Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: arbitraż

 

arbitraż 32 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2016.06.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-237/12-3/16-S/KJ
     ∟Możliwość i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z procesem arbitrażowym dotyczącym zbycia udziałów i akcji przez podmiot kontrolowany przez Spółkę

2016.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-36/16-2/BH
     ∟czynności arbitra, podejmowane przed wskazanymi sądami arbitrażowymi, nie mogą być uznane za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów.

2014.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-99/14-2/GG
     ∟Czy ponoszone koszty związane z zatrudnianiem profesjonalnych usług prawnych, usług z zakresu komunikacji z otoczeniem, a także koszty profesjonalnych ekspertyz i opracowań, w tym wyceny rzeczoznawców oraz inne koszty będące następstwem obrony interesu Spółki i praw w działaniach prawnych z Urzędem Miasta jak i w opisanym postępowaniu arbitrażowym są kosztami uzyskania przychodu zgodnie z Ustawą o podatku od osób prawnych?

2013.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1093/13/AP
     ∟Czy przychód związany z wykonaniem dodatkowych prac, uzyskany na podstawie wydanego wyroku Sądu Arbitrażowego powinien zostać rozpoznany dla celów podatkowych w roku wydania wyroku przez Sąd Arbitrażowy, czy też w roku wykonania prac, będących przedmiotem tego wyroku?

2013.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1051/13/AP,IBPBI/2/423-1052/13/AP
     ∟Czy stanowią koszty uzyskania przychodów opisane w stanie faktycznym wydatki poniesione na zapłatę kary umownej z tytułu opóźnienia w dostarczeniu dokumentacji technicznej zasądzonej wyrokiem Sądu Arbitrażowego? Czy stanowią koszty uzyskania przychodów opisane w stanie faktycznym wydatki poniesione na zapłatę odsetek ustawowych od kary umownej zasądzonych wyrokiem Sądu Arbitrażowego?

2013.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1052/13/AP
     ∟Czy stanowią koszty uzyskania przychodów opisane w stanie faktycznym wydatki poniesione na zapłatę kary umownej z tytułu opóźnienia w dostarczeniu dokumentacji technicznej zasądzonej wyrokiem Sądu Arbitrażowego? Czy stanowią koszty uzyskania przychodów opisane w stanie faktycznym wydatki poniesione na zapłatę odsetek ustawowych od kary umownej zasądzonych wyrokiem Sądu Arbitrażowego?

2013.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-999/09-8/13/S/GJ
     ∟1. Czy Spółka powinna zakwalifikować do kosztów podatkowych wydatek poniesiony na zapłatę na rzecz A. zasądzonej przez Trybunał Arbitrażowy kary umownej z tytułu niewykonania przez Spółkę zobowiązania polegającego na zapewnieniu zaoferowania przez U. na rzecz A. sprzedaży Aktywów? 2. Czy stanowią dla Spółki koszt podatkowy odsetki naliczone i zapłacone od ww. kary umownej zasądzonej przez Trybunał Arbitrażowy?3. Czy stanowią koszt podatkowy wydatki poniesione na postępowanie arbitrażowe ?4. Czy koszty powyższe powinny zostać ujęty w kosztach podatkowych Spółki w dacie poniesienia ?

2012.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-237/12-2/KJ
     ∟1.Czy wydatki poniesione przez Spółkę w związku z wyżej opisanym procesem arbitrażowym będą stanowić, zgodnie z ogólną normą wynikającą z art. 15 ust. 1 w powiązaniu z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. Nr 54 poz. 654 ze zm.) koszty uzyskania przychodu niezależnie od rezultatu procesu?2.Czy przy odpowiedzi pozytywnej na pytanie pierwsze, należy uznać że koszty te powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, w chwili ujęcia ich w księgach Spółki?

2011.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/443A-19/11-2/IB
     ∟Prawo do korzystania ze zwolnienia przez pośrednika sprzedającego aromaty spożywcze (zawierających w swym składzie alkohol etylowy) przeznaczone do produkcji artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętości mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości

2011.06.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-313/11-2/GJ
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym doszło do umorzenia wierzytelności skutkującym powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o CIT”?Jeżeli odpowiedź na pytanie pierwsze jest pozytywna, to czy do powstania przychodu doszło w 2011 roku tj. dopiero po spełnieniu się wszystkich warunków zawieszających niedochodzenia należności z tytułu kosztów postępowania arbitrażowego, a nie w dacie podpisania Porozumienia Rozliczającego tj. w 2010 r.

2010.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-770a/10/AK
     ∟Czynności wykonywane przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych nie są nakierowane na zaspokajanie zbiorowych potrzeb członków organizacji, co przemawiałoby za ich statutowym charakterem, lecz stanowią odpłatne świadczenie na rzecz podmiotów trzecich, nie będących członkami organizacji i służą przede wszystkim zaspokojeniu interesów podmiotów, które zwracają się do Sądu o podjęcie określonych czynności. W konsekwencji czynności te stanowią odpłatne świadczenie usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegające – stosownie do dyspozycji przepisu art. 41 ust. 1 ustawy - opodatkowaniu 22% stawką podatku. Zatem nie znajdzie zastosowanie w odniesieniu do nich zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 10 załącznika nr 4 do ww. ustawy, gdyż Wnioskodawca dokonując tych czynności nie czyni tego w ramach działalności statutowej, lecz działalności gospodarczej.

2010.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3-443-745/10-2/JF
     ∟W przedmiotowej sprawie występują zatem przesłanki wynikające z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, co oznacza, że zostały spełnione kryteria wyłączające świadczenie usług z czynności podlegających ustawie o podatku od towarów i usług, a zatem czynności arbitra, podejmowane przed wskazanymi sądami arbitrażowymi, nie mogą być uznane za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2009.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-52/09-2/SAP
     ∟Czy wynagrodzenie i zwrot wydatków z tytułu pełnionej przez Wnioskodawcę funkcji arbitra w sporze między Spółką a Rzeczpospolitą Polską podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT)?

2009.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-104/09-2/SAP
     ∟Czy czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię w związku z pełnieniem funkcji arbitra w opisanym stanie faktycznym będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT?

2008.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1117/08-4/EC
     ∟możliwości zakwalifikowania wydatków związanych z uczestnictwem w postępowaniu arbitrażowym do kosztów uzyskania przychodów,momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz „A” oraz kosztów proceduralnych i opłat sądowych

2008.04.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB3/423-23/08/AM
     ∟zakwalifikowanie kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu arbitrażowym do kosztów uzyskania przychodu

2007.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-182/07-2/MT
     ∟Arbitraż w sądzie polubownym ad hoc korzysta ze zwolnienia określonego w art. 113 ustawy o podatku VAT.

2007.01.16 - Urząd Skarbowy Łódź-Polesie - IA-415/160/2006
     ∟Czy w związku z brakiem zapłaty za dostarczony towar handlowy od kontrahenta zagranicznego, spółka jawna, która wystąpiła z pozwem o rozstrzygnięcie powstałego między kontrahentami sporu do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, może uznać za koszty uzyskania przychodów uiszczoną na rzecz w/w Sądu opłatę rejestracyjną i opłatę arbitrażową ?Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 19.10.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie uznania za koszty uzyskania przychodów ze źród...

2006.11.14 - Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów - 1433/NG/GV/443-97/2006/LŚ
     ∟Wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą w zakresie doradztwa gospodarczego i prawnego. Ponadto uzyskał w kraju przychód z tytułu honorarium za pełnienie funkcji arbitra utworzonego okazjonalnie (ad hoc) sądu arbitrażowego. Arbitra powołują strony sporu zgodnie z zawartą przez nie umową (zapisem na sąd polubowny). W praktyce nie zawiera się natomiast umowy między stronami a samym arbitrem. Z przepisów prawa polskiego (art. 1179 Kodeksu postępowania cywilnego) wynika, że arbiter ma prawo do wynagrodzenia za swoje czynności oraz ma prawo do zwrotu wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem tej funkcji. Jeśli co do wysokości wynagrodzenia i zwracanych wydatków nie nastąpiło porozumienie arbitra ze stronami, arbiter może żądać aby sąd ustalił jego wyn...

2006.10.11 - Urząd Skarbowy Warszawa-Praga - 1434/PV/443-159/06/ABS
     ∟Pełnię funkcję arbitra międzynarodowego przy Sądzie Arbitrażowym, rozstrzygającym spory powstałe między inwestorami zagranicznymi a Państwem Polskim. Obecnie jako arbiter międzynarodowy rozstrzygam sprawę wniesioną przez inwestora holenderskiego przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej przez Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Holandii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji. Uważam, że nie należy wykonywanych przezemnie usług uznawać za samodzielną działalność gospodarczą.

2006.07.27 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie - I.US.PB-4/415/60/T/2006
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawów, którzy uważają, iż wynagrodzenia za wykonywane czynności arbitra i obserwatora z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, według stanu prawnego obowiązującego w okresie pełnienia przez Nich tych funkcji, wolne są od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości nie przekraczającej miesięcznie 2.280 zł. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika ...

2006.06.21 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-97-192/06/AJ
     ∟Jak rozliczyć przychody i koszty ich uzyskania w związku z uznaniem wyrokiem Sądu Arbitrażowego umowy między Podatnikiem a Gminą dotyczącej rozbudowy szkoły za nieważną i przyznaniem Spółce prawa do roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia przez Gminę w związku z uzyskaną korzyścią majątkową w postaci rozbudowy szkoły?

2006.01.25 - Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady - DG/005-18/05/BA
     ∟Czy przychody adwokata wykonującego zawód w indywidualnej kancelarii, z tytułu pełnienia funkcji arbitra przewodniczącego w sądzie polubownym powołanym do rozstrzygnięcia poszczególnego sporu ( ad hoc ) pomiędzy podmiotami polskimi i na terenie Polski, stanowią jego przychód , o którym mowa w art.10 ust. 1 pkt 2 i art. 13 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny sprawy: jest adwokatem wykonującym czynnie zawód - prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług prawnych, opodatkowaną podatkiem liniowym oraz podatkiem od towarów i usług. Podatnik otrzymał zawiadomienie, że został wyznaczo...

2005.11.29 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/VR/4407/14-108/05/WD
     ∟W przypadku arbitrażu wykonywanego w ramach stałego sądu, czynności wykonywane przez arbitra są tożsame z czynnościami Sądu Arbitrażowego. W takim przypadku podmiotem odpowiedzialnym wobec osób trzecich jest Sąd i to usługi świadczone przez ten Sąd podlegają opodatkowaniu zgodnie z art.41 ust.1 ustawy według stawki 22% a nie czynności wykonywane przez arbitra w ramach tego Sądu. Decyzja

2005.11.10 - Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów - 1433/NG/GF/VII/415-74/05/GS
     ∟Jakie zasady opodatkowania w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stosować w stosunku do przychodów otrzymywanych z tytułu pełnienia funkcji arbitra ?.

2005.06.29 - Urząd Skarbowy w Sochaczewie - U.S.28.I/443-1zm./05
     ∟1). Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenia należne arbitrowi z tytułu arbitraży międzynarodowych?2). Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenia należne arbitrowi z tytułu arbitraży krajowych i międzynarodowych wykonane po dniu 1 maja 2004r.?3). Przy założeniu, że Strona jest podatnikiem podatku VAT, na kogo winna wystawiać faktury VAT?

2005.03.24 - Podkarpacki Urząd Skarbowy - PUS.I/423/8-2/05
     ∟Czy wydatek tytułem opłaty arbitrażowej za zgłoszony procesowy zarzut potrącenia jako poniesiony w celu uzyskania przychodu zaliczyć należy do kosztów uzyskania przychodu?

2004.12.21 - Izba Skarbowa w Gdańsku - BI/005-0724/04
     ∟1) Czy wypłaty ryczałtów na pokrycie kosztów stawiennictwa arbitra (wynagrodzeń i kosztów związanych z wykonywaniem czynności) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2) Czy wypłata kosztów stawiennictwa arbitra w sadzie polubownym dokonana przez spółkę będzie kosztem uzyskania przychodu dla spółki? Stan faktyczny:Spółka wraz z innymi podmiotami powołała Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Ponadto zobowiązała się do wyznaczenia osób w celu ich wpisania na listę stałych arbitrów oraz zobowiązała się do pokrywania kosztów stawiennictwa wyznaczonych przez siebie arbitrów na posiedzeniach...

2004.11.02 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - US35/PP1/443-290/04/PN
     ∟Czy przychód uzyskiwany z racji pełnienia funkcji sędziego polubownego (arbitra) na podstawie k.p.c. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? W rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że strona wykonuje czynności sędziego polubownego zlecane jej przez usługobiorcę. Jednocześnie umowa zaw...

2004.10.22 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - US35/PP1/443-255/04/PN
     ∟Czy strona dokonująca czynności arbitrażu jest podatnikiem podatku od towarów i usług? W rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że strona wykonuje czynności sędziego polubownego zlecane jej przez usługobiorcę. Jednocześnie umowa zawiera warunki co do wynagrodzenia sędziego arbitra, przedmiotu zlece...

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj