Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zakwaterowanie

 

zakwaterowanie 631 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2015.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-697/15/MM
     ∟w zakresie: czy wydatki poniesione przez Bank na kompleksową usługę organizacji konferencji dedykowanej dla obecnych i potencjalnych klientów/kontrahentów będą stanowić w całości koszty uzyskania przychodu jako wydatki o charakterze szkoleniowo-reklamowym

2015.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-137/15-5/TK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki ponoszone w związku z budową budynku mieszkalnego.

2015.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-137/15-4/TK
     ∟Podatek od towarów i usług zakresie stawki podatku od świadczonych usług agroturystycznych, zakwaterowania oraz wynajmu pokoi.

2015.12.14 - Minister Finansów - DD3.8222.2.402.2015.IMD
     ∟Czy wartość noclegu finansowanego przez pracodawcę będzie stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pracownik nie odbywa podróży służbowej w rozumieniu przepisów prawa pracy, ale potrzeba noclegu jest bezpośrednio związana z czynnościami służbowymi wykonywanymi przez tego pracownika?

2015.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-873/15/IB
     ∟Sfinansowanie noclegów oraz kosztów dojazdu oddelegowanym pracownikom a przychód ze stosunku pracy.

2015.12.09 - Minister Finansów - DD3.8222.2.439.2015.OBQ
     ∟Czy Spółka powinna traktować wartość zakwaterowania (usług hotelowych) i innych świadczeń (tj. paliwo, koszty eksploatacji) jako przychód pracowników mobilnych (przedstawicieli handlowych)? Czy u ww. pracowników powstanie jakieś przysporzenie, które powinno być traktowane jako przychód ze stosunku pracy? Czy Spółka – jako płatnik – winna odprowadzić składkę na podatek dochodowy od tych świadczeń?

2015.12.07 - Minister Finansów - DD3.8222.2.440.2015.OBQ
     ∟Czy wartość noclegu finansowanego przez pracodawcę będzie stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pracownik nie odbywa co prawda podróży służbowej w rozumieniu przepisów prawa pracy, ale potrzeba noclegu jest bezpośrednio związana z czynnościami służbowymi wykonywanymi przez tego pracownika?

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-264/15-4/AG
     ∟Czy wydatki na nabycie usług noclegowych umożliwiających wykonanie usług na rzecz Spółki stanowią koszty uzyskania przychodów?

2015.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-538/15/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie dotyczącym prawa do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na organizację konferencji.

2015.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-812/15-4/RD
     ∟W zakresie stawki podatku VAT dla usługi najmu na cele krótkotrwałego zamieszkania

2015.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-809/15-2/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do zakwaterowania i wyżywienia.

2015.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-702/15/AZ
     ∟brak możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem od tworu i usług nieruchomości na podstawie art. 43 ust 1 pkt 36 ustawy o VAT

2015.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1175/15-2/JK2
     ∟Czy w opisanych zdarzeniach, wartość bezpłatnego zakwaterowania pracownika w wynajętym w tym celu przez spółkę mieszkaniu w pobliżu budowy w innej miejscowości w Polsce lub za granicą oraz: - wartość ryczałtów za dojazdy z miejsca stałego zamieszkania w Polsce do miejsca oddelegowania do pracy na budowie w innej miejscowości w Polsce i z powrotem - w przypadku budów na terenie Polski, a także - wartość zwracanych pracownikowi faktycznych kosztów podróży z miejsca stałego zamieszkania w Polsce do miejsca oddelegowania do pracy na budowie za granicą i z powrotem w przypadku budów za granicą, będą stanowić dla pracownika przychód do opodatkowania, a Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru od tych świadczeń zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2015.11.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1179/15-2/TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2015.11.13 - Minister Finansów - DD3.8222.2.444.2015.MCA
     ∟Wnioskodawca jako płatnik, jest zobowiązany do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od ustalonej w wyżej podany sposób, przypadającej na pracownika, wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu zakwaterowania w hotelu pracowniczym lub w mieszkaniu wynajmowanym na cele zbiorowego zakwaterowania, jednakże wyłącznie w tej części, która nie jest objęta zakresem zwolnienia przedmiotowego.

2015.11.12 - Minister Finansów - DD9/033/511/BRT/2014/RD-71665
     ∟Czy sfinansowanie kosztów wyżywienia zawodnikom w związku z wyjazdami podczas wykonywania przez nich kontraktu zawodniczego stanowi przychód tych zawodników, od którego klub sportowy jako płatnik jest obowiązany obliczać pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy?

2015.11.10 - Minister Finansów - DD3.8222.2.428.2015.KDJ
     ∟Czy wartość noclegu finansowanego przez Spółkę - pracodawcę - będzie stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pracownik nie odbywa podróży służbowej w rozumieniu przepisów prawa pracy, ale potrzeba noclegu jest bezpośrednio związana z czynnościami służbowymi (tj. jego obowiązkami pracowniczymi) wykonywanymi przez tego pracownika poza siedzibą pracodawcy i poza miejscem zamieszkania pracownika?

2015.11.10 - Minister Finansów - DD3.8222.2.410.2015.MCA
     ∟Czy zwracane koszty noclegów stanowią dla pracowników przychód ze stosunku pracy i należy pobierać i odprowadzać z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2015.11.09 - Minister Finansów - DD3.8222.2.409.2015.MCA
     ∟Czy zwrot wydatków poniesionych przez przedstawicieli handlowych Spółka powinna traktować jako ich przychód ze stosunku pracy oraz pobrać i odprowadzić z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2015.11.09 - Minister Finansów - DD3.8222.2.408.2015.MCA
     ∟Czy zwrot wydatków poniesionych przez przedstawicieli handlowych Spółka powinna traktować jako ich przychód ze stosunku pracy oraz pobrać i odprowadzić z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2015.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-681/15-2/MJ
     ∟Stawka podatku VAT dla sprzedażny usług najmu apartamentów w celu krótkotrwałego zakwaterowania

2015.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-843/15-4/AOg
     ∟Należy stwierdzić, że właściwe jest stosowanie stawki 8% podatku VAT dla sprzedaży usług najmu lokalu mieszkalnego w celu krótkotrwałego zakwaterowania.

2015.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-715/15-5/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2015.10.22 - Minister Finansów - DD3.8222.2.245.2015.IMD
     ∟Płatnik – podróże służbowe – wydatki na usługi noclegowe

2015.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-556/15-4/MN
     ∟Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej: usługi wyżywienia (PKWiU 56), usługi zakwaterowania świadczone na rzecz własnych pracowników oraz świadczona na rzecz zleceniobiorców za pomocą rachunku bankowego.

2015.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1163/15-2/PP
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym pracownicy nie uzyskują przychodu z tytułu opisanych świadczeń i, że Spółka nie jest obowiązana, jako płatnik, do obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości udostępnionego pracownikom bezpłatnego zakwaterowania?

2015.10.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-714/15/RS
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym pokrywanie lub refundacja kosztów podróży, w tym kosztów przejazdu, kosztów hotelu, kosztów wyżywienia i innych poniesionych kosztów w związku z pobytem zaproszonych gości zagranicznych z miast partnerskich oraz osób udających się z rewizytą korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.10.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-721/15/IB
     ∟1) Czy Wnioskodawca powinien uznać, że koszty transportu (do/z Polski oraz na poszczególne budowy) stanowią przychód pracowników, od którego powinien naliczyć podatek dochodowy? 2) Czy Wnioskodawca powinien uznać, że koszty zakwaterowania stanowią przychód pracowników, od którego powinien naliczyć podatek dochodowy?

2015.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1028/15-2/PP
     ∟ Czy wartość finansowanych przez Wnioskodawcę noclegów, z których pracownik będzie korzystał wyłącznie w związku z wykonywaną w wyznaczonym miejscu pracą oraz wartość zwracanych pracownikom kosztów przejazdów do miejsca wykonywania pracy, stanowić będzie dla pracownika przychód do opodatkowania, w stosunku do których na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych tj. poboru i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2015.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-923/15-2/PP
     ∟Czy zapewnienie pracownikom mobilnym noclegu w trakcie wyjazdu służbowego do miejsca, które pokrywa się z miejscem zatrudnienia wskazanym w umowie o pracę, stanowi przychód ze stosunku pracy tych pracowników podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy Spółka - jako płatnik - zobowiązana jest do naliczania, pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj