Interpretacje do przepisu
art. 55 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


21/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 55 Ordynacji podatkowej

1

2016.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.481.2016.1.AW
     ∟Czy zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Jeśli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, z jakim dniem Spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości?

2016.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-21/16/AD
     ∟opodatkowanie nabycia spadków

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4512-235/15/MK
     ∟sumowanie wysokości sprzedaży w wyniku sukcesji podatkowej oraz brak prawa do ulgi związanej z zakupem kas fiskalnych

2015.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-114/15-2/DG
     ∟W zakresie skutków podatkowych wynikających z art. 14m ustawy Ordynacja podatkowa z tytułu wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego dla Spółki przejętej przez Wnioskodawcę oraz prawa do złożenia deklaracji korygującej w związku z wydaniem interpretacji zmieniającej w trybie art. 14e ustawy Ordynacja podatkowa oraz wystąpienia o zwrot nadpłaty w podatku VAT w związku z nienależnym rozliczeniem korekty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycje w obcych środkach trwałych.

2015.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-567/14/BP
     ∟Czy możliwe jest zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług lub jej części na poczet zobowiązań podatkowych (podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od nieruchomości) oraz innych należności publicznoprawnych (np. opłat za korzystanie ze środowiska)?

2015.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/423-61/14/KB
     ∟możliwość zaliczenia nadpłaty powstałej w podatku od nieruchomości na poczet zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od osób prawych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej, a także na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z posiadaniem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych statusu płatnika

2014.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-918/13-5/MS
     ∟Czy po zbyciu przez syndyka przedsiębiorstwa upadłego opisanego powyżej z wyłączeniem należności upadłego i syndyka, Śródków pieniężnych znajdujących się w kasie i na rachunkach bankowych, części dokumentacji księgowej, pracowniczej i handlowej niezbędnej do prowadzenia postępowania upadłościowego, a także wolnego od zobowiązań i obciążeń stosownie do art. 317 ust. 2 Prawa upadłościowego i naprawczego, wnioskodawca będzie mógł obniżyć dochód uzyskany w 2014 roku lub w latach następnych o wysokość straty, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, stosownie do zapisów art. 7 ust. 5 tej ustawy ?

2013.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-635/13-2/PK1
     ∟Czy Spółka postąpi prawidłowo uznając, że do nabycia praw wynikających z Umowy o współfinansowaniu dojdzie w momencie podpisania przez strony zawiadomienia o dostępności? Czy Spółka postąpi prawidłowo rozpoznając przychód podatkowy z tytułu Uzyskiwanych od E. i C przychodów (odpowiednio przychody z dystrybucji i przychody z tytułu udziału w przychodach z dystrybucji) w momencie ich otrzymania? Czy Spółka postąpi prawidłowo rozpoznając przychody z tytułu zbycia praw do Filmu na rzecz E. z chwilą podpisania przez strony awiza dostawy i traktując kwoty otrzymane przed tą datą, jako zaliczki? Czy Spółka postąpi prawidłowo rozpoznając przychody z tytułu udziel...

2012.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-980/12-2/EN
     ∟Czy wspólnicy Spółki cywilnej są uprawnieni do zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) przysługującego Spółce cywilnej na poczet swoich indywidualnych zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w proporcjach, w jakich uczestniczą w Spółce?

2012.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4231-4/12-2/MF
     ∟1.Czy w przypadku, gdy Spółka nie posiada zaległości podatkowych, możliwe jest zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług lub jej części na poczet zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat za korzystanie ze środowiska? 2.W którym momencie następuje zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług na poczet powyższych zobowiązań? 3.Czy zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług na poczet innych zobowiązań skutkuje wygaśnięciem tych zobowiązań w momencie zaliczenia?

2012.05.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-174/12-2/MR
     ∟Czy przekazanie całego przedsiębiorstwa przez małżonka pozostającego w ustawowej wspólności majątkowej, drugiemu małżonkowi, a następnie zakończenie działalności gospodarczej, spowoduje konieczność uiszczenia podatku od towarów i usług?

2012.03.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1699/11-2/EN
     ∟Czy podatek obliczony zgodnie z art. 103 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawczyni może zapłacić przez wystąpienie z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o zaliczenie na poczet tego zobowiązania kwoty do zwrotu wynikającej ze złożonej deklaracji VAT-7?

2012.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1419/11-2/MN
     ∟Wnioskodawczyni uprawniona będzie do zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług przysługującego spółce cywilnej w proporcji, w jakiej uczestniczy ona w jej zyskach, na poczet swojej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2012.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1418/11-2/AK
     ∟Wnioskodawcza uprawniony będzie do zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług przysługującego spółce cywilnej w proporcji, w jakiej uczestniczy on w jej zyskach, na poczet swojej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2011.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-95c/11/AW
     ∟W którym momencie należy rozpoznać przychód z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2005, w momencie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zaliczenie powyższej nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych za rok 2011?

2009.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-746/08/WM
     ∟Czy spółka jawna może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu za 2008 rok:- koszty dotyczące funkcjonowanie wniesionego przedsiębiorstwa osoby fizycznej;- odpis aktualizujący.

2008.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1546/08-2/IK
     ∟W jaki sposób (do którego momentu) powinny być naliczone odsetki od przedmiotowej zaległości podatkowej?

2008.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-63/07/08-10/S/MZ
     ∟Bank wypłacając upoważnionym osobom zwrot kosztów pogrzebu spadkodawcy nie jest zobowiązany do przekazania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela informacji o dokonanych wypłatach.

2008.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-354/07-2/TW
     ∟Wyłączeniu spod ustawy o podatku VAT podlegają wszystkie czynności wymienione w art. 6 pkt 1, jeżeli ich przedmiotem jest przedsiębiorstwo.

2005.12.12 - Urząd Skarbowy w Jarocinie - PP/443-31/05
     ∟Podatnik prowadził działalność gospodarczą jako osoba fizyczna wraz z żoną, jako osobą współpracującą. Następnie założył spółkę jawną, do której wniósł aportem całe przedsiębiorstwo w myśl art. 55. 1 kodeksu cywilnego. Jego zdaniem w tym pryzpadku nastąpi sukcesja podatkowa, nie wystąpią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2005.09.12 - Izba Skarbowa w Rzeszowie - IS.I/1-4150/4/05
     ∟dotyczy obowiązku prowadzenia przez spółkę ksiąg rachunkowych, w związku z zapisem art. 55 ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj