Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: budynek niemieszkalny

 

budynek niemieszkalny 194 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7

2013.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-856/13/WN
     ∟stawka podatku VAT na dostawę markiz wraz z usługą montażu

2013.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-939/13/PSZ
     ∟W jaki sposób Wnioskodawczyni powinna ustalić wartość początkową środka trwałego (budynku niemieszkalnego) otrzymanego w drodze darowizny oraz jak należy go amortyzować?

2013.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-980/13/PSZ
     ∟Czy istnieje możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla budynku wprowadzonego po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych podatnika, z zastosowaniem indywidualnej stawki amortyzacji w wysokości 10% rocznie na podstawie art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-979/13/PSZ
     ∟Czy istnieje możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla budynku wprowadzonego po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych podatnika, z zastosowaniem indywidualnej stawki amortyzacji w wysokości 10% rocznie na podstawie art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-663/13/KT
     ∟Opodatkowanie czynności sprzedaży budynku jednorodzinnego, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku ze sprzedażą ww. budynku oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego za miesiąc styczeń 2013 r.

2013.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-461b/13/PSZ
     ∟Czy kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziału będą wydatki na nabycie udziału oraz na ulepszenie budynku, pomniejszone o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych, stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-236/13/WN
     ∟stawka podatku VAT dla usług przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego (leśniczówki) na mieszkalny z kancelarią leśnictwa

2013.05.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-172b/13/IK
     ∟Stawka podatku dla robót budowlanych i zagospodarowania terenu.

2013.05.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-172a/13/IK
     ∟Czy w tym przypadku Spółka ma obowiązek dokonania korekty wystawionej faktury (za wybudowanie fundamentów), poprawiając stawkę podatku na 23%?

2013.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-219/13/SK
     ∟sposobu ustalenia wartości początkowej wskazanego we wniosku lokalu niemieszkalnego nabytego w drodze umowy darowizny oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej tego lokalu

2013.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-342/13/KG
     ∟Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z odnowieniem elewacji zabytkowego budynku

2013.05.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-115/13/WN
     ∟stawka podatku VAT dla kompleksowej czynności sprzedaży i montażu rolet, żaluzji i moskitier montowanych wewnątrz obiektów budowlanych

2013.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1649/12/PH
     ∟w zakresie możliwości zastosowania stawki 10% do amortyzacji ulepszonego środka trwałego

2013.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1189c/12/PSZ
     ∟Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości otrzymanych w drodze darowizny (nieruchomość gruntowa, budynek usługowy, lokale usługowe), wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, dochodem ze źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza, będzie różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, która w przypadku budynku usługowego i lokali usługowych będzie powiększona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych?

2013.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-121/12/13-S/PSZ
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym można stosować indywidualną stawkę amortyzacyjną na podstawie artykułu 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-958/12-4/ES
     ∟Czy zakup nieruchomości po byłej zlewni mleka przekształconej na lokal mieszkalny wystarczy do realizacji oświadczenia o wydatkowaniu przychodu ze sprzedaży działki na cele mieszkaniowe?

2013.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1280/SK
     ∟w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej wskazanego we wniosku budynku mającego być przedmiotem umowy darowizny oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej, a także możliwości zastosowania do jego amortyzacji indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2012.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-559b/12/PSZ
     ∟Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości (po okresie pięcioletnim od końca roku, w którym nabyta została nieruchomość) powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych? Jeśli tak, to czy przedmiotem opodatkowania będzie cała wartość sprzedaży, czy też będzie można ją pomniejszyć o wartość początkową określoną w akcie darowizny i w jaki sposób rozliczyć ewentualne odpisy amortyzacyjne (jeżeli nieruchomość nie została do końca zamortyzowana)?

2012.07.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-484/12/PSZ
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym można zastosować indywidualne stawki amortyzacyjne w stosunku do przychodów uzyskiwanych z czynszu najmu (dzierżawy) nieruchomości oddanych przedsiębiorcy do odpłatnego używania w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą?

2012.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-383/12-2/TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie amortyzacji lokalu.

2012.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-285/12/PSZ
     ∟Czy może Pani wprowadzić do ewidencji środków trwałych opisane wyżej środki trwałe, jako wartość początkową przyjąć wycenę biegłego (100% wartości) i dokonać jednorazowej amortyzacji od maszyn zaliczonych do grupy 3-8?

2012.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-267/12/ESZ
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej wskazanej we wniosku nieruchomości.

2012.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-356/12/MMa
     ∟Czy w razie dokonania w roku 2012 lub 2013 sprzedaży prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości stanowiącej działki nr 140/11,140/13,19/3,156/2 o łącznej powierzchni 2103 m#178; wraz ze wszystkimi budynkami posadowionymi na tych działkach, a więc wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym spełniającym warunki określone w art. 5 Dekretu, stanowiącym obecnie własność spadkobierców po ojcu wnioskodawczyni, budynkami warsztatowymi, które zostaną nabyte przez spadkobierców ojca wnioskodawczyni w 2012 r. powstanie po stronie wnioskodawczyni obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5).

2012.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-79/12-3/KSU
     ∟Jak należy ustalić wartość początkową i odpisy amortyzacyjne budynku handlowo-usługowego w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także jak należy ustalać wartość odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów i ujmowanych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

2012.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-57/12-2/MD
     ∟Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym, po zmianie przeznaczenia budynku mieszkalnego na budynek niemieszkalny, Wnioskodawca będzie miał prawo do kontynuowania indywidualnie ustalonej stawki amortyzacji, o której mowa w treści przepisu art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy, czy konieczna będzie zmiana dotychczasowej stawki amortyzacji na stawkę określoną w wykazie stawek amortyzacyjnych, o których mowa w treści art. 22i ust. 1 ustawy lub stawkę amortyzacji, o której mowa w treści art. 22j ust. l pkt 4 ustawy?

2012.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-86/12/PSZ
     ∟Czy dokonując sprzedaży powyższych nieruchomości będzie miał Pan obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z tą sprzedażą? Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 nakłada obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, to co będzie stanowiło podstawę do obliczenia podatku w świetle tego, że od nabycia użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków minęło 5 lat, zaś od przekształcenia gruntu we własność za opłatą nie minęło 5 lat?

2012.03.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1105/11-5/AM
     ∟Dla przedmiotowego budynku, jako budynku niemieszkalnego będzie można ustalić stawkę indywidualną na podstawie art. 22j ust. 1 pkt 4. Przy czym okres amortyzacji nie może być krótszy niż 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika.

2012.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-68/11-6/JM
     ∟Zainteresowana ma prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT w związku ze sprzedażą nieruchomości, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29 ust. 5 ustawy, pod warunkiem, że strony transakcji nie wybiorą opcji opodatkowania, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy.

2011.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1008/11/PSZ
     ∟Czy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od budynku, który został przekazany w części do użytkowania?

2011.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-977/11/PSZ
     ∟Czy w związku ze sprzedażą ośrodka - jako miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - będzie Wnioskodawca musiał zapłacić podatek dochodowy, czy też sprzedaż ta będzie zwolniona od podatku?

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj