Interpretacje do przepisu
art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5860/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.237.2019.2.KK
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.248.2019.2.PS
     ∟W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości oraz zwolnienia przedmiotowego.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.193.2019.2.AK
     ∟Czy poniesione przez Wnioskodawczynię na zakup lokalu mieszkalnego wydatki mają charakter wydatków na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., w związku z czym Wnioskodawczyni jest uprawniona do złożenia korekty deklaracji PIT-39 wykazując kwotę zwolnioną od podatku?

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.194.2019.2.AK
     ∟Czy poniesione przez Wnioskodawcę na zakup lokalu mieszkalnego wydatki mają charakter wydatków na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., w związku z czym Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia korekty deklaracji PIT-39 wykazując kwotę zwolnioną od podatku?

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.283.2019.2.MK
     ∟Czy obliczając kwotę dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca może brać pod uwagę środki, jakie pozostały Mu ze sprzedaży darowanej nieruchomości, czy też może posiłkować się własnymi oszczędnościami?

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.239.2019.2.SK
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia prawa do udziału w gospodarstwie rolnym.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.317.2019.1.DA
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości na podstawie umowy dożywocia.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.304.2019.1.SR
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie umowy dożywocia

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.158.2019.2.MM
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.130.2019.3.JS
     ∟Brak źródła przychodu, a tym samym brak zwolnienia przedmiotowego.

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-432/15/19-S/JK
     ∟Sprzedaż nieruchomości – zwolnienie przedmiotowe.

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.149.2019.1.MM
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodu osiągniętego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego, który do czasu zamieszkania będzie wynajmowany.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.269.2019.2.SŻ
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.126.2019.3.AK
     ∟Wskazana przez Wnioskodawczynię kwota nie mieści się w kategorii kosztów wymienionych w art. 22 ust. 6d – jak już wcześniej wskazano, za takie koszty uważa się tylko udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadku i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.152.2019.1.MM
     ∟Zwolnienie przedmiotowe – kwoty płacone deweloperowi.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.180.2019.1.JG
     ∟Czy do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego można zaliczyć wydatki poniesione w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności, tj.: 1. Odsetki przejściowo wykupione przez Budżet Państwa w kwocie 3.859,25 zł? 2. Spłata nominalnej kwoty umorzenia kredytu według ostatecznego rozliczenia w kwocie 3.396,34 zł? 3. Spłata zadłużenia z tytułu kredytu wraz z odsetkami w comiesięcznych opłatach za użytkowanie lokalu w kwocie 21.063,60 zł?

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.164.2019.4.LS
     ∟Sprzedaż udziału przypadającego na Wnioskodawcę w przedmiotowych działkach stanowiła będzie źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, w przypadku przeznaczenia przez Wnioskodawcę przychodu z tej sprzedaży na budowę budynku mieszkalnego, którego będzie współwłaścicielem, dochód korzystać będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ww. ustawy.

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.180.2019.3.KS1
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.240.2019.2.EC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości rolnej

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.273.2019.1.AKR
     ∟Czy sprzedaż przedmiotowego mieszkania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i od jakiej kwoty?

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.201.2019.1.WS
     ∟Skutki podatkowe zbycia mieszkania w drodze umowy dożywocia

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.176.2019.1.MK
     ∟Dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia mieszkania przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód ten nie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ spłata kredytu zaciągniętego przez córkę Wnioskodawczyni nie stanowi wydatku na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni określone w art. 21 ust. 25 pkt 2 tej ustawy.

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.179.2019.1.MK
     ∟Dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia mieszkania przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód ten nie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ spłata kredytu zaciągniętego przez córkę Wnioskodawcy nie stanowi wydatku na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy określone w art. 21 ust. 25 pkt 2 tej ustawy.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.197.2019.1.KP
     ∟Skutki podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.154.2019.3.JK
     ∟Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.245.2019.2.JG1
     ∟Dotyczy skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.222.2019.2.AKR
     ∟skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości rolnej

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.163.2019.2.JK
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym traktuje art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku gdy nabyte mieszkania będą czasowo wynajmowane ale służyć będą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych zainteresowanej.

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.194.2019.2.KP
     ∟Czy w wydatkowanie kwoty przychodu ze zbycia nieruchomości można uwzględnić kwotę .. … zł .. gr spłaty kredytu zaciągniętego na wybudowanie przedmiotowej nieruchomości, w przypadku, gdy w koszty nabycia zbywanej nieruchomości nie można wpisać kwoty poniesionych wydatków sfinansowanych udzielonym kredytem?

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.338.2019.1.AKR
     ∟skutki podatkowe częściowego działu spadku i zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj