Interpretacje do przepisu
art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2552/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.346.2019.1.RK
     ∟W zakresie możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na rzecz Podwykonawców, które nie zostały skompensowane z wierzytelnością Generalnego Wykonawcy w ramach wierzytelności regresowej Wnioskodawcy (Inwestora)

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-164/16-9/S/MJ
     ∟Stosowanie art. 16 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.384.2019.3.JF
     ∟Czy przy założeniu, że wskazana w stanie faktycznym nieruchomość może zostać uznana za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na podstawie art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca jest zobowiązany na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych na zasadach ogólnych według stawki 19%?

2019.09.26 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.16.2019.GEFH
     ∟Ustalenie wartości przychodu ze sprzedaży, która decyduje o statusie małego podatnika.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.316.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia, czy w związku z planowanym dobrowolnym umorzeniem udziałów posiadanych przez Spółkę kapitałową w kapitale Wnioskodawcy, bez wypłaty wynagrodzenia, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.312.2019.2.AG
     ∟kwalifikacja do odpowiedniego źródła przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży prawa (sublicencji) do znaku towarowego oraz kosztów poniesionych z tytułu nabycia od innej spółki prawa do korzystania ze znaku towarowego

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.305.2019.1.MO
     ∟Czy poniesione przez Spółkę Koszty stanowić będą dla Wnioskodawcy jako komplementariusza Spółki koszty uzyskania przychodu, potrącalne w momencie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 4d w związku z art. 15 ust. 1 ust. 4e Ustawy o CIT?

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.285.2019.1.NL
     ∟w zakresie ustalenia, czy przychody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu otrzymanych opłat za udzielenie licencji do korzystania ze Znaków Towarowych powinny być uznane przez Wnioskodawcę w całości za przychody z innych źródeł przychodów w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności przychody te nie powinny być uznane za przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.278.2019.3.MO
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków w związku z emisją akcji i wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4017.9.2019.1.APO
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo ustali termin przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując, że lata te przedawnią się po upływie pięciu lat licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową, bez względu na to, czy ww. strata może być rozliczana w następnych okresach rozliczeniowych i może wpłynąć na zmniejszenie dochodu (podstawy opodatkowania) wskutek odliczenia jej od dochodu?

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.297.2019.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - w odniesieniu do przychodów z budynków, które w całości przeznaczane są na cele statutowe Wnioskodawcy, dopuszczalne jest zastosowanie zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, - przychody z budynków stanowiących własność Wnioskodawcy, które wykorzystywane są jako akademiki, które zaspokajają potrzeby mieszkaniowe studentów Wnioskodawcy oraz studentów innych uczelni podlegają opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków, - w odniesieniu do przychodów z budynków, wykorzystywanych jako akademiki, które zaspokajają potrzeby mieszkaniowe studentów Wnioskodawcy i studentów innych uczelni, z których dochód w całości przeznaczany jest na cele statutowe Wnioskodawcy, dopuszczalne jest zastosowanie zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.210.2019.3.MK
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na usługi doradcze i usługi integrujące

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.268.2019.2.JKT
     ∟Czy ponoszone przez Spółkę w okresie rozruchu technologicznego (ruchu testowego) instalacji wydatki na surowce, media oraz koszty pracownicze, służące do wytworzenia wyrobów gotowych Spółka powinna, zgodnie z art. 15 ust. 4 UPDOP, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, w miesiącu uzyskania przychodów ze sprzedaży wyprodukowanych towarów?

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.280.2019.1.SG
     ∟w zakresie kwalifikacji do źródła zyski kapitałowe realizacji transakcji w ramach Strategii

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.166.2019.2.KK
     ∟Skutki podatkowe związane z używaniem oraz udostępnianiem oprogramowania OneSAP: - dokonywanie odpisów amortyzacyjnych - określenie źródła przychodów z t. udostępniania oprogramowania - podział kosztów dotyczących odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów utrzymania oprogramowania

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.257.2019.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez Spółkę akcyjną na nabycie od C. Sp. z o.o. (innego członka podatkowej grupy kapitałowej) ekspertyz, opinii, usług doradczych i innych usług równorzędnych oraz wyników prowadzonych przez C. Sp. z o.o. badań naukowych, będą mogły zostać uwzględnione jako wydatki kwalifikujące się do rozliczenia w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w rocznym zeznaniu podatkowym składanym przez PGK II

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.318.2019.2.SP
     ∟w zakresie ustalenia, czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z dokonaniem Transakcji po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód (przychód), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.246.2019.1.JG
     ∟Moment poniesienia kosztów uzyskania przychodów z tytułu bezpośrednich kosztów akwizycji ubezpieczyciela, podatkowe rozliczenie przychodów z tytułu prowizji reasekuracyjnej.

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.245.2019.1.JG
     ∟Moment poniesienia kosztów uzyskania przychodów z tytułu bezpośrednich kosztów akwizycji ubezpieczyciela, podatkowe rozliczenie przychodów z tytułu prowizji reasekuracyjnej.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.267.2019.2.AP
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości zbywanych składników majątku trwałego i obrotowego

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.263.2019.1.BKD
     ∟Czy dla potrzeb kalkulacji określonej w art. 15c ustawy o CIT nadwyżki kosztów finansowania dłużnego oraz określonej w art. 15e ustawy o CIT nadwyżki kosztów usług niematerialnych, Spółka powinna kalkulować wartość podatkową EBITDA, warunkującą wysokość obu nadwyżek, jako sumy przychodów strefowych oraz przychodów opodatkowanych

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.234.2019.1.JKT
     ∟Czy dochody Wnioskodawcy, jako klubu sportowego, przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na wydatki opisane w pkt 1.6.1 - 1.6.13 przedstawionego stanu faktycznego - z wyłączeniem odrębnie ewidencjonowanych dochodów przeznaczonych na wydatki, o których mowa w pkt 1.4 stanu faktycznego - są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5a u.p.d.o.p.?

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.234.2019.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki związane z zapłatą podatku od czynności cywilnoprawnych, a także koszty taksy notarialnej poniesione w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, stanowią koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.235.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy dochody Wnioskodawcy, jako klubu sportowego, przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na wydatki opisane w pkt 1.4.1 i 1.4.2 przedstawionego zdarzenia przyszłego są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5a updop.

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.198.2019.2.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie: - możliwości zastosowania przepisów dotyczących cen transferowych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. do transakcji realizowanych w 2018 r., w tym definicji podmiotów powiązanych oraz istnienia obowiązku (bądź jego braku) sporządzania dokumentacji cen transferowych; - obowiązku sporządzenia uproszczonego sprawozdania CIT/TP za rok 2018 w przypadku wyboru stosowania przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.;

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.220.2019.2.AM
     ∟w zakresie kosztów finansowania dłużnego

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.112.2019.5.MR
     ∟W zakresie ustalenia, czy PGK jest i będzie uprawniona do odliczenia, na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.191.2019.3.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez spółkę komandytową na nabycie towarów, bonów towarowych, wycieczek itp., które będą przedmiotem sprzedaży premiowej za cenę 1 zł brutto za sztukę (zgodnie z regulaminem sprzedaży premiowej) będą stanowiły u komplementariusza (spółki z o.o.) koszty uzyskania przychodów jako koszt własny sprzedaży (koszt bezpośredni), proporcjonalnie do posiadanych udziałów w zyskach w spółce komandytowej zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, czy przychodem komplementariusza (spółki z o.o.) podlegającym opodatkowaniu proporcjonalnie do posiadanych udziałów w zyskach w spółce komandytowej z tytułu sprzedaży towarów lub bonów towarowych oraz wycieczek, po symbolicznej cenie 1 zł brutto za sztukę w ramach prowadzonej akcji promocyjnej, będzie kwota faktycznie należna pomniejszona o należny podatek VAT.

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-171/16/19-S-1/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia na jaki moment Wnioskodawca powinien dyskontować ponoszone aktualnie wydatki inwestycyjne oraz wartość uzyskanej pomocy publicznej? Czy wartość pomocy publicznej uzyskiwanej w kolejnych latach w formie zwolnienia od podatku dochodowego powinna zostać zdyskontowana na dzień uzyskania Zezwolenia.

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.216.2019.1.BG
     ∟czy dla potrzeb kalkulacji określonej w art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nadwyżki kosztów finansowania dłużnego oraz określonej w art. 15e tej ustawy nadwyżki kosztów usług niematerialnych, Spółka powinna kalkulować wartość podatkową EBITDA, warunkującą wysokość obu nadwyżek, jako sumę przychodów strefowych oraz przychodów opodatkowanych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj