Interpretacje do przepisu
art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


162/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.467.2019.1.KBR
     ∟Prawo do ujęcia Faktury pierwotnej i faktury korygującej ją do zera w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka otrzymała fakturę korygującą do zera, w sytuacji gdy Faktura pierwotna dokumentuje dostawę towarów, która nie została dokonana.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.280.2019.2.MŁ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach wystawianych przez dostawcę (koncern paliwowy) na rzecz Spółki w związku z dokonywanymi zakupami produktów oraz obowiązek rejestracji sprzedaży produktów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy rejestrującej.

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.832.2018.1.AZ
     ∟Brak prawa do korekty nieodliczonego podatku naliczonego za sierpień 2014 r., wynikającego z faktury otrzymanej od firmy budowlanej, do czasu zakończenia się sporu sądowego.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.586.2018.2.UNR
     ∟prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi naprawy pojazdów samochodowych oddanych do używania na podstawie umowy leasingu

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.423.2018.1.JF
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu przewłaszczenia stada na rzecz podmiotu trzeciego

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.188.2018.2.RS
     ∟W zakresie prawa i sposobu odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem sześciu ciągników siodłowych.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.116.2018.1.BS
     ∟Powstanie obowiązku podatkowego, obowiązku wystawienia faktur korygujących oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku transakcji pomiędzy spółką przejmowaną a przejmującą.

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.523.2017.3.MT
     ∟W zakresie skutków podatkowych powstałych w związku z organizacją/ przeprowadzaniem Loterii Promocyjnych.

2018.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.524.2017.4.ISZ
     ∟W zakresie skutków podatkowych powstałych w związku z organizacją/przeprowadzaniem Konkursów i Sprzedaży Premiowych.

2018.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.18.2018.1.PK
     ∟Powstanie obowiązku podatkowego, obowiązku wystawienia faktur korygujących oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku transakcji pomiędzy spółką przejmowaną a przejmującą

2018.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.41.2018.1.AJ
     ∟Czy Spółka miała prawo przyjąć faktury i wykazać w rejestrze VAT naliczonego, kwoty netto oraz podatku VAT w części odpowiadającej wartości wykonanej usługi, nie uznając całej wartości faktury wystawionej przez usługodawcę – wystawcę faktury?

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.586.2017.2.JŻ
     ∟Czy Spółce przysługuje w Polsce prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia Usług, które są nabywane w związku z funkcjonowaniem Przedstawicielstwa?

2017.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.279.2017.1.AKO
     ∟W zakresie skutków podatkowych planowanej transakcji zbycia Nieruchomości 2 (działki gruntu o nr ewidencyjnym 880/4 wraz z posadowionym na tym gruncie Budynkiem).

2017.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.271.2017.2.MPE
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabywanej usługi doradczej

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.211.2017.1.AKO
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Spółce – na podstawie art. 86 ust. 1 UPTU – przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu od dealerów towarów w ramach tzw. sprzedaży powrotnej?

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.288.2017.1.JF
     ∟w zakresie opodatkowania świadczenia usługi reklamowej w zamian za pobieranie opłat reklamowych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.128.2017.1.AM
     ∟w zakresie zmniejszenia ceny sprzedaży poprzez wystawienie faktur korygujących do faktur zaliczkowych oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez nabywcę Hipermarketu z faktur dokumentujących jego zakup

2016.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.736.2016.1.AD
     ∟Dotyczy prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług dokonanych za pomocą kart paliwowych oraz terminu, w którym z prawa tego można skorzystać.

2016.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.719.2016.1.AK
     ∟Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług dokonanych za pomocą kart paliwowych oraz termin, w którym z prawa tego można skorzystać.

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-440/16-3/MAO
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych przez Zleceniobiorcę, na których wykazana kwota wynagrodzenia odpowiada wartości nagród wydawanych uczestnikom loterii

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-440/16-2/MAO
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych przez Zleceniobiorcę, na których wykazana kwota wynagrodzenia odpowiada wartości nagród wydawanych uczestnikom loterii

2016.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-306/16/DM
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia kwoty VAT wynikającej z wystawionych przez kontrahenta „nowych” faktur, w sytuacji gdy nie jest w stanie wyegzekwować od kontrahenta innego rodzaju dowodów księgowych? Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie negatywna, to czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek VAT wynikający z pierwotnych faktur, na podstawie odpisów faktur z akt sprawy sądowej, w toku której kontrahent przedstawił te faktury?

2016.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-81/16-5/JŻ
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej usługę marketingową.

2016.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-281/16-4/AW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług przy użyciu kart flotowych

2016.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-282/16-4/IGo
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług przy użyciu kart flotowych.

2016.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-134/16/AK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z transakcjami zrealizowanymi przy użyciu kart obciążeniowych.

2016.03.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-119/16-2/JL
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi podlegających opodatkowaniu w Polsce z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług za pomocą kart paliwowych.

2016.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-1031/15/BW
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczania naliczonego podatku VAT wykazywanego na fakturach VAT wystawianych na jego rzecz przez Koncern lub Podmiot z tytułu nabycia przez Wnioskodawcę towarów i usług przy wykorzystaniu kart paliwowych (z zastrzeżeniem ograniczeń ustawowych, w tym ograniczeń odnoszących się do odliczania VAT przy nabyciu paliwa i innych towarów i usług związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony)?

2015.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-1046/15-4/KC
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących nabycia towarów i usług z wykorzystaniem kart paliwowych.

2015.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-1112/15-3/JL
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług przy użyciu kart paliwowych.

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj