Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: abonament radiowo-telewizyjny

 

abonament radiowo-telewizyjny 23 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.614.2019.1.MM
     ∟Świadczone przez Uczelnię usługi reemisji programów telewizyjnych podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów i usług.

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.295.2018.2.AO
     ∟w zakresie opodatkowania obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% usług płatnej telewizji kablowej.

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.88.2017.2.KB
     ∟Czy Wnioskodawca powinien zaliczyć do przychodu, pozostałe po potrąceniu dokonanej zapłaty podwykonawcom, nieuregulowane zobowiązanie z tytułu faktury wykonawcy, do której podwykonawcy nie zgłosili roszczeń?

2015.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-214/15/BD
     ∟Czy koszt udziału radnego w szkoleniach (w tym koszt za udział w szkoleniu, wyżywienie i nocleg) pokrywany z budżetu gminy w związku z pełnieniem funkcji publicznej z tytułu wykonywania mandatu radnego (pełnienie obowiązków społecznych) jest dla radnego przychodem, od którego radny powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy świadczenia te korzystają ze zwolnienia w myśl art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-183/14/MK
     ∟Czy umowa pożyczki, jaka zostanie zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką z siedzibą na Słowacji, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC?

2014.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-32/14-4/AD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT.

2010.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-671/10-3/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych w związku z dokonaniem korekty deklaracji VAT.

2010.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-879/09/DP
     ∟Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania przedsiębiorstwa w formie darowizny.

2010.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1068/09/DM
     ∟Przychody uzyskiwane z tytułów wymienionych w art. 31 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o RTV, nie zwiększają obrotu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a w związku z tym nie są brane pod uwagę przy ustalaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

2009.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-903/09/BS
     ∟Brak obowiązku uwzględniania opłat abonamentowych w okresie od stycznia do kwietnia 2004 r. w proporcji służącej do odliczenia podatku naliczonego.

2009.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-902/09/MN
     ∟Przychody uzyskiwane z tytułów wymienionych w art. 31 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o RTV, nie zwiększają obrotu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a w związku z tym nie są brane pod uwagę przy ustalaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

2009.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-901/09/MN
     ∟Otrzymywane przez Spółkę środki z wpłat abonamentowych w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 maja 2005 r. nie stanowiły subwencji (dotacji) określonych w art. 90 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie wpływały na wielkość odliczenia podatku naliczonego, tj. na strukturę, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy.

2009.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-488/08/09-S/IN
     ∟Czy w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 maja 2005 r. Spółka mogła stosować proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT i w konsekwencji, czy otrzymywane przez Spółkę wpłaty abonamentowe powinny być uwzględniane w tej proporcji dla potrzeb prawidłowego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług?

2008.05.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-168/08-2/GJ
     ∟Czy wpływy z opłat abonamentu X w części przeznaczonej na zakup środków trwałych stanowią dotację, zwolnioną z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy?

2008.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-557/07-2/AS
     ∟Powstanie przychodu Wnioskodawcy po objęciu certyfikatów inwestycyjnych.

2008.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-104/07-2/MN
     ∟Ustalenie proporcji obrotu wynikającej z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT w związku z uzyskanymi przychodami, określonymi w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o rtv (abonament i wpływy pozaabonamentowe) oraz obniżenie podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług finansowanych wpływami abonamentowymi i pozaabonamentowymi, wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych.

2008.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-392/07-2/IZ
     ∟Podatnik wykonując zadania zlecone przez Ministra Obrony Narodowej nie jest traktowany jako podatnik podatku od towarów i usług.

2007.08.08 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach - OG/005/74/PD I/423-6/2007
     ∟ Czy ubytek abonamentowy dotyczący 2006 r. otrzymany w marcu 2007 r. jest przychodem podatkowym roku 2006 zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też roku 2007 zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy? Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni SA znak: L.dz. 1396/2007 z dnia 05.06.2007 r. o interpretację w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dotyczącą ustalenia momentu uzyskania przychodu z tytułu wyrównania w 2007 r. ubytku abonamentowego za 2006 r. stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko ...

2006.02.09 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu - PP/443-217-1-1/06
     ∟czy przychody określone w art.31 ust.1 pkt.1 oraz ust.2 ustawy o RTV zwiększają obrót w rozumieniu art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmian. ) - tym samym podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT , czy też sa dotacjami , które nie wpływają na cenę i tym samym , w związku z uchyleniem ust.7 art.90 ustawy o VAT , nie należy wliczać do proporcji określonej i obliczonej na podstawie art.90 ustawy o VAT .

2005.12.28 - Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach - PP/443-199a/145508/05
     ∟Podatnik jako spółka radofonii publicznej uzyskuje wpływy z tzw. opłat abonamentowych i dotacji z budżetu państwa. Czy kwoty uzyskiwane z ww. tytułów stanowią podstawę opodatkowania ( obrót ) podatkiem VAT?Czy ww. kwoty należy uwzględniać przy obliczaniu proporcji o której mowa w art. 90 ustawy z dnia 11.03.2004?

2005.03.01 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423- 21/05/AW
     ∟Czy w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego otrzymane wpływy abonamentowe nie należy traktować jako dotacji pozabudżetowych na pokrycie kosztów inwestycji a w konsekwencji zaliczyć otrzymane dotacje do przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

2004.11.22 - Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie - P-1-443/176/04
     ∟Podatnik zwraca się z prośbą o interpretację przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług w zakresie działalności statutowej polegającej na wykonywaniu ekspertyz kryminalistycznych do prowadzonych spraw – PKWiU 75.24.11.Przepisy art. 43 ust. 1 przedmiotowej ustawy zwalniają od podatku usługi w zakresie między innymi administracji publicznej (PKWiU ex 75). Natomiast przepisy art. 15 ust. 6 nie uznają za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie z...

2004.02.20 - Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna - V/II-2/077-12/MF/04
     ∟Ze stanu faktycznego, przedstawionego przez Panią ww. piśmie oraz dokumentów dołączonych do tegoż pisma wynika, iż jest Pani właścicielem lokalu użytkowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej a/b.Prowadzi Pani działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Przedmiotem tej działalności jest wynajem ww. własnego lokalu użytkowego.Przedmiotowy lokal wynajęła Pani; na podstawie umowy najmu zawartej do 2005 r. Firmie „B” i „I”. Wg. umowy najmu ww. Firmy obowiązane są regulować czynsz umowny powiększony o 22 % podatku VAT. W 2001 r. przegrała Pani proces cywilny dot. zobowiązań finansowych Pani zmarłego męża Zbigniewa K.Odpowi...

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj