Interpretacje do przepisu
art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5860/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.55.2019.2.SŻ
     ∟Zwolnienie przedmiotowe. Wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na nabycie lokalu mieszkalnego/realizacja własnych celów mieszkaniowych w przyszłości.

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.640.2018.1.MP
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nabytego w wyniku działu spadku

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.79.2019.2.JS
     ∟Czy w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 [ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dopisek organu] wydatek na budowę domu rekreacji indywidualnej, dostosowanie go do potrzeb mieszkaniowych, tj. wyposażenie go w niezbędne instalacje oraz koszty związane z jego przekształceniem na budynek mieszkalny, który w okresie dwóch lat liczonych od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie zostanie przekształcony na budynek mieszkalny, może być liczony do wydatków na własne cele mieszkaniowe? Czy uzyskane kwoty w formie zaliczki i zadatków na podstawie umowy przedwstępnej, tj. przed datą zawarcia umowy sprzedaży i wydatkowane na budowę będę mogła zaliczyć jako dochód zwolniony z opodatkowania i tym samym skorzystać z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.633.2018.3.LS
     ∟Reasumując należy stwierdzić, że spłata kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości wchodzącej w skład spadku, opłaty bankowe związane z prowadzeniem kredytu, koszty obsługi kredytu a także koszty związane z uzyskaniem aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia nie są ani kosztami odpłatnego zbycia ani kosztami uzyskania przychodu. Przychodem ze sprzedaży nieruchomości jest odpowiadająca wartości rynkowej cena określona w umowie sprzedaży przez strony umowy w rozumieniu art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem ustalonym zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy, pomniejszonym o koszty odpłatnego zbycia i kosztami uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 6d ww. ustawy, podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych, stosownie do art. 30e ust. 1-2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto wydatki związane ze spłatą długu z tytułu kredytu obciążającego hipotekę zbywanej nieruchomości, opłaty bankowe związane z prowadzeniem kredytu, koszty obsługi kredytu a także koszty związane z uzyskaniem aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia, nie są nakładami zwiększającymi wartość nieruchomości, o którym mowa w art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości. Ponadto, należy wskazać, że przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może zostać pomniejszony o koszty tj. koszty uzyskania niezbędnych do sprzedaży nieruchomości dokumentów (zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości, zaświadczenie, że nieruchomość nie znajduje się w strefie rewitalizacji, zaświadczenie, że działka nie jest objęta planem urządzania lasu, zaświadczenie z US o niezaleganiu podatku od spadku i darowizn, wypis i wyrys z rejestru gruntów), ale proporcjonalnie do wielkości udziału jaki Wnioskodawca posiada w zbywanej nieruchomości tj. 50%.

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.24.2019.2.KK
     ∟Skutki podatkowe zbycia nieruchomości.

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.23.2019.2.KK
     ∟Skutki podatkowe zbycia nieruchomości.

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.97.2019.1.PS
     ∟Własne cele mieszkaniowe – spłata kredytu – jeżeli kredytobiorcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z umowy kredytowej, przy obliczaniu dochodu zwolnionego można uwzględnić całą kwotę jaka została wydatkowana na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości.

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB4.4511.94.2017.8.MS2
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości – spadek małżonek.

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.24.2019.3.AK
     ∟Możliwość rozliczenia w ramach „ulgi mieszkaniowej” wydatków poniesionych na spłatę kredytu, spłatę bratanków oraz wydatków na założenie c.o., nowych drzwi, płytek, farb i kosztów fachowców.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.116.2019.3.JG1
     ∟Odpłatne zbycie udziału w lokalu mieszkalnym.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.40.2019.2.LS
     ∟Podsumowując, należy stwierdzić, że sprzedaż w 2018 r. nieruchomości nabytej w drodze darowizny w 2016 r., stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód ze sprzedaży podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy. Niemniej jednak w sytuacji, gdy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości Wnioskodawczyni wydatkuje w ciągu dwóch lat – licząc od końca roku kalendarzowego w którym dokonano sprzedaży – na koszty bieżącego remontu budynku mieszkalnego, jeżeli będą to wydatki, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ww. ustawy oraz spłatę kredytu zaciągniętego na zakup budynku mieszkalnego położonego w Wielkiej Brytanii, w którym Wnioskodawczyni realizuje własne cele mieszkaniowe to wówczas dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. Zwolnieniu podlegać będzie dochód w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia. Podkreślenia wymaga, że jeżeli wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym została dokonana sprzedaż na wskazane w art. 21 ust. 25 ww. ustawy cele mieszkaniowe, wówczas cały dochód z tej sprzedaży korzystać będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.76.2019.2.SK
     ∟Czy w przypadku przeznaczenia przychodu ze sprzedaży nieruchomości opisanej jako grunt orny na zakup innej nieruchomości opisanej jako grunt orny, którego przeznaczenie potwierdza aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej można uznać ten wydatek, jako wydatek na własne cele mieszkaniowe i w związku z tym dochód ze sprzedaży może być zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust.1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c ww. ustawy?

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.74.2019.2.SŻ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego w związku z wydatkowaniem przychodu na nabycie innego lokalu mieszkalnego i spłatę kredytu zaciągniętego na zbywany lokal.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.43.2019.2.EC
     ∟Skutki podatkowe uzyskania spłaty w związku ze zniesieniem współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Zwolnienie od podatku dochodu z odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w związku z wydatkowaniem przychodu na własne cele mieszkaniowe

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.63.2019.1.MST
     ∟Skutki podatkowe wydatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na budowę własnego budynku mieszkalnego w sytuacji, gdy wydatki na wybudowanie tejże nieruchomości nie zostały uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów – możliwość zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.51.2019.2.SR
     ∟nabycie przez matkę Wnioskodawczyni lokalu mieszkalnego w celu zapewnienia warunków mieszkaniowych sobie i swoim małoletnim dzieciom nie korzysta ze zwolnienia zapłaty podatku od kwoty uzyskanej ze sprzedaży udziałów w nieruchomości należących do małoletniej Wnioskodawczyni

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.100.2019.1.MP
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.69.2019.2.MJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia mieszkania.

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.22.2019.2.MN
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w wyniku zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.50.2019.2.AD
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku oraz w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności oraz możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych.

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.15.2019.2.MST
     ∟Skutki podatkowe wydatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego na jej nabycie oraz na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie innej nieruchomości – możliwość zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.71.2019.2.MH
     ∟w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.92.2019.1.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.95.2019.1.KP
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.128.2019.2.MZ
     ∟Mając zatem na uwadze powyższe, należy zauważyć, że na gruncie przepisów podatkowych przeniesienie przez Wnioskodawczynię prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie umowy o dożywocie, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, tj. odpłatne zbycie prawa do lokalu mieszkalnego. Ze względu jednak na brak przesłanek umożliwiających określenie przychodu z tego źródła, na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 tej ustawy, nie wystąpi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.74.2019.2.MKA
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości (przychód, koszty, cel mieszkaniowy).

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.56.2019.2.KK
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.20.2019.2.IL
     ∟Wydatkując przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek odrębny Wnioskodawcy, na nabycie wraz z żoną do majątku wspólnego gruntu rolnego, przeznaczonego zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy pod budowę budynku jednorodzinnego, na którym Wnioskodawca zamierza wybudować budynek drewniany i jego budowę, w sytuacji, gdy nastąpiło w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych, Wnioskodawca może całość wydatków na te cele uznać za uprawniające do zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) i d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.65.2019.2.AK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z podpisaniem umowy deweloperskiej i przekazaniem środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży działki budowlanej na zakup lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem zawartej umowy.

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.4.2019.3.MZ
     ∟Należy wskazać, że sprzedaż przez Wnioskodawczynię w 2018 r. nieruchomości stanowiącej działkę Nr 816/5, w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 1999 r. w spadku, nie będzie stanowiła dla Wnioskodawczyni źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie spowoduje powstania obowiązku zapłaty podatku od tej sprzedaży. Do tej części przychodu nie będzie miał zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. Natomiast podlegać będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na podstawie art. 30e ww. ustawy pozostała część przychodu odpowiadająca udziałowi nabytemu w dziale spadku w 2017 r. W przypadku, gdy cały przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w drodze działu spadku faktycznie został wydatkowany w 2018 r. na własne cele mieszkaniowe opisane w stanie faktycznym, to cały dochód z tej sprzedaży korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podkreślić należy, że aby skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik powinien wydatkować przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości lub praw na cele określone w art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj