Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zakwaterowanie

 

zakwaterowanie 631 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.101.2018.3.NK
     ∟Możliwość zastosowania stawki 8% podatku dla świadczonych na rzecz studentów usług zakwaterowania wraz z czynnościami dodatkowymi takimi jak: usługi pralnicze i sprzątania oraz brak możliwości zastosowania stawki 8% w przypadku usług parkingowych.

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.188.2018.1.PR
     ∟w zakresie opodatkowania kwot pokrywanych przez Spółkę należności z tytułu dojazdu oraz zakwaterowania Członków Rady Nadzorczej na posiedzenie Rady Nadzorczej

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.170.2018.1.NF
     ∟Opodatkowanie według 8% stawki podatku VAT świadczonej usługi najmu.

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.77.2018.2.JM
     ∟Czy świadczenia wypłacane pracownikom Ministerstwa Środowiska oraz pracownikom jednostek podległych, nadzorowanych oraz innych jednostek w resorcie, z tytułu skierowania na staż są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 oraz ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.210.2018.1.GG
     ∟obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika z tytułu wypłat na rzecz gości krajowych i zagranicznych oraz obowiązku sporządzenia informacji (PIT-8C)

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.19.2018.2.MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczenia usług opieki polegających na organizacji śródrocznych pobytów edukacyjnych w formie „zielonych szkół”, „białych szkół” itp., usług organizacji wycieczek edukacyjnych wyjazdowych i warsztatów edukacyjnych oraz usług zakwaterowania i wyżywienia m.in. nauczycieli macierzystej szkoły lub rodziców oraz wyżywienia pracowników Domu Wczasów Dziecięcych.

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.101.2018.1.JO
     ∟Stawka podatku VAT dla usług wynajmu apartamentów.

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.9.2018.2.GG
     ∟obowiązki płatnika związane z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku zapewnieniem zakwaterowania pracownikom tymczasowym

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.53.2018.1.AK
     ∟Pokrywanie przez Wnioskodawcę (pracodawcę) kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem pracowników-praktykantów, w związku z odbywanym przez nich szkoleniem – zgodnie z przepisami Kodeksu pracy – na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika, stanowić będą przychód tych pracowników, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, zwolniony jednakże z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od ww. świadczeń oraz uwzględnienia go w przesyłanej Pracownikowi i właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu imiennej informacji (PIT-11) sporządzonej według ustalonego wzoru.

2018.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.61.2018.2.PP
     ∟Czy zapewnienie zakwaterowania dla Zleceniobiorców skutkuje powstaniem po ich stronie przychodu podatkowego na gruncie ustawy o PIT, a w konsekwencji czy Wnioskodawca zobowiązany będzie jako płatnik, zgodnie z art. 41 ustawy o PIT do odprowadzania z tytułu zapewnienia ww. zakwaterowania zaliczek na poczet PIT?

2018.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.32.2018.1.EA
     ∟Czy do limitu obrotu 200.000 zł zgodnie z art. 113 ust. 1 i 2 Wnioskodawca powinien wliczyć przychody uzyskane z usług finansowych? Czy z wynajmu krótkoterminowego należy rozliczać VAT ze stawką 8%, czy też należy traktować ten przychód jako sprzedaż incydentalną i tym samym rozliczać go ze stawką zwolnioną?

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.499.2017.2.KS
     ∟Jeżeli w istocie Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie najmu, a umowy najmu de facto – przyjmując za Wnioskodawcą są realizowane w sposób nieprofesjonalny, wynajem prowadzony jest okazjonalnie i w sposób nieregularny, to przychody uzyskiwane z tego tytułu należy zakwalifikować do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 powoływanej ustawy. W konsekwencji przychody (dochody) z najmu Wnioskodawca winien opodatkować na ogólnych zasadach według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lub na zasadzie wyboru ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki określonej w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pod warunkiem złożenia w ustawowym terminie oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów w tej formie.

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.435.2017.1.AKR
     ∟Skutki podatkowe finansowania zleceniobiorcom przez zleceniodawcę zakwaterowania i dowozu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania zlecenia.

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.371.2017.2.AKR
     ∟Skutki podatkowe finansowania pracownikom przez pracodawcę zakwaterowania i dowozu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy.

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.2.2018.2.BJ
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez agencję pracy tymczasowej na zakwaterowanie pracowników oraz zleceniobiorców

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.850.2017.2.AJ
     ∟1. Czy w związku z zawarciem pomiędzy Operatorem a właścicielami umowami współpracy w zakresie najmu krótkotrwałego, prawidłowym jest zastosowanie przez Operatora stawki 8% VAT przy opodatkowaniu usług najmu krótkotrwałego? 2. Czy otrzymane przez Operatora zaliczki na poczet konkretnych przyszłych najmów, wartość których Operator okresowo raportuje właścicielom lecz nie przekazuje na rachunki właścicieli stanowią podstawę do opodatkowania podatkiem VAT w okresie wpływu na rachunek Operatora? 3. Czy w sytuacji, gdy dojdzie do odwołania przez gościa rezerwacji w odpowiednim terminie i Operator dokona zwrotu uregulowanej wcześniej opłaty, która została potraktowana jako zaliczka na gruncie przepisów dotyczących podatku VAT i udokumentowana fakturą zaliczkową VAT, Operator ma prawo dokonać korekty obrotu wcześniej opodatkowanego podatkiem VAT na podstawie wystawionej faktury korygującej VAT do poprzednio wystawionej faktury zaliczkowej w okresie faktycznego zwrotu? 4. Czy w sytuacji, gdy dojdzie do odwołania przez gościa – osobę fizyczną rezerwacji w odpowiednim terminie i Operator dokona zwrotu uregulowanej wcześniej opłaty, która została potraktowana jako zaliczka na gruncie przepisów dotyczących podatku VAT, Operator ma prawo dokonać korekty obrotu wcześniej opodatkowanego podatkiem VAT na podstawie odrębnie prowadzonej ewidencji anulacji i zwrotów?

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.850.2017.1.RSZ
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT, usług świadczonych przez Wnioskodawcę (Powiat) za pośrednictwem jego jednostki, tj. Domu Wczasów Dziecięcych, polegających na organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich i zimowych oraz dostawie towarów i świadczeniu usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywanych w formach i na zasadach określonych w przepisach ustawy o systemie oświaty

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.833.2017.2.AJ
     ∟1. Czy w związku z zawartą pomiędzy Spółką a Operatorem umową współpracy w zakresie najmu krótkoterminowego, prawidłowym jest zastosowanie stawki 8% VAT przez Spółkę przy opodatkowaniu usług najmu krótkoterminowego, fakturując te usługi na rzecz Operatora? 2. Czy w związku z zawartą pomiędzy Spółką a Operatorem umową współpracy w zakresie najmu krótkoterminowego, prawidłowym jest, że podstawą do wystawienia faktury VAT sprzedaży usług krótkoterminowego najmu przez Spółkę na rzecz Operatora jest kwota netto (brutto utarg pomniejszony o 8% VAT) utargu pomniejszona o prowizję procentową Operatora, gdyż Operator nie fakturuje odrębnie swojej prowizji? 3. Czy zaraportowane przez Operatora wartości otrzymanych zaliczek na poczet konkretnego przyszłego najmu, bez względu na fakt że nie są fizycznie przekazywane na rachunek Spółki (są rozliczane i przekazywane dopiero w momencie rozliczenia okresu zrealizowanego najmu), stanowią podstawę do rozpoznania obowiązku opodatkowania VAT w okresie otrzymania tych zaliczek na rachunek Operatora i Spółka na pokrycie wartości zaliczek ma obowiązek wystawić fakturę zaliczkową na rzecz Operatora? 4. Czy zaraportowane oraz faktycznie dokonane przez Operatora zwroty zaliczek na poczet konkretnego przyszłego najmu z tytułu anulacji rezerwacji, stanowią podstawę do dokonania korekty podatku VAT w okresie dokonanego zwrotu przez Operatora zaliczek i Spółka ma prawo dokonać korekty podatku VAT na podstawie wystawionej korekty do pierwotnej faktury zaliczkowej na rzecz Operatora?

2018.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.638.2017.2.MC
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania operatora za odbiorcę usługi najmu lokalu mieszkalnego w celu krótkoterminowego zakwaterowania oraz w zakresie opodatkowania powyższej usługi wg stawki podatku VAT w wysokości 23%.

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.448.2017.1.RR
     ∟Czy w przypadku oddelegowania pracowników Spółki do pracy za granicą, z tytułu korzystania przez nich (w czasie wypełniania obowiązków służbowych wynikających ze stosunku pracy) z zapewnianego przez pracodawcę zakwaterowania (noclegu) u pracownika powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.8.2018.1.JM
     ∟W zakresie skutków podatkowych otrzymania dodatku na przeniesienie oraz dodatku na przeprowadzkę.

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.439.2017.1.AK
     ∟Czy zapewnienie zakwaterowania oraz przewozu pracowników (pojazdy służbowe przeznaczone do transportu narządzi, materiałów oraz pracowników) w okolicznościach gdy praca wykonywana jest na terytorium Polski, stanowi dla nich przychód w rozumieniu art. 11 ust. 2a oraz art. 12, oraz czy wydatki te ponoszone przez firmę Wnioskodawcę mogę w całości rozliczyć w kosztach uzyskania przychodu?

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.443.2017.1.ENB
     ∟Czy zapewnienie zakwaterowania oraz przewozu pracowników (pojazdy służbowe przeznaczone do transportu narzędzi, materiałów oraz pracowników) w okolicznościach gdy praca wykonywana jest na terytorium Polski, stanowi dla nich przychód w rozumieniu art. 11 ust. 2a oraz art. 12, oraz czy wydatki te ponoszone przez Wnioskodawcę mogą w całości być rozliczane w kosztach uzyskania przychodu?

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.869.2017.1.JP
     ∟Sposób opodatkowania sprzedaży w szkołach posiłków oraz zakwaterowania w internacie.

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.849.2017.1.AJ
     ∟Jaka jest właściwa stawka podatku od towarów i usług dla świadczonej przez Wnioskodawcę usługi w zakresie wynajmu apartamentów dla turystów?

2018.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.517.2017.1.AK
     ∟Do przychodu ze stosunku pracy pracowników tymczasowych będących cudzoziemcami Wnioskodawca powinien doliczać wartość kwater noclegowych nieodpłatnie udostępnionych tym pracownikom i od tak ustalonego przychodu, z uwzględnieniem w uzasadnionych przypadkach zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, naliczać, pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 31 ww. ustawy.

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.818.2017.1.KM
     ∟1) Czy prawidłowe będzie obniżenie przez Spółkę kwoty podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupem i eksploatacją nieruchomości na cele krótkotrwałego zakwaterowania pracowników Spółki? 2) Czy prawidłowe będzie zastosowanie stawki 8% od podstawy opodatkowania związanego z najmem krótkoterminowym mieszkań?

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.669.2017.3.EJ
     ∟Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług najmu krótkoterminowego

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.339.2017.2.KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu nieodpłatnego udostępnienia Zarządzającemu mienia Spółki w celu wykonywania Umowy, obowiązków płatnika z tytułu zwrotu Zarządzającemu wydatków poniesionych na podróże i zakwaterowanie, używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, badania lekarskie, szkolenia i świadczenia BHP, szkolenia, konferencje i spotkania branżowe oraz możliwości zwolnienia ww. świadczeń z opodatkowania, obowiązków płatnika w związku z zawarciem przez Spółkę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej Zarządzającego.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.637.2017.1.RR
     ∟w zakresie stawki podatku VAT dla usług związanych z zakwaterowaniem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj