tego lokalu.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.174.2019.1.AK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku ze sprzedażą nieruchomości, której udziały zostały nabyte przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny od męża, natomiast wcześniej przed ustanoweniem rozdzielności majątkowej małżeńskiej należały do majątku wspólnego małżonków.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.200.2019.3.DA
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.325.2019.1.AKR
     ∟Czy przychód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę w drodze zniesienia współwłasności udziału 1/4 w prawie własności nieruchomości rolnej stanowiącej działki gruntu nr 117 oraz nr 69, wolny jest od podatku dochodowego, w sytuacji gdy nieruchomości te wchodziły w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 2004 r. o podatku rolnym, a ich odpłatne zbycie nie spowodowało utraty przez nie rolniczego charakteru?

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.203.2019.2.AKR
     ∟Czy przychód uzyskany z tytułu zbycia przez Wnioskodawcę w drodze umowy sprzedaży udziału 1/4 w prawie własności nieruchomości rolnej stanowiącej działki gruntu nr 5, nr 6 oraz nr 12, wolny jest od podatku dochodowego, w sytuacji gdy nieruchomości te wchodziły w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy dnia 15 listopada 2004 r. o podatku rolnym, a ich odpłatne zbycie nie spowodowało utraty przez nie rolniczego charakteru?

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.200.2019.2.MG
     ∟skutków podatkowych zbycia nieruchomości

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.155.2019.2.JK
     ∟Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

2019.05.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.180.2019.3.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.178.2019.2.LZ
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.124.2019.2.ASZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w spadku i dziale spadku; podział i scalenie

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.128.2019.2.PP
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.164.2019.1.AK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w przypadku przeznaczenia środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w spadku po ojcu na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę domu na działce, którą Wnioskodawca nabył w wyniku rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.134.2019.4.MG
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.192.2019.2.AC
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.154.2019.2.PS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - własne cele mieszkaniowe – nabycie lokalu na własne cele z późniejsza darowizną na rzecz córki.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.172.2019.2.MJ
     ∟Czy nabycie ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości, więcej niż jednego lokalu mieszkalnego, spełnia przesłanki przewidziane art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako nabycie na cele mieszkaniowe, w sytuacji, gdy z nabytych lokali korzysta zarówno Wnioskodawczyni, jak i jej rodzina, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj