Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: budynek niemieszkalny

 

budynek niemieszkalny 194 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7

2016.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-885/15/AL
     ∟W zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy budynku dwurodzinnego w budowie, pawilonu handlowego i zaplecza handlowego wraz z działką.

2016.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-1275/15-2/RR
     ∟23% - stawka podatku VAT dla usługi zarządzania nieruchomością niemieszkalną

2016.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-1135/15/PSZ
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo ustalił indywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% przyjmując, że budynek będzie amortyzowany przez okres 10 lat?

2016.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-1030/15-4/MK
     ∟Sprzedaż nieruchomości i przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na zakup działki oraz budowę budynku usługowo-mieszkalnego.

2016.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-805/15/AL
     ∟W zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży przez Wnioskodawcę części budynku: - w sytuacji, gdy dostawa części budynku nie zostanie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, - w sytuacji, gdy dostawa części budynku zostanie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.

2016.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-776/15-4/MN
     ∟Zwolnienie od podatku VAT transakcji zbycia lokali mieszkalnych i niemieszkalnych. Dostawa ma miejsce ponad 2 lata po pierwszym zasiedleniu – zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

2015.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-747/15/AL
     ∟W zakresie opodatkowania sprzedaży udziału w działce zabudowanej nr 39/6 i działce niezabudowanej nr 39/7.

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-1034/15/HD
     ∟Czy związku z wynajmem domków rekreacji letniej osobom przebywającym na wypoczynku w okresie letnim przez okres 2-3 miesięcy – Wnioskodawca będzie zobowiązany opłacać podatek dochodowy, czy też dochody takie są wyłączone z obowiązku podatkowego?

2015.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-674/15/AL
     ∟wyłączenia z zakresu opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT sprzedaży nieruchomości jako przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, -opodatkowania dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntów działki nr 802/24 i 1114/22 wraz z posadowionymi na nich budynkiem Handlowo-Usługowym, parkingiem z oświetleniem oraz drogą wewnętrzną, -braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego (art. 91 ustawy).

2015.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-642/15/AL
     ∟W zakresie opodatkowania dostawy budynku niemieszkalnego, dróg dojazdowych i miejsc parkingowych, na których są posadowione.

2015.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-666/11/15-S/PSZ
     ∟W którym momencie można rozpocząć amortyzację podatkową oddanej do użytkowania części konferencyjnej stanowiącej 40 % całej powierzchni budynku? Czy odsetki od kredytów inwestycyjnych, których spłata rozpocznie się od miesiąca czerwca 2012 roku stanowić będą koszty uzyskania przychodów w takiej proporcji w jakiej wartość oddana do użytkowania mieści się w wartości ogółem udzielonych kredytów?

2015.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-589/15-2/WS
     ∟Sprzedaż nieruchomości.

2015.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-715/15/PSZ
     ∟Czy dla Wnioskodawcy koszty inwestycji poniesione ze środków spółki na rozbudowę z nadbudową i przebudową budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny z usługą wraz z zewnętrznym odcinkiem instalacji gazowej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne z tytułu inwestycji w obcym środku trwałym na podstawie art. 22j ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-658/15/PSZ
     ∟Czy ma Pan prawo do zastosowania do amortyzacji przedmiotowego budynku handlowo-usługowego indywidualnej stawki amortyzacji w związku z tym, że budynek jest używany od początku XX wieku a od lat 60 XX wieku był używany jako budynek kina?

2015.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-72/15/PSZ
     ∟Czy prawidłowo jest obliczana wysokość stawek amortyzacyjnych?

2015.03.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-50/15-2/MD
     ∟Koszty uzyskania przychodów – indywidualna stawka amortyzacji

2015.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1203/14/PSZ
     ∟Czy ujmowanie kosztów amortyzacji od wartości początkowej budynku określonej w operacie szacunkowym dokonanym przez rzeczoznawcę majątkowego według stawki 10% rocznie (zgodnie z art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) jest prawidłowe?

2015.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-976/14/ŁCz
     ∟zbycie nieruchomości i udziału w nieruchomości a cele mieszkaniowe

2014.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-842/14/MM
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości wydatkowanego na adaptację na cele mieszkalne budynku gospodarczego.

2014.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-818/14/MN
     ∟Czy zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym oraz adaptacja tego budynku w związku z pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania będzie stanowić cel mieszkaniowy i to niezależnie od tego czy zakończenie robót nastąpi do końca 2016 r. czy po 2016 r.?

2014.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-789/14/PSZ
     ∟Czy dla wybudowanych budynków letniskowych można skorzystać z rocznej stawki amortyzacyjnej wynoszącej 10 % wartości budynku?

2014.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-676/14/MG
     ∟Zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej w drodze przetargu korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

2014.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-980/13/14-S/PSZ
     ∟Czy istnieje możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla budynku wprowadzonego po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych podatnika, z zastosowaniem indywidualnej stawki amortyzacji w wysokości 10 % rocznie na podstawie art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-979/13/14-S/PSZ
     ∟Czy istnieje możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla budynku wprowadzonego po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych podatnika, z zastosowaniem indywidualnej stawki amortyzacji w wysokości 10 % rocznie na podstawie art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-597/14-4/WM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży mieszkania.

2014.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1083/13/MS
     ∟Sposób dokonania korekty podatku należnego i termin jej realizacji.

2014.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1082/13/MS
     ∟Korekta podatku należnego w związku z zastosowaniem błędnej stawki podatku VAT.

2014.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1047/13/PSZ
     ∟Czy przysługuje Panu prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych naliczanych według stawki w wysokości 2,5% od wartości początkowej budynku, który to budynek w części jest wykorzystywany przez Spółkę przy prowadzeniu działalności gospodarczej a w części jest wynajmowany na cele mieszkalne?

2014.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1046/13/PSZ
     ∟Czy przysługuje Pani prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych naliczanych według stawki w wysokości 2,5% od wartości początkowej budynku, który to budynek w części jest wykorzystywany przez Spółkę przy prowadzeniu działalności gospodarczej a w części jest wynajmowany na cele mieszkalne?

2013.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1011/13/PSZ
     ∟Czy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych całego obiektu (baru, pomieszczeń administracyjno-socjalnych i w części wykończonych pomieszczeń magazynowych)? Czy powinien Pan ustalić proporcję powierzchni całkowicie wykończonej i tylko w takim procencie zaliczać odpisy amortyzacyjne budynku do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności?

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj